Wiadomosci Lekarskie. Pamiçci dra Wtadyslawa Bieganskiego. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. TOM LXX, 2017, Nr 4 Rok zatozenia 1928

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Wiadomosci Lekarskie. Pamiçci dra Wtadyslawa Bieganskiego. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. TOM LXX, 2017, Nr 4 Rok zatozenia 1928"

Transcription

1 Wiadomosci Lekarskie Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pamiçci dra Wtadyslawa Bieganskiego TOM LXX, 2017, Nr 4 Rok zatozenia 1928 Senat RP ustanowit rok 2017 rokiem Wtadystawa Bieganskiego Aluna Publishing

2 Wiadomosci Lekarskie Icto r (K C d rlny Prof. dr hab. med. W ladyslaw Pierzchala ('St/iff Katowice) il.cislih z c a t^ t^ d o e t^ r o i^izci^t^lne^ioc^ P rof zw. dr hab. med. Aleksander Sieron (SUMKaaowice) Flerdalc^oii sta ty s t y c z n y kr n. m ed.lesin Rudenko R oo s n a u k o w a Redaktorzy tematyczni: Chirurgia P ro f.d rh )b. med. Krzysztof Bielecki SCMKP Warszawa) Praf. dr f^a^e.med. StaoislavCzudek (Onkologickie Centrum J.G. Mendla Czechy) Praf. dr har. med. ]Slarekdueokