PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN SANITASI MAKANAN DI DEWAN MAKAN ASRAMA SEKOLAH MENENGAH DI BANDAR ALOR GAJAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN SANITASI MAKANAN DI DEWAN MAKAN ASRAMA SEKOLAH MENENGAH DI BANDAR ALOR GAJAH"

Transcription

1 PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN SANITASI MAKANAN DI DEWAN MAKAN ASRAMA SEKOLAH MENENGAH DI BANDAR ALOR GAJAH ASMAH BINTI SAAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN SANITASI MAKANAN DI DEWAN MAKAN ASRAMA SEKOLAH MENENGAH DI BANDAR ALOR GAJAH ASMAH BINTI SAAD 2007/2008 ( ) BATU 9 ½ KG. RUMBIA, ALOR GAJAH, MELAKA. 28 APRIL 2008 DR. MOHD ANUAR ABDUL RAHMAN 28 APRIL 2008 CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

3 Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Tandatangan :... Nama Penyelia : DR. MOHD ANUAR BIN ABDUL RAHMAN Tarikh : 28 APRIL 2008

4 PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN SANITASI MAKANAN DI DEWAN MAKAN ASRAMA SEKOLAH MENENGAH DI BANDAR ALOR GAJAH ASMAH BINTI SAAD Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup ) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2008

5 ii Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan :.. Nama Penulis : ASMAH BINTI SAAD Tarikh : 28 APRIL 2008

6 iii Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas Junjungan Nabi Muhamad S.A.W. Teristimewa buat ayahanda dan bonda yang dikasihi Saad bin Isnin Khatijah Bte Othman Tiada dapatku bicarakan, hanya doamu mengiringi setiap detik perjalanan hidup ku. Ku hadiahkan kejayaan ini sebagai kasih atas pengorbanan dan jasamu yang tidak ternilai Harapanmu kini telah ku tunaikan jua kerana berkat doamu yang tulus suci. Buat kekanda dan adinda ku tersayang Terima kasih atas segalanya. Terimalah kejayaan ku sebagai sumber inspirasi dalam mengecap kebahagian dan cita-cita yang dihajatimu. Untuk yang tersayang Segala dorongan, pengorbanan dan keihklasan bantuan mu tidak termampu diungkapkan dengan kata-kata. Kepada teman-temanku seperjuangan Terima kasih diatas dorongan dan kerjasama yang telah diberikan

7 iv PENGHARGAAN Syukur Alhamdulilla kehadrat Allah S.W.T, kerana dengan taufik dan hidayahnya dapatlah projek sarjana muda ini disiapkan dengan jayanya. Saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan jutaan penghargaan kepada penyelia penyelidikan ini iaitu Dr. Mohd Anuar bin. Abdul Rahman atas bimbingan, nasihat, dorongan, cadangan, komen dan kritikan yang diberikan oleh beliau dalam proses menyiapkan penyelidikan tesis ini. Segala tunjuk ajar, bimbingan dan asuhan beliau amat dihargai. Seterusnya penghargaan dan tarima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Melaka dan Pejabat Pelajaran Daerah Alor Gajah yang telah memberi maklumat dan kebenaran untuk melaksanakan penyelidikan ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua guru besar, guru-guru, responden di sekolah yang terlibat dalam kajian ini dan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menjayakan tesisi ini. Akhir sekali, penghargaan yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih ditujukan kepada ibu bapa yang tercinta, kakak dan adik yang banyak memberi bantuan dan dorongan dalam menjayakan tesis ini.

8 v ABSTRAK Tinjauan kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap pengetahuan dan pengamalan sanitasi makanan di dewan makan asrama sekolah dari aspek kebersihan peralatan, kebersihan makanan, kebersihan persekitaran dan kebersihan diri. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai alat kajian. Soal selidik dibina berdasarkan kepada buku Garis Panduan Kantin Sekolah. Seramai 82 responden telah terlibat dalam kajian ini iaitu terdiri daripada 62 orang AJK asrama dan 21 orang pengendali makanan. Melalui kajian rintis yang dijalankan, nilai Alpha Cronbach yang diperolehi bagi AJK asrama ialah dan pengendali makanan pula Data dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS version 14.0) untuk mendapatkan peratusan, nilai frekuensi, min, sisihan piawai, ujian-t dan ANOVA Satu Hala. Keputusan kajian menunjukkan pengendali makanan mempunyai pengetahuan sanitasi makanan yang tinggi dalam bidang pengurusan makanan. Hasil kajian juga menunjukkan tahap pengamalan sanitasi makanan dalam penyediaan dan penyajian makanan oleh pengendali makanan berada pada tahap yang tinggi. Elemen kebersihan diri pula merupakan elemen yang tertinggi diketahui dan diamalkan oleh pengendali makanan. Hasil ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pengamalan sanitasi makanan berdasarkan jantina responden manakala ujian ANOVA Satu Hala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan sanitasi mengikut pengalaman pengendali makanan. Akhirnya beberapa cadangan tindakan dan kajian lanjutan dikemukan.

9 vi ABSTRACT The purpose of this research is to identify about the knowledge and food sanitation practice in school hostel s canteen from the cleanliness in tools aspect, food, surroundings and oneself. Questionnaires were used as the instrument for this research. Questionnaires were built based from The School Canteen Guideline. There were 82 respondents involved which 62 of them are the hostel committee members and 21 food operators. The value of Alpha Cronbach for the hostel committee members was and for food operators. The data analyzed by using The Statistical Package for Social Science (SPSS Version 14.0) application to get the percentage, frequencies value, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. The outcome of the research showed that food operators know a lot about food sanitation in food management field and food sanitation practice level in food preparation was very high for the food operators. While the cleanliness element was the highest element known and practiced by the food operators. The t-test showed, there were no significant differences towards food sanitation practice based on genders of the respondents while the One-Way ANOVA showed that there were significant differences towards the knowledge level of sanitation according to the experience of food operators. Lastly, several suggestions and further research were given.

10 vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI CARTA SENARAI SINGKATAN SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xi xiii xiv xvi xvii 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis kajian Rasional Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Kajian Pengetahuan Pengamalan 12

11 viii Sanitasi Makanan Asrama Sekolah Penyediaan Makanan Penyajian Makanan Kebersihan Makanan Pengendali makanan Penutup 16 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Pengurusan Dewan Makan Asrama Sekolah Sanitasi Makanan Kebersihan Diri Pengendali Makanan Kebersihan Peralatan Kebersihan Makanan Kebersihan Persekitaran Tempat Menyedia 28 Dan Menghidang Makanan 2.4 Penutup 29 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Kajian Rintis Prosuder Kajian Analisis Penutup 41 4 ANALISA DATA 4.1 Pengenalan Analisis Latar Belakang Responden AJK Dewan Makan Asrama Pengendali Makanan Di Dewan Makan 45

12 ix 4.3 Analisis Berdasarkan Persoalan Kajian Tahap Pengetahuan Sanitasi 48 Makanan Yang Dimiliki Oleh Pengendali Makanan Di Dewan Makan Asrama Apakah Elemen Pengetahuan Sanitasi 54 Makanan Yang Paling Diketahui Oleh Pengendali Makanan Tahap Pengamalkan Sanitasi Makanan 55 Dalam Penyediaan Dan Penyajian Makanan Apakah Elemen Sanitasi Makanan Yang 62 Paling Tinggi Diamalkan Oleh Pengendali Makanan Ho1: Tidak Terdapat Perbezaan Yang 63 Signifikan Antara AJK Lelaki Dengan AJK Perempuan Terhadap Pengamalan Sanitasi Makanan. Ho2: Tidak Terdapat Perbezaan Yang 64 Signifikan Tentang Tahap Pengetahuan Sanitasi Makanan Berdasarkan Pengalaman Pengendali Di Dewan Makan Asrama. 4.5 Penutup 65 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Rumusan Kajian Perbincangan Pengetahuan sanitasi makanan yang 70 dimiliki oleh pengendali makanan di dewan makan asrama Pengamalan sanitasi makanan dalam 79 penyediaan dan penyajian makanan di kalangan pengendali makanan di dewan makan asrama

13 x 5.4 Cadangan Kajian Kajian Tindakan kajian Lanjutan Penutup 92 RUJUKAN 93 Lampiran A-G

14 xi SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 3.1 Jumlah pembahagian sampel kajian Taburan item mengikut aspek pengamalan 34 sanitasi makanan 3.3 Taburan item mengikut aspek pengetahuan sanitasi 35 makanan yang dimiliki oleh pengendali makanan 3.4 Skala pemeringkatan 4 mata Skala pemeringkatan 4 mata Nilai Alpha Cronbach Perubahan markat dan skala Markat skala penyelidikan Taburan responden yang menjawab soal selidik Taburan responden berdasarkan status Taburan responden berdasarkan jantina Taburan responden berdasarkan bangsa Taburan responden berdasarkan pengalaman 45 menjadi AJK dewan makan asrama 4.6 Taburan responden berdasarkan jantina Taburan responden berdasarkan bangsa Taburan responden berdasarkan kelulusan ikhtisas Taburan responden berdasarkan pengalaman menjadi 47 pengendali makanan di dewan makan asrama Taburan Responden Berdasarkan Latihan Atau 47 Kursus Dalam Bidang Pengurusan Makanan Yang Pernah Dihadiri Tahap pengetahuan sanitasi makanan yang 49 dimiliki oleh pengetahuan makanan di dewan asrama makan

15 xii 4.12 Analisi data tahap Pengetahuan sanitasi dari aspek 50 kebersihan makanan yang dimiliki oleh pengendali Analisis data tahap pengetahuan sanitasi dari aspek 51 kebersihan diri yang dimiliki oleh pengendali makanan 4.14 Analisis data tahap Pengetahuan sanitasi dari aspek 52 kebersihan peralatan yang dimiliki oleh pengendali 4.15 Analisis data tahap Pengetahuan sanitasi dari aspek 54 kebersihan persekitaran yang dimiliki oleh pengendali 4.16 Elemen pengetahuan sanitasi makanan yang paling 55 diketahui oleh pengendali makan di dewan makan asrama 4.17 Tahap pengamalanssanitasi makanan yang dimiliki oleh 56 pengendali makanan dalam penyediaan dan penyajian makanan 4.18 Analisis data tahap pengamalan sanitasi dari aspek 57 kebersihan peralatan dalam penyediaan dan penyajian 4.19 Analisis data tahap pengamalan sanitasi dari aspek 58 kebersihan makanan dalam penyediaan dan penyajian Makanan Analisis data tahap pengamalan sanitasi dari aspek 60 kebersihan persekitaran dalam penyediaan dan penyajian penyediaan dan penyajian makanan Analisis data tahap pengamalan sanitasi dari aspek 61 kebersihan diri dalam penyediaan dan penyajian makanan 4.22 Elemen sanitasi makanan yang diamalkan oleh 63 pengendali makanan di dewan makan asrama sekolah 4.23 Analisis Ujian-t perbezaan tentang pengamalan sanitasi 64 makanan.berdasarkan jantina di kalangan AJK dewan makan asrama 4.24 Analisis ANOVA Satu Hala perbezaan pengetaahuan 65 sanitasi makanan berdasarkan pengalaman di kalangan pengendali makanan di dewan makan asrama sekolah

16 xiii SENARAI CARTA No. Carta TAJUK MUKA SURAT 2.1 Carta aliran pengurusan makanan di dewan 19 makan asrama 2.2 Model sanitasi 22

17 xiv SENARAI SINGKATAN MS - Standard Malaysia WHO - World Health Organizations SRJK - Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan JERI - Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelak AJK - Ahli Jawatankuasa Ho1 - Hipotesis 1 Ho2 - Hipotesis 2 SMK - Sekolah Menengah Kebangsaan SMT - Sekolah Menengah Teknik TP - Tidak Pernah JS - Jarang Sekali K - Kerap SK - Sangat Kerap STS - Sangat Tidak Setuju TS - Tidak Setuju S - Setuju SS - Sangat Setuju EPRD - Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan SPSS - Statistical Package for Social Science UTM - Universiti Teknologi Malaysia JPN - Jabatan Pelajaran Negeri STPM - Sijil Tinggi Pelajaran HSC - Higher Of School Certificate SPM - Sijil Pelajaran Malaysia MCE - Malaysia Certificate Of Education SPMV - Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional N - Bilangan

18 xv Sig. - Signifikan Nisbah F - Nisbah Frekuensi Nilai t - Nilai Ujian-t

19 xvi SENARAI SIMBOL f - Frekuensi % - Peratus < - Kurang daripada > - Lebih daripada - - Hingga α - Alpha C - Darjah Celcius

20 xvii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Soal Selidik 98 B Surat Kebenaran EPRD 106 C Surat Kebenaran JPN Melaka 107 D Surat Kebenaran UTM 108 E Surat Pengesahan Soal Selidik 109 F Nilai Alpha Kajian Rintis 110 G Nilai Analisis Data 112

21 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Makanan adalah keperluan asas bagi semua makhluk hidup di dunia. Makanan dapat membekalkan nutrien-nutrien penting untuk keperluan pembesaran dan pertumbuhan. Adalah penting untuk mengambil makanan yang bersih dan berzat bagi menjamin kesihatan. Menurut istilah sains, apabila kehidupan di anggap sebagai salah satu proses kimia, maka makanan boleh di definisikan sebagai apa sahaja sama ada pepejal, cecair atau di antara kedua-duanya yang mempunyai komposisi kimia yang tersendiri dan apabila dimakan ia akan menjadi satu. Menurut Che Wan Jasimah (2000), kesan makanan ialah untuk : i) Menyediakan tubuh badan dengan bahan-bahan yang di perlukan. Ini membolehkan seseorang itu membuat kerja dan mendapat tenaga haba. ii) Menyediakan bahan-bahan untuk tumbesaran, memelihara dan membina tisu-tisu badan. iii) Sebagai pembekal bahan-bahan yang selalunya berkitar keperluanya seperti penghasilan tenaga ataupun untuk proses pertumbuhan dan membaik pulih tubuh. Manusia memerlukan makanan untuk hidup, walupun begitu, makanan juga boleh menjadi racun kepada manusia dengan mendatangkan pelbagai masalah dan bahaya kepada manusia. Terdapat lima jenis bahaya yang boleh berpunca daripada makanan, iaitu bahaya di sebabkan oleh kuman, kurang dan terlebih makan,

22 2 persekitaran yang tercemar, racun atau toksin semulajadi dalam makanan dan aditif makanan. Bahaya yang di sebabkan oleh kuman merupakan peringkat bahaya paling atas antara kelima-lima jenis bahaya tersebut, (Jamal Khair, 1998). Keracunan makanan sering berlaku akibat kecuaian dan kurangnya pengetahuan dalam pengendalian makanan. Keracunan makanan bukan sahaja berlaku di tempat-tempat awam, bahkan ianya juga berlaku di kalangan pelajarpelajar sekolah yang membeli makanan di dewan makan asrama sekolah. Keracunan makanan dapat di elakkan sekiranya penyedia makanan dapat mengenalpasti punca terjadinya pencemaran makanan dan mengambil langkah-langkah pencegahannya. Keracunan makanan boleh di definisikan sebagai keadaan di mana pengambilan sesuatu makanan atau minuman yang telah di kotori lalu menyebabkan cirit-birit, muntah-muntah, tidak selesa, pening-pening, mabuk, sakit kepala dan sakit perut. Keracunan makanan melemahkan tubuh badan dan menggugat keselesaan walaupun mereka yang bertubuh sihat; apatah lagi bagi kumpulan yang lebih sensitif seperti kanak-kanak, ibu mengandung, orang tua dan mereka yang mempunyai keimunan yang lemah atau yang di kenali sebagai kumpulan berisiko tinggi, (Norhayati, 2000). Menurut Abd Rahman (2007), gejala keracunan makanan dapat dikesan selepas beberapa jam pengambilan makanan dan ada diantaranya mengambil masa beberapa hari. Antara gejala akibat mengambil makanan tercemar ialah seperti loya dan muntah, sakit perut memulas, cirit-birit, lemah tidak bermaya, demam, kejang otot, dehidrasi, tekanan darah rendah dan kencing manis. Gejala ini berbeza dari seseorang ke seseorang, ini kerana bergantung kepada jenis racun atau bakteria, jumlah racun atau bakteria yang termakan, umur dan daya ketahanan badan seseorang. Adakalanya keracunan makanan yang serius boleh membawa maut. Keracunan makanan boleh berjangkit apabila seseorang pengendali pengusaha makanan tidak begitu menghiraukan kebersihan diri dan kebersihan gerai serta pengendali-pengendali makanan yang tidak mengamalkan kebersihan ketika menyediakan makanan. Pengendali makanan yang mendedahkan makanan pada lalat, habuk dan sebagainya turut menjadi punca keracunan makanan. Begitu juga

23 3 dengan pengguna yang tidak mengambil berat tentang kebersihan makanan yang di beli (Premalatha Jayaraman, Jun 2007). Pencemaran makanan boleh berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya dari bahan makanan, peralatan yang digunakan dan juga tempat penyediaan. Selain itu pengendali makanan dan kaedah penyajian makanan itu dilakukan juga boleh menyebabkan berlakunya pencemaran dan keracunan makanan. Pencemaran makanan dapat dielakkan sekiranya amalan kebersihan dan keselamatan menjadi asas utama yang diamalkan sepanjang penyediaan hinggalah kepada penyajian makanan. Kebersihan sewaktu penyediaan dan penyimpanan makanan amat perlu di amalkan oleh pengendali makanan. Kebersihan merupakan kunci kepada kesihatan dan yang kehidupan harmoni. Selain itu kebersihan juga merupakan asas kepada kejayaan dan kegagalan kepada perniagaan yang membabitkan makanan (Aishah, 1989). Menurut Zahara (1983) dalam Jamiah (2001) pula, untuk menyediakan atau menyajikan makanan perlulah dihindari dari segala penyakit yang boleh berjangkit. Luka-luka atau perlecetan kulit hendaklah dibalut dengan pembalut luka yang kecil kerana penyakit tersebut boleh berjangkit kepada orang lain. Kes-kes keracunan yang berlaku di dewan makan asrama sekolah adalah di sebabkan pengendali makanan tidak mengamalkan kebersihan makanan dan mematuhi beberapa peraturan penyediaan makanan untuk orang awam. Salah satu set peraturan yang perlu dipatuhi oleh pengendali makanan ialah standard Prinsip Am Kebersihan Makanan manakala bagi pengeluar makanan diproses pula Amalan Pengilangan Baik. Menurut Fatimah (2002), prinsip Am Kebersihan Makanan telah mengariskan panduan menyeluruh bagi penyediaan makanan yang selamat. Diantara aspek yang dirangkumi dalam prinsip itu adalah berkaitan kebersihan premis penyediaan makanan dan latihan kesedaran kebersihan bagi pekerja yang berterusan. Badan Piawai dan Akreditasi Malaysia merupakan Jabatan Standard Malaysia yang telah membangunkan Standard Malaysia (MS) untuk menyeragamkan keperluan Prinsip Am Kebersihan Makanan. Ini bagi memudahkan pengguna dan pengusaha premis makanan serta pemprosesan makanan untuk merujuk kepada definisi dan keperluan yang sama atau konsisten, (Norlaila, 2007).

24 4 Dewan makan asrama merupakan tempat di mana pelajar yang tinggal diasrama memperolehi makanan. Dengan itu secara tidak langsung pengendali makanan memikul tanggungjawab untuk menyediakan pelbagai jenis makanan untuk keperluan fizikal dan emosi pelajar. Oleh itu adalah amat penting perkhidmatan makanan yang disediakan oleh pengusaha makanan di dewan makan asrama sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang baik dari pelbagai segi. Menurut Norhayati (2000), permukaan kerja di mana makanan di sediakan perlu dijaga kebersihan dan menjadikan amalan membersih sambil bekerja dijadikan rutin dalam proses menyedia dan menyajikan makanan bagi mengelakkan pembiakan bakteria di kawasan kerja. Ini jelas membuktikan kebersihan diri, peralatan dan makanan, tempat penyediaan makanan perlu dititikberatkan kebersihannya. 1.2 Latar Belakang Masalah Sebagaimana yang kita ketahui kebersihan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian, tetapi sejauh mana amalan sanitasi makanan telah diaplikasikan semasa penyediaan makanan. Di anggarkan kejadian kes penyakit bawaan makanan telah dilaporkan pada tahun 1991 di England dan Wales (Norhayati, 2000). Pada tahun 1998, pertubuhan kesihatan sedunia (WHO) telah menganggarkan sejumlah 2.2 juta orang termasuk kanak-kanak telah meninggal dunia akibat penyakit cirit-birit yang berhubungkait dengan pencemaran makanan dan air (Premalatha, 2007). Sekarang ini di Malaysia lebih kurang 2000 orang mengalami keracunan makanan setiap tahun. Bilangan kes meningkat dari 1417 pada tahun 1984 ke 3568 pada tahun Malah ramai lagi antara kita yang mengalami keracunan makanan sekurang-kurangnya sekali setahun tetapi tidak ramai menyedarinya (Norhayati, 2000). Baru-baru ini negara di gemparkan dengan kejadian keracunan makanan yang berlaku di sekolah. Kes keracunan makanan terbaru yang membabitkan 19 penghuni asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena di Kedah pada 12 Julai 2007

25 5 menjadikan negeri tersebut paling kerap di landa penyakit bawaan makanan. Diantara kes-kes keracunan yang dikesan seperti yang dilaporkan di dada akhbar: i) Kulai; sekumpulan murid Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Tamil Kangkar Pulai, dikejarkan ke hospital Sultanah Aminah kira-kira pagi selepas mengalami muntah-muntah dan cirit birit di percayai keracunan makanan (Mary Victoria Dass, 6 Julai 2007). ii) Batu Niah; Seramai 96 orang murid dari dua buah sekolah rendah keracunan makanan selepas menikmati makanan yang disediakan di sekolah itu. Kesemua pelajar terbabit dilaporkan mengadu sakit perut selepas di katakan makan nasi, daging lembu masak kicap dan telur pada sesi kelas tambahan di sekolah itu (Sumi Maleng, Rabu 27 Julai 2007). iii) Bukit Mertajam; Sebanyak 23 murid Sekolah Kebangsaan Tanah Liat di kejarkan ke hospital selepas mengadu sakit perut dan muntah-muntah di percayai akibat keracunan makanan. Kesemua murid-murid tersebut mengalami keadaan itu selepas menikmati hidangan sewaktu rehat di kantin sekolah itu (Melati Mohd Arif, 24 Julai 2007). Kantin sekolah merupakan tempat bagi warga sekolah menjamu selera ketika waktu rehat. Pihak sekolah menyediakan kantin yang khusus untuk pengusaha kantin menjalankannya melalui perolehan tender. Tujuan utama mengadakan kantin sekolah adalah untuk menyediakan makanan yang berkhasiat kepada para pelajar bagi kepentingan tumbesaran dan perkembangan dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERI) semasa mereka berada di sekolah (Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia, 2004). Adalah menjadi tanggungjawab pihak sekolah dan pengusaha kantin bagi memastikan hanya makanan yang bersih, selamat, berkhasiat, segar dan mengenyangkan sahaja dijual dikantin sekolah. Bagi para pelajar yang tinggal di sekolah berasrama harian ataupun berasrama penuh, tempat mereka mendapatkan makanan bukan sahaja di kantin sekolah, tetapi di dewan makan asrama juga. Dewan makan asrama merupakan

26 6 tempat kepada para pelajar yang tinggal di asrama mendapatkan sumber makanan sepanjang sesi persekolahan. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kepada pengendali makanan di dewan makan asrama untuk menyediakan pelbagai jenis makanan yang bersih lagi selamat untuk keperluan fizikal dan emosi para pelajar. Menurut Che Rajuna (2000), penjual dan pengusaha adalah antara elemen yang terpenting dalam menentukan kadar kesihatan yang diamalkan akan dapat menentukan tahap kebersihan dalam proses penyediaan, penyajian dan penjualan makanan. Tanggungjawab pengusaha untuk mengamalkan amalan kebersihan dalam menjalankan aktiviti mereka yang meliputi kebersihan diri, peralatan, penyediaan makanan, penyajian, tempat jualan dan amalan tingkah laku adalah merupakan tugas yang tidak sepatutnya dipandang mudah. Ini adalah disebabkan golongan pengusaha dan penjual adalah orang yang bertanggungjawab di atas apa yang disediakan kepada orang ramai. Walaupun terdapat garis panduan yang mesti di patuhi oleh pengendali makanan di dewan makan asrama sekolah tetapi kejadian keracunan makanan di kalangan pelajar sekolah masih terjadi. Selain itu pihak kerajaan juga tidak ketinggalan menjalankan pelbagai kampen tetapi hasilnya masih tidak memuaskan. Dalam hal ini, mungkin masih ramai pengendali makanan di dewan makan asrama yang mengambil mudah terhadap kebersihan makanan. Menurut Minor (1983), makanan yang baik untuk disajikan ialah makanan yang selamat untuk di makan, mempunyai rasa yang sedap, berkhasiat dan menarik. Disini menunjukkan bahawa makanan yang bersih, kebersihan diri, peralatan yang digunakan untuk memasak dan keadaan persekitaran merupakan aspek yang dapat menjamin kepada kesihatan tubuh badan manusia. Keracunan makanan tidak sepatutnya berlaku kerana ia boleh dielakkan dengan penyediaan, penyimpanan makanan mentah dan telah dimasak serta menghidangkan makanan secara sempurna. Namun demikian pengambilan makanan yang tidak bersih masih berlaku, masyarakat perlu diberi pendedahan yang meluas tentang maklumat dan pengetahuan yang semaksimum. Kaedah dan cara penyediaan

27 7 makanan yang bersih bagi menjamin kesihatan perlu dititikberatkan (Abd. Rahman, 2007). 1.3 Pernyataan Masalah Keracunan makanan yang berlaku adalah akibat kecuaian pengendali makanan dan kurangnya pengetahuan berkenaan amalan sanitasi semasa penyediaan dan menyajian makanan. Semua sekolah berasrama telah diberi pendedahan dan di bekalkan dengan buku panduan pelaksanaan kontrak bekalan makanan bermasak di sekolah-sekolah berasrama. Bersesuaian dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia dan kementerian Kesihatan yang mengkehendakkan setiap pengendali makanan di dewan makan asrama mematuhi setiap syarat yang telah ditetapkan. Pengendali makanan di dewan makan asrama perlu memastikan bahawa proses pengurusan makanan di lakukan mengikut peraturan yang telah di tetapkan supaya makanan yang dihidangkan selamat untuk di makan. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti tahap pengetahuan dan pengamalan sanitasi makanan semasa pengendalian makanan oleh pengendali makanan di dewan makan asrama sekolah. Justeru itu dengan kajian yang dijalankan, di harapkan dapat memberi kesedaran dan maklumat yang berguna kepada pengendali makanan akan kepentingan mengamalkan sanitasi makanan bagi menjamin keselamatan pelajar di sekolah. 1.4 Objektif Kajian Di antara objektif kajian ini adalah untuk: i. Mengenalpasti tahap pengetahuan sanitasi makanan yang di miliki oleh pengendali makanan di dewan makan asrama.

28 8 ii. Mengenalpasti elemen pengetahuan sanitasi makanan yang paling diketahui oleh pengendali makanan. iii. Mengenalpasti tahap pengamalan sanitasi makanan dalam penyediaan dan menyajian makanan di kalangan pengendali di dewan makan asrama. iv. Mengenalpasti elemen sanitasi makanan yang paling tinggi diamalkan oleh pengendali makanan v. Melihat perbezaan persepsi AJK asrama tentang pengamalan sanitasi makanan di kalangan pengendali di dewan makan asrama berdasarkan jantina. vi. Melihat perbezaan pengetahuan sanitasi makanan berdasarkan pengalaman pengendali di dewan makan asrama dalam penyediaan dan penyajian makanan. 1.5 Persoalan Kajian Berdasarkan masalah di atas persoalan yang menjadi asas kepada kajian ini adalah seperti berikut: i. Apakah tahap pengetahuan sanitasi makanan yang di miliki oleh pengendali makanan di dewan makan asrama? ii. Apakah elemen pengetahuan sanitasi makanan yang paling diketahui oleh pengendali makanan? iii. Apakah tahap pengamalan sanitasi makanan dalam penyediaan dan menyajian makanan di kalangan pengendali di dewan makan asrama? iv. Apakah elemen sanitasi makanan yang paling tinggi diamalkan oleh pengendali makanan? v. Adakah terdapat perbezaan persepsi AJK asrama tentang pengamalan sanitasi makanan di kalangan pengendali di dewan makan asrama berdasarkan jantina?

29 9 vi. Adakah terdapat perbezaan pengetahuan sanitasi makanan berdasarkan pengalaman pengendali di dewan makan asrama dalam penyediaan dan penyajian makanan. 1.6 Hipotesis kajian Berdasarkan persoalan kajian ke lima dan persoalan kajian ke enam, dua hipotesis nul telah dibina untuk mendapatkan jawapan bagi kedua-dua persoalan kajian ini Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara responden AJK asrama lelaki dengan AJK asrama perempuan terhadap pengamalan sanitasi makanan di kalangan pengendali di dewan makan asrama sekolah Ho2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tentang pengetahuan sanitasi makanan berdasarkan pengalaman pengendali di dewan makan asrama sekolah. 1.7 Rasional Kajian Kajian ini perlu dijalankan adalah kerana pengkaji mendapati bahawa masih kurang kajian mengenai sanitasi makanan di dewan makan asrama sekolah dijalankan di Malaysia, kes-kes yang berkaitan dengan makanan juga masih belum dapat diselesaikan dengan sepenuhnya serta terdapat banyak kes-kes baru yang timbul dan masih tidak terdapat kajian terbaru mengenai sanitasi makanan di dewan makan asrama sekolah menengah dijalankan.

MODEL STATISTIK BERSEPADU PELBAGAI ARAS BAGI TRIGLISERIDA DAN TEKANAN DARAH MANUSIA: KAJIAN KES DI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MODEL STATISTIK BERSEPADU PELBAGAI ARAS BAGI TRIGLISERIDA DAN TEKANAN DARAH MANUSIA: KAJIAN KES DI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MODEL STATISTIK BERSEPADU PELBAGAI ARAS BAGI TRIGLISERIDA DAN TEKANAN DARAH MANUSIA: KAJIAN KES DI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SARJANA SAINS MATEMATIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 MODEL STATISTIK

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN HALANGAN YANG DIHADAPI OLEH PENGENDALI MAKANAN DALAM MENGENDALIKAN MAKANAN SECARA BERSIH DAN SELAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN HALANGAN YANG DIHADAPI OLEH PENGENDALI MAKANAN DALAM MENGENDALIKAN MAKANAN SECARA BERSIH DAN SELAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN HALANGAN YANG DIHADAPI OLEH PENGENDALI MAKANAN DALAM MENGENDALIKAN MAKANAN SECARA BERSIH DAN SELAMAT MAZHAFIZNI BINTI MAT ZIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) UNIVERSITI

More information

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN ZULKEFLI BIN MAT JUNIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI

More information

Pengetahuan dan Pengamalan Sanitasi Makanan di Dewan Makan Asrama Sekolah Menengah di Bandar Alor Gajah

Pengetahuan dan Pengamalan Sanitasi Makanan di Dewan Makan Asrama Sekolah Menengah di Bandar Alor Gajah Journal of Technical, Vocational & Engineering Education Volume 2 June 2011, Pages 139153 / ISSN: 22317376 Pengetahuan dan Pengamalan Sanitasi Makanan di Dewan Makan Asrama Sekolah Menengah di Bandar Alor

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy.

Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ii Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. EFFECTS OF LOW INTENSITY AEROBIC DANCE EXERCISE ON PHYSIOLOGICAL

More information

Answer all questions. Jawab semua soalan.

Answer all questions. Jawab semua soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Osmoregulation is the process of regulating water content and salt in the body. The water and salt content in the blood determines the osmotic pressure in the

More information

EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES

EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES By TEH LAH HOONG Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE REGARDING HORMONAL EMERGENCY CONTRACEPTION AMONG MARRIED FEMALE STAFF IN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FATEMEH NAJAFI SHARJ ABAD FPSK(m) 2010 1 KNOWLEDGE,

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA EVALUATION OF PSYCHOPHYSICAL EXPERIENCE AND HEART RATE OF MALAYSIAN MALE WHILE MANUAL LIFTING ACTIVITIES This report submitted in accordance with requirement of the

More information

THE NEEDS OF HALAL TRANSPORTATION CONTROL IN MALAYSIA: A MULTIPLE CASE STUDY APPROACH ZUHRA JUNAIDA BINTI IR MOHAMAD HUSNY HAMID

THE NEEDS OF HALAL TRANSPORTATION CONTROL IN MALAYSIA: A MULTIPLE CASE STUDY APPROACH ZUHRA JUNAIDA BINTI IR MOHAMAD HUSNY HAMID THE NEEDS OF HALAL TRANSPORTATION CONTROL IN MALAYSIA: A MULTIPLE CASE STUDY APPROACH ZUHRA JUNAIDA BINTI IR MOHAMAD HUSNY HAMID A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the

More information

PERSEPSI PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP PERKHIDMATAN MAKANAN DI KAFETARIA KAMPUS UTM, SKUDAI. NURULAINI BINTI MOHD ARIF

PERSEPSI PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP PERKHIDMATAN MAKANAN DI KAFETARIA KAMPUS UTM, SKUDAI. NURULAINI BINTI MOHD ARIF PERSEPSI PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP PERKHIDMATAN MAKANAN DI KAFETARIA KAMPUS UTM, SKUDAI. NURULAINI BINTI MOHD ARIF Tesis Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

More information

To My Parents. My father, EsmaeelArzani My mother, Zahra Asadizadeh. My brother, Parham Arzani. & My beloved son SahandRoudpishi

To My Parents. My father, EsmaeelArzani My mother, Zahra Asadizadeh. My brother, Parham Arzani. & My beloved son SahandRoudpishi To My Parents My father, EsmaeelArzani My mother, Zahra Asadizadeh My brother, Parham Arzani & My beloved son SahandRoudpishi ii Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia

More information

IMPROVING SOCIAL RESPONSIVENESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER THROUGH NEURO-PHYSICAL EXERCISE WONG SIAO YEN

IMPROVING SOCIAL RESPONSIVENESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER THROUGH NEURO-PHYSICAL EXERCISE WONG SIAO YEN IMPROVING SOCIAL RESPONSIVENESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER THROUGH NEURO-PHYSICAL EXERCISE WONG SIAO YEN A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

ROLE OF LENGTH SPECIFICITY, VELOCITY SPECIFICITY AND NEURAL ADAPTATIONS IN STRENGTH TRAINING

ROLE OF LENGTH SPECIFICITY, VELOCITY SPECIFICITY AND NEURAL ADAPTATIONS IN STRENGTH TRAINING ROLE OF LENGTH SPECIFICITY, VELOCITY SPECIFICITY AND NEURAL ADAPTATIONS IN STRENGTH TRAINING By AHMAD NAIM ISMAIL Thesis submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment

More information

PERSEPSI IBU BAPA TERHADAP CIRI-CIRI PERSAHABATAN KANAK-KANAK AUTISME (Parents' Perception Towards Friendship Characteristics Of Children With Autism)

PERSEPSI IBU BAPA TERHADAP CIRI-CIRI PERSAHABATAN KANAK-KANAK AUTISME (Parents' Perception Towards Friendship Characteristics Of Children With Autism) INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECIAL EDUCATION IN SOUTHEAST ASIA REGION 7 TH SERIES 2017 PERSEPSI IBU BAPA TERHADAP CIRI-CIRI PERSAHABATAN KANAK-KANAK AUTISME (Parents' Perception Towards Friendship Characteristics

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEKUATAN MENTAL PEMAIN BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA MUSIM 2007/2008

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEKUATAN MENTAL PEMAIN BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA MUSIM 2007/2008 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEKUATAN MENTAL PEMAIN BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA MUSIM 2007/2008 MOHAMAD NIZAM BIN ASMUNI FPP 2010 14 KEKUATAN MENTAL PEMAIN BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA MUSIM 2007/2008 Oleh MOHAMAD

More information

PERPUSTAKAAN UTHM * *

PERPUSTAKAAN UTHM * * : v! ;?!j "..UtA ;. Vi? f%. t i V f! rl-1-.o: i *J i i-ctij V = I V *v V 5 *fi f. E f t l jf * V * 51«j k! V v -.- >.: PERPUSTAKAAN UTHM *30000001957569* PSZ 19 :16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NUTRITION AND WEIGHT MANAGEMENT KNOWLEDGE, LIFESTYLE FACTORS, DIETARY INTAKE AND BODY WEIGHT STATUS OF IRANIAN POSTGRADUATE STUDENTS IN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM), MALAYSIA

More information

A STUDY OF GENERATION Y TRAVEL BEHAVIOUR IN MALAYSIA TAN LAY YEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A STUDY OF GENERATION Y TRAVEL BEHAVIOUR IN MALAYSIA TAN LAY YEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A STUDY OF GENERATION Y TRAVEL BEHAVIOUR IN MALAYSIA TAN LAY YEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A STUDY OF GENERATION Y TRAVEL BEHAVIOUR IN MALAYSIA TAN LAY YEN A dissertation submitted in partial fulfilment

More information

MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL SUPPORT AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL SUPPORT AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL SUPPORT AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY ROYA KOOCHAK ENTEZAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MENTAL HEALTH, EMOTIONAL INTELLIGENCE

More information

KESEDARAN PELAJAR 4 SPH (PKPG) TERHADAP AMALAN PEMAKANAN DENGAN KESIHATAN MISSURIYATI BINTI MASNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KESEDARAN PELAJAR 4 SPH (PKPG) TERHADAP AMALAN PEMAKANAN DENGAN KESIHATAN MISSURIYATI BINTI MASNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KESEDARAN PELAJAR 4 SPH (PKPG) TERHADAP AMALAN PEMAKANAN DENGAN KESIHATAN MISSURIYATI BINTI MASNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KESEDARAN PELAJAR 4SPH (PKPG) TERHADAP AMALAN PEMAKANAN DENGAN KESIHATAN

More information

SET 1. Answer any four questions from this section. Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

SET 1. Answer any four questions from this section. Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini. SECTION B SET 1 Answer any four questions from this section. Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini. 7) Use graph paper to answer this question. Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

More information

PEMILIHAN MAKANAN DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA: SATU TINJAUAN

PEMILIHAN MAKANAN DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA: SATU TINJAUAN PEMILIHAN MAKANAN DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA: SATU TINJAUAN Amey Rozalina Azeman, Nurul Farhana Mohd Raduan & Nur Farhana Othman, Kolej Universiti Islam Melaka Abstrak Pengambilan

More information

Tandangan : Nama Penyelia : En. Syahrul Ridhwan Morazuki

Tandangan : Nama Penyelia : En. Syahrul Ridhwan Morazuki Saya mengakui bahawa saya telah membaca tesis ini dan pada pandangan saya tesis ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains

More information

Name of Candidate : SUBATHIRAH A/P MAYANDI

Name of Candidate : SUBATHIRAH A/P MAYANDI ii I declare that this dissertation entitled The Impact of Intrinsic Reward, Extrinsic Reward, Teachers commitment towards Performance is the result of my own research except as cited in references. The

More information

4.8 Penyenggaraan Bangunan 55

4.8 Penyenggaraan Bangunan 55 v ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor mengapa berlaku ketidakpatuhan terhadap Peraturan Peraturan Elektrik yang dikuatkuasakan dalam pengurusan bangunan sektor awam. Mematuhi akta

More information

DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN NORMAH BINTI MOHAMMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN NORMAH BINTI MOHAMMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN NORMAH BINTI MOHAMMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DISGUISED SIGNATURES AMONGST MALAYSIAN

More information

MEDICAL CHECK-UP FORM (for Malaysian Students)

MEDICAL CHECK-UP FORM (for Malaysian Students) MEDICAL CHECK-UP FORM (for Malaysian Students) (Please complete Part 1 and 2 only. Part 3,4,5 is to be filled by the IIUM Medical Officer only) ARAHAN: SILA ISI DALAM HURUF BESAR INSTRUCTION: PLEASE FILL

More information

AIR KENCING KETIKA MELAKUKAN LARIAN JARAK JAUH NUR FATIHAH BINTI RAIMI

AIR KENCING KETIKA MELAKUKAN LARIAN JARAK JAUH NUR FATIHAH BINTI RAIMI PERBANDINGAN KESAN DI ANTARA AIR MINERAL BIASA, AIR ISOTONIK DAN AIR ZAM ZAM KE ATAS PENGEKALAN AIR DALAM BADAN DAN PERKAITANNYA DENGAN SPECIFIC GRAVITY AIR KENCING KETIKA MELAKUKAN LARIAN JARAK JAUH NUR

More information

EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR MOGHADDAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR MOGHADDAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR MOGHADDAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EXPORT PERSONNEL PERCEPTIONS OF EXPORT PERFORMANCE TO CHINA MARKET FARSHID MOVAGHAR

More information

DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID GENERATED FROM COMPOSTED FOOD WASTE. NUR HANISMAHIZA BINTI MUDA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID GENERATED FROM COMPOSTED FOOD WASTE. NUR HANISMAHIZA BINTI MUDA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID GENERATED FROM COMPOSTED FOOD WASTE. NUR HANISMAHIZA BINTI MUDA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DETERMINATION OF NUTRIENTS AND METALS CONTENT IN LIQUID

More information

5/27/2011 NOMBOR BULAT (WHOLE NUMBERS)

5/27/2011 NOMBOR BULAT (WHOLE NUMBERS) MTE3109: TEACHING OF NUMBERS, FRACTIONS, DECIMALS & PERCENTAGES NOMBOR BULAT (WHOLE NUMBERS) Konsepbijak nombor Pengalaman pranombor Strategi membilang (counting) Perkembangan konsep nombor awal Reys,

More information

OF ARTEMIA f ED. H f. 'illl; HI SCICW UNiVHiKITl Mftlftyslft luil WWWJ. M/sl AY.SIA. y m ;':S iis lii5

OF ARTEMIA f ED. H f. 'illl; HI SCICW UNiVHiKITl Mftlftyslft luil WWWJ. M/sl AY.SIA. y m ;':S iis lii5 OF ARTEMIA f ED H f. 'illl; HI SCICW UNiVHiKITl Mftlftyslft luil WWWJ M/sl AY.SIA y m ;':S iis lii5 1100087565 Perpustakaan Suftanah Nuf ZaWrah Universiti Malaysia Terengganu (UMT) tesis S 6 2 0,A 2 2

More information

The Bahasa Melayu version of the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ-M)

The Bahasa Melayu version of the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ-M) The Bahasa Melayu version of the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ-M) Seterusnya, saya akan menyoal anda berkenaan dengan tempoh masa yang anda luangkan untuk melakukan pelbagai kegiatan aktiviti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER DIFFERENT SALINITY, TEMPERATURE AND NUTRIENT LEVELS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER DIFFERENT SALINITY, TEMPERATURE AND NUTRIENT LEVELS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER DIFFERENT SALINITY, TEMPERATURE AND NUTRIENT LEVELS NURUL SALMA BINTI ADENAN IB 2012 16 LIPID PRODUCTION IN MARINE MICROALGAE UNDER

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA EVALUATION OF PSYCHOPHYSICAL EXPERIENCE AND HEART RATE OF MALAYSIAN FEMALE WHILE MANUAL LIFTING ACTIVITIES This report submitted in accordance with requirement of the

More information

INTERNALIZED STIGMA AMONG PATIENTS WITH DEPRESSION: COMPARISON BETWEEN EMPLOYED AND UNEMPLOYED GROUP DR. NAEMAH BINTI ABDUL RAHIM

INTERNALIZED STIGMA AMONG PATIENTS WITH DEPRESSION: COMPARISON BETWEEN EMPLOYED AND UNEMPLOYED GROUP DR. NAEMAH BINTI ABDUL RAHIM INTERNALIZED STIGMA AMONG PATIENTS WITH DEPRESSION: COMPARISON BETWEEN EMPLOYED AND UNEMPLOYED GROUP DR. NAEMAH BINTI ABDUL RAHIM DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WORK STRESS PATTERNS, SOURCES AND COPING STRATEGIES: A STUDY OF MALAYSIAN AND JORDANIAN CUSTOMS EMPLOYEES BELAL BARHEM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WORK STRESS PATTERNS, SOURCES AND COPING STRATEGIES: A STUDY OF MALAYSIAN AND JORDANIAN CUSTOMS EMPLOYEES BELAL BARHEM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WORK STRESS PATTERNS, SOURCES AND COPING STRATEGIES: A STUDY OF MALAYSIAN AND JORDANIAN CUSTOMS EMPLOYEES BELAL BARHEM GSM 2002 3 WORK STRESS PATTERNS, SOURCES AND COPING STRATEGIES:

More information

FOOD CONSUMPTION, DEVELOPMENTAL

FOOD CONSUMPTION, DEVELOPMENTAL AINATUN NADRAH ZULKEFLI MASTER OF SCIENCE 2016 FOOD CONSUMPTION, DEVELOPMENTAL TIME AND PROTEIN PROFILE OF THE DIGESTIVE SYSTEM OF THE RED PALM WEEVIL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS LARVAE (COLEOPTERA: DRYOPHTHORIDAE)

More information

SENARAI SEMAKAN PUSAT KESIHATAN MAHASISWA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERKARA ADA TIADA. Tarikh : Pegawai Perubatan Universiti

SENARAI SEMAKAN PUSAT KESIHATAN MAHASISWA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERKARA ADA TIADA. Tarikh : Pegawai Perubatan Universiti UTM 1a SENARAI SEMAKAN PUSAT KESIHATAN MAHASISWA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NO. MATRIK NO. KAD PENGENALAN NAMA : PERKARA ADA TIADA 1. Laporan Kesihatan (Jika ada) 2. Gambar Ukuran Pasport 3. Borang

More information

EVALUATING THE SURFACE PROPERTIES OF HA COATING ON TITANIUM-ALUMINUM SUBSTRATE ALI KARANDISH

EVALUATING THE SURFACE PROPERTIES OF HA COATING ON TITANIUM-ALUMINUM SUBSTRATE ALI KARANDISH EVALUATING THE SURFACE PROPERTIES OF HA COATING ON TITANIUM-ALUMINUM SUBSTRATE ALI KARANDISH A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

Stroke Prevention. Adding years of healthy life. A Public Education Guide to. National Healthcare Group Adding years of healthy life

Stroke Prevention. Adding years of healthy life. A Public Education Guide to. National Healthcare Group Adding years of healthy life An educational service brought to you by the NHG Stroke Workgroup A Public Education Guide to Stroke Prevention Adding years of healthy life National Healthcare Group Adding years of healthy life Stroke

More information

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT ALZHEIMER NORIDAYU KAMARULZAMAN

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT ALZHEIMER NORIDAYU KAMARULZAMAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT ALZHEIMER NORIDAYU KAMARULZAMAN Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi Syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) Fakulti Pendidikan

More information

TEST CASE PRIORITIZATION TECHNIQUE USING SEQUENCE DIAGRAM AND LABELED TRANSITION SYSTEMS IN REGRESSION TESTING NUR FATIMAH AS SAHRA

TEST CASE PRIORITIZATION TECHNIQUE USING SEQUENCE DIAGRAM AND LABELED TRANSITION SYSTEMS IN REGRESSION TESTING NUR FATIMAH AS SAHRA i TEST CASE PRIORITIZATION TECHNIQUE USING SEQUENCE DIAGRAM AND LABELED TRANSITION SYSTEMS IN REGRESSION TESTING NUR FATIMAH AS SAHRA A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

KESAN PENGGORENGAN BERULANG KALI TERHADAP SIFAT-SIFAT FIZIKOKIMIA MINYAK MASAK OLEIN SAWIT LAILATUL SYEMA BINTI JURID

KESAN PENGGORENGAN BERULANG KALI TERHADAP SIFAT-SIFAT FIZIKOKIMIA MINYAK MASAK OLEIN SAWIT LAILATUL SYEMA BINTI JURID 1 KESAN PENGGORENGAN BERULANG KALI TERHADAP SIFAT-SIFAT FIZIKOKIMIA MINYAK MASAK OLEIN SAWIT LAILATUL SYEMA BINTI JURID TESIS YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH

More information

IBG BIOANALYSIS 1 [BIOANALISIS 1]

IBG BIOANALYSIS 1 [BIOANALISIS 1] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 IBG 203 - BIOANALYSIS 1 [BIOANALISIS 1] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL AND SPIRITUAL INTELLIGENCES AND MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG IRANIAN HIGH SCHOOL STUDENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL AND SPIRITUAL INTELLIGENCES AND MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG IRANIAN HIGH SCHOOL STUDENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL AND SPIRITUAL INTELLIGENCES AND MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG IRANIAN HIGH SCHOOL STUDENTS JAFAR SHABANI FPP 2011 32 RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL

More information

Kandungan Alpha Lipid LifeLine

Kandungan Alpha Lipid LifeLine New Image Serving Size : 16g Jumlah Konsumsi : 16g Average quantity Average quantity Serving per can : 28 Konsumi per tin : 28 per serve per serve Energy Tenaga 209KJ, 50Cal 1300KJ, 213Cal Protein Protein

More information

HEART MURMUR DETECTION AND ANALYSIS USING MULTIPOINT AUSCULTATION SYSTEM KAMARULAFIZAM BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HEART MURMUR DETECTION AND ANALYSIS USING MULTIPOINT AUSCULTATION SYSTEM KAMARULAFIZAM BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HEART MURMUR DETECTION AND ANALYSIS USING MULTIPOINT AUSCULTATION SYSTEM KAMARULAFIZAM BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HEART MURMUR DETECTION AND ANALYSIS USING MULTIPOINT AUSCULTATION SYSTEM

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA FACTOR REGION IN SELECTED MALAYSIAN INFERTILE MALE SUBJECTS COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA FACTOR REGION IN SELECTED MALAYSIAN INFERTILE MALE SUBJECTS COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA FACTOR REGION IN SELECTED MALAYSIAN INFERTILE MALE SUBJECTS HUSSEIN A. ABD AL-HUSSEIN FPSK(m) 2012 18 ANALYSIS OF DELETIONS IN THE AZOOSPERMIA

More information

TIME SERIES SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS WITH MISSING DATA TREATMENTS FOR WATER LEVEL PREDICTION NORAINI BINTI IBRAHIM

TIME SERIES SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS WITH MISSING DATA TREATMENTS FOR WATER LEVEL PREDICTION NORAINI BINTI IBRAHIM TIME SERIES SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS WITH MISSING DATA TREATMENTS FOR WATER LEVEL PREDICTION NORAINI BINTI IBRAHIM A Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award for the degree

More information

Asian Social Work Journal, Volume 2, Issue 2, (page 26-35), Volume 2, Issue 2, November

Asian Social Work Journal, Volume 2, Issue 2, (page 26-35), Volume 2, Issue 2, November 26 Asian Social Work Journal (ASWJ) Volume 2, Issue 2, November 2017 e-issn : 0128-1577 Journal home page: Kualiti Hidup Pesakit Kanser Tahap Akhir dalam Perspektif Kerja Sosial di Malaysia Wanda Kiyah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COPYRIGHT UPM EFFECTS OF SPIRITUAL INTELLIGENCE-GRATITUDE TRAINING ON SPIRITUAL QUOTIENT OF IRANIAN ADOLESCENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COPYRIGHT UPM EFFECTS OF SPIRITUAL INTELLIGENCE-GRATITUDE TRAINING ON SPIRITUAL QUOTIENT OF IRANIAN ADOLESCENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF SPIRITUAL INTELLIGENCE-GRATITUDE TRAINING ON SPIRITUAL QUOTIENT OF IRANIAN ADOLESCENTS MARYAM HOSSEINI FPP 2011 2 EFFECTS OF SPIRITUAL INTELLIGENCE-GRATITUDE TRAINING

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *1847752963* MALAY 0546/42 Paper 4 Writing May/June 2017 1 hour Candidates answer on the Question

More information

A WEB-BASED TELEPRENATOLOGY PLATFORM FOR ANTENATAL CARE MANAGEMENT IN REMOTE AREAS NORAINI BINTI JALIL

A WEB-BASED TELEPRENATOLOGY PLATFORM FOR ANTENATAL CARE MANAGEMENT IN REMOTE AREAS NORAINI BINTI JALIL A WEB-BASED TELEPRENATOLOGY PLATFORM FOR ANTENATAL CARE MANAGEMENT IN REMOTE AREAS NORAINI BINTI JALIL A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering

More information

ABSTRACT. and questionnaires from the participants to triangulate the results of study. The data

ABSTRACT. and questionnaires from the participants to triangulate the results of study. The data ABSTRACT This study investigates the cognitive processes of five Chinese ESL undergraduates from University of Malaya (UM) by using Think-Aloud Protocols (TAPs) as the main research tool. The participants

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 6 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 6 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2016/2017 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2016/2017 : SEMESTER

More information

ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL OF CRYOPRESERVATION FOR ARTIFICIAL INSEMINATION (PROTOTYPE) SANJOY KUMAR DEBNATH

ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL OF CRYOPRESERVATION FOR ARTIFICIAL INSEMINATION (PROTOTYPE) SANJOY KUMAR DEBNATH ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL OF CRYOPRESERVATION FOR ARTIFICIAL INSEMINATION (PROTOTYPE) SANJOY KUMAR DEBNATH A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award

More information

AN OPTIMIZATION OF MIXING PROCESS PARAMETERS FOR SOY SAUCE PRODUCTION

AN OPTIMIZATION OF MIXING PROCESS PARAMETERS FOR SOY SAUCE PRODUCTION AN OPTIMIZATION OF MIXING PROCESS PARAMETERS FOR SOY SAUCE PRODUCTION NOORILYANA BINTI ABU BAKAR A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Hubungan Sunnah Rasullullah S.A.W. Dalam Amalan Berkongsi Makanan Menggunakan Dulang Dengan Tahap Kekenyangan

Hubungan Sunnah Rasullullah S.A.W. Dalam Amalan Berkongsi Makanan Menggunakan Dulang Dengan Tahap Kekenyangan International Conference on Da wah and Islamic Management (IC-DAIM 2017) Hubungan Sunnah Rasullullah S.A.W. Dalam Amalan Berkongsi Makanan Menggunakan Dulang Dengan Tahap Kekenyangan Ibrahim Abu Bakar*;

More information

TARGET SELECTION USING SINGLE ELECTROENCEPHALOGRAM ELECTRODE BASED ON MENTAL TASK HUSNAINI BINTI AZMY

TARGET SELECTION USING SINGLE ELECTROENCEPHALOGRAM ELECTRODE BASED ON MENTAL TASK HUSNAINI BINTI AZMY TARGET SELECTION USING SINGLE ELECTROENCEPHALOGRAM ELECTRODE BASED ON MENTAL TASK HUSNAINI BINTI AZMY A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS ATTENDING MEDICAL AND NEPHROLOGY CLINICS OF SERDANG HOSPITAL, SELANGOR KHAW WAN-FEI FPSK(m) 2010 18 HEALTH-RELATED QUALITY

More information

FACT SHEET PENYAKIT DIABETES. Wanita dan Diabetes: Kesihatan Kita, Milik Kita, Hak Kita

FACT SHEET PENYAKIT DIABETES. Wanita dan Diabetes: Kesihatan Kita, Milik Kita, Hak Kita FACT SHEET PENYAKIT DIABETES Wanita dan Diabetes: Kesihatan Kita, Milik Kita, Hak Kita Jabatan Kesihatan Awam KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA November 2017 FACT SHEET Diabetes 1. Pengenalan Diabetes ialah

More information

ERGONOMICS SAFETY APPROACH IN WELDING SHOP (A CASE STUDY IN UTeM)

ERGONOMICS SAFETY APPROACH IN WELDING SHOP (A CASE STUDY IN UTeM) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA ERGONOMICS SAFETY APPROACH IN WELDING SHOP (A CASE STUDY IN UTeM) Report submitted in accordance with partial requirements of the Universiti Teknikal Malaysia Melaka

More information

ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF CRUDE AND ACIDIFIED FRACTION OF SELECTED MALAYSIAN HONEY SAMPLES

ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF CRUDE AND ACIDIFIED FRACTION OF SELECTED MALAYSIAN HONEY SAMPLES ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF CRUDE AND ACIDIFIED FRACTION OF SELECTED MALAYSIAN HONEY SAMPLES NURUL IZZATI BINTI MOHD ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ANTI-MICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY

More information

Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan

Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan Hasil-hasil Pembelajaran Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data Meningkatkan amalan pengajaran dengan menggunakan data yang sesuai.

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH KURANG BERAT BADAN DI EMPAT BUAH TADIKA KEMAS DI SKUDAI IBRAHIM BIN DAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH KURANG BERAT BADAN DI EMPAT BUAH TADIKA KEMAS DI SKUDAI IBRAHIM BIN DAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH KURANG BERAT BADAN DI EMPAT BUAH TADIKA KEMAS DI SKUDAI IBRAHIM BIN DAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIIVERSSIITII TEKNOLOGII MALAYSSIIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

INDIKASI KUALITI BAGI PERKHIDMATAN DIETARI PESAKIT LUAR TEMPOH MENUNGGU DI KLINIK DIET RUKA (RAWATAN UTAMA KLINIK AM) 1 APRIL SEPTEMBER 2003

INDIKASI KUALITI BAGI PERKHIDMATAN DIETARI PESAKIT LUAR TEMPOH MENUNGGU DI KLINIK DIET RUKA (RAWATAN UTAMA KLINIK AM) 1 APRIL SEPTEMBER 2003 INDIKASI KUALITI BAGI PERKHIDMATAN DIETARI PESAKIT LUAR TEMPOH MENUNGGU DI KLINIK DIET RUKA (RAWATAN UTAMA KLINIK AM) 1 APRIL 2003-30 SEPTEMBER 2003 QUALITY INDICATOR OF DIETARY OUTPATIENT SERVICE WAITING

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING ON JUDGING PERFORMANCE OF MALAYSIAN RHYTHMIC GYMNASTIC JUDGES TEH LAH HOONG FPP 2010 34 EFFECT OF PATTERN RECOGNITION ABILITY TRAINING

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NUTRITIONAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT PROPERTIES OF Hylocereus Polyrhizus POWDER AND THEIR EFFECTS ON PLASMA GLUCOSE LEVEL AND LIPID PROFILES IN DIABETIC RATS AND PRE-DIABETIC

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI KURSUS PENYEDIAAN MAKANAN BAGI TAJUK DIET DAN DIABETES, DIET DAN HIPERTENSI

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI KURSUS PENYEDIAAN MAKANAN BAGI TAJUK DIET DAN DIABETES, DIET DAN HIPERTENSI PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI KURSUS PENYEDIAAN MAKANAN BAGI TAJUK DIET DAN DIABETES, DIET DAN HIPERTENSI Sarimah Binti Ismail & Zuraila Binti Kamis Fakulti Pendidikan Universiti

More information

UCLA SCTC GIT 2.0 SOAL SELIDIK

UCLA SCTC GIT 2.0 SOAL SELIDIK SOAL SELIDIK CORRESPONDENCE TO: Dinesh Khanna, MD, MSc Professor of Medicine Frederick G. l. Huetwell Professor of Rheumatology Director, University of Michigan Scleroderma Program Division of Rheumatology/Dept.

More information

The Importance of Knowing the Potential for Cure among Women Newly Diagnosed with Breast Cancer

The Importance of Knowing the Potential for Cure among Women Newly Diagnosed with Breast Cancer The Importance of Knowing the Potential for Cure among Women Newly Diagnosed with Breast Cancer Raja Lexshimi RG, Raijah A. Rahim. Nursing Department, Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN PENGGUNAAN RACUN MAKHLUK PEROSAK SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DIKALANGAN PETANI TANJUNG KARANG SELANGOR

PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN PENGGUNAAN RACUN MAKHLUK PEROSAK SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DIKALANGAN PETANI TANJUNG KARANG SELANGOR 74 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 4 1998 PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN PENGGUNAAN RACUN MAKHLUK PEROSAK SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DIKALANGAN PETANI TANJUNG KARANG SELANGOR ABSTRAK Satu kajian

More information

OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE AMONGST ROAD CONSTRUCTION WORKERS KAMILAH MOHD SAID

OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE AMONGST ROAD CONSTRUCTION WORKERS KAMILAH MOHD SAID OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE AMONGST ROAD CONSTRUCTION WORKERS KAMILAH MOHD SAID A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Construction)

More information

IMK 421 Primary Products Technology [Teknologi Produk Primer]

IMK 421 Primary Products Technology [Teknologi Produk Primer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2009/2010 Academic Session November 2009 IMK 421 Primary Products Technology [Teknologi Produk Primer] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam] Please check

More information

WOUND HEALING IN DIABETIC RAT BY 808 NM LASER DIODE LAU PIK SUAN

WOUND HEALING IN DIABETIC RAT BY 808 NM LASER DIODE LAU PIK SUAN 1 WOUND HEALING IN DIABETIC RAT BY 808 NM LASER DIODE LAU PIK SUAN A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Physics) Faculty of Science

More information

BOI 109/4 Biostatistics [Biostatistik]

BOI 109/4 Biostatistics [Biostatistik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2009/2010 November 2009 BOI 109/4 Biostatistics [Biostatistik] Duration: 3 hours [Masa : 3 jam] Please ensure that this examination

More information

THE DEVELOPMENT OF STOCHASTIC SIR AND S(I m I f )R MODELS FOR HETEROSEXUAL HIV AND AIDS DISEASE MAPPING IN MALAYSIA SUFI HAFAWATI BINTI IDERIS

THE DEVELOPMENT OF STOCHASTIC SIR AND S(I m I f )R MODELS FOR HETEROSEXUAL HIV AND AIDS DISEASE MAPPING IN MALAYSIA SUFI HAFAWATI BINTI IDERIS THE DEVELOPMENT OF STOCHASTIC SIR AND S(I m I f )R MODELS FOR HETEROSEXUAL HIV AND AIDS DISEASE MAPPING IN MALAYSIA SUFI HAFAWATI BINTI IDERIS THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education * 4 2 0 3 3 4 2 9 8 5 * MALAY 0546/41 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE, BELIEFS, AND PRACTICES ON BREAST CANCER, CLINICAL BREAST EXAMINATION, MAMMOGRAPHY SCREENING AND ASSOCIATED FACTORS AMONG RURAL MALAY WOMEN IN KEDAH, MALAYSIA ZUNURA

More information

COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION

COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION PRIVACY POLICY (ENGLISH VERSION) Pursuant to the Personal Data Protection Act 2010 ( PDPA ), Atilze Digital Sdn Bhd ( Atilze ) is mindful and committed to the protection of your personal information and

More information

BIZAPP SUPERB & PRO MENCETAK SLIP POSLAJU SECARA BERTERUSAN JAN 2017 / VERSI 1.0.0

BIZAPP SUPERB & PRO MENCETAK SLIP POSLAJU SECARA BERTERUSAN JAN 2017 / VERSI 1.0.0 BIZAPP SUPERB & PRO MENCETAK SLIP POSLAJU SECARA BERTERUSAN JAN 2017 / VERSI 1.0.0 SELAMAT DATANG KE APLIKASI BIZAPP. Panduan pengguna ini dibuat secara ringkas. Terima kasih kerana membeli PAKEJ SUPERB

More information

'full QAli><} t<o, a

'full QAli><} t<o, a P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK t'usat Khidmat Makiumat AKademtN UNIMAS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK tiamarahatt 'full 1000143751 1111111111111101111 QAli>

More information

Kualiti Hidup dan Aktiviti Fizikal Warga Emas

Kualiti Hidup dan Aktiviti Fizikal Warga Emas 44 Kualiti Hidup dan Aktiviti Fizikal Warga Emas Farhah Hanun Ngah & Denise Koh Choon Lian Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia Correspondence: Farhah Hanun Ngah (farhah_hanun@yahoo.com

More information

Diabetes Mellitus Type 2, albuminuria, survival analysis.

Diabetes Mellitus Type 2, albuminuria, survival analysis. ORIGINAL ARTICLE FACTORS THAT INFLUENCE ALBUMINURIA AMONG TYPE 2 DIABETES MELLITUS AT PRIMARY HEALTHCARE CLINICS IN NEGERI SEMBILAN 2007. S Norma¹, MT Azmi¹, AB Rotina² ¹Department of Community Health,

More information

APLIKASI KONSEP HALAL DALAM KALANGAN PENGUSAHA RESTORAN MELAYU DI JOHOR BAHRU DAYANG ANIZA BINTI ABANG HASNI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

APLIKASI KONSEP HALAL DALAM KALANGAN PENGUSAHA RESTORAN MELAYU DI JOHOR BAHRU DAYANG ANIZA BINTI ABANG HASNI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA APLIKASI KONSEP HALAL DALAM KALANGAN PENGUSAHA RESTORAN MELAYU DI JOHOR BAHRU DAYANG ANIZA BINTI ABANG HASNI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DENTAL APPOINTMENT MANAGEMENT SYSTEM SESI PENGAJIAN: 1-2008/2009 Saya NOOREHAN BT ABD RAHMAN mengaku membenarkan tesis (PSM) ini disimpan di Perpustakan Fakulti Teknologi

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS. rooll/, X>OS' (HURUF BESAR)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS. rooll/, X>OS' (HURUF BESAR) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PUMS 99:1 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: P NIMtCit('J tjmyjf I#'t S.UUWH :r

More information

REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING OCCLUSION IN PEOPLE DETECTION AHMAD SANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING OCCLUSION IN PEOPLE DETECTION AHMAD SANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING OCCLUSION IN PEOPLE DETECTION AHMAD SANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA REDEFINING HISTOGRAMS OF ORIENTED GRADIENTS DESCRIPTORS FOR HANDLING

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA EVALUATING RISK FACTORS IN MANUAL MATERIAL HANDLING TASKS (LIFTING AND LOWERING) This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

NORMA DAN KECENDERUNGAN PELAJAR IPT ISLAM MENGENAI PRODUK MAKANAN HALAL

NORMA DAN KECENDERUNGAN PELAJAR IPT ISLAM MENGENAI PRODUK MAKANAN HALAL NORMA DAN KECENDERUNGAN PELAJAR IPT ISLAM MENGENAI PRODUK MAKANAN HALAL Farah Mohd Shahwahid Pensyarah, Jabatan Undang-undang, Fakulti Syariah & Undang-undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

More information

- Sila gunakan borang yang disediakan SYARAT-SYARAT TAWARAN KEMASUKAN

- Sila gunakan borang yang disediakan SYARAT-SYARAT TAWARAN KEMASUKAN MAKLUMAT AM KEMASUKAN PELAJAR BARU PROGRAM DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (ISMP), DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI), PASCA SISWAZAH (MASTER DAN PhD) PERKARA Pemeriksaan Kesihatan CATATAN

More information

COMPARING THREE METHODS OF HANDLING MULTICOLLINEARITY USING SIMULATION APPROACH NORLIZA BINTI ADNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

COMPARING THREE METHODS OF HANDLING MULTICOLLINEARITY USING SIMULATION APPROACH NORLIZA BINTI ADNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARING THREE METHODS OF HANDLING MULTICOLLINEARITY USING SIMULATION APPROACH NORLIZA BINTI ADNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARING THREE METHODS OF HANDLING MULTICOLLINEARITY USING SIMULATION

More information

DESIGN VERIFICATION OF DRIVEN PILES IN SOFT GROUND USING MAINTAIN LOAD TEST AND HIGH STRAIN DYNAMIC LOAD TEST

DESIGN VERIFICATION OF DRIVEN PILES IN SOFT GROUND USING MAINTAIN LOAD TEST AND HIGH STRAIN DYNAMIC LOAD TEST DESIGN VERIFICATION OF DRIVEN PILES IN SOFT GROUND USING MAINTAIN LOAD TEST AND HIGH STRAIN DYNAMIC LOAD TEST AHMAD SYAZWAN MOHD SUKARNO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN VERIFICATION OF DRIVEN PILES

More information

AN ANALYSIS ON SECURITY AWARENESS OF SOCIAL NETWORKS USERS

AN ANALYSIS ON SECURITY AWARENESS OF SOCIAL NETWORKS USERS i AN ANALYSIS ON SECURITY AWARENESS OF SOCIAL NETWORKS USERS MAHDI DARVISHI A project report submitted in partial fulfillment of the Requirements for the award of the degree of Master of Computer Science

More information

COMPARISON STUDY OF RELAY SELECTION SCHEMES IN LONG TERM EVOLUTION (LTE) NETWORK SELINA MATTHEWS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

COMPARISON STUDY OF RELAY SELECTION SCHEMES IN LONG TERM EVOLUTION (LTE) NETWORK SELINA MATTHEWS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON STUDY OF RELAY SELECTION SCHEMES IN LONG TERM EVOLUTION (LTE) NETWORK SELINA MATTHEWS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON STUDY OF RELAY SELECTION SCHEMES IN LONG TERM EVOLUTION (LTE) NETWORK

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN LOGO HALAL DAN SIJIL PENGESAHAN HALAL DI KALANGAN PENIAGA MAKANAN: KAJIAN DI UTM, SKUDAI.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN LOGO HALAL DAN SIJIL PENGESAHAN HALAL DI KALANGAN PENIAGA MAKANAN: KAJIAN DI UTM, SKUDAI. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN LOGO HALAL DAN SIJIL PENGESAHAN HALAL DI KALANGAN PENIAGA MAKANAN: KAJIAN DI UTM, SKUDAI. SITI ROSNI BT. MAD HASHIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PATIENT INFORMATION LEAFLET. Prevention of Malaria Information for Travellers. Pencegahan Malaria - Maklumat untuk Pelancong

PATIENT INFORMATION LEAFLET. Prevention of Malaria Information for Travellers. Pencegahan Malaria - Maklumat untuk Pelancong PATIENT INFORMATION LEAFLET 1. Apakah malaria? Prevention of Malaria Information for Travellers Pencegahan Malaria - Maklumat untuk Pelancong Malaria ialah penyakit yang disebabkan oleh parasit malaria

More information

1 of 8. Gransea (M) Sdn. Bhd. O'Kim Compound GC300 (Magnesium Calcium)

1 of 8. Gransea (M) Sdn. Bhd. O'Kim Compound GC300 (Magnesium Calcium) Gransea (M) Sdn. Bhd. O'Kim Compound 12-8-27+3 Baja yang dirumus khas untuk padi dan kelapa sawit. Ianya membekal nutrien yang seimbang dengan kandungan kalium yang tinggi dari biasa bagi pengisian biji

More information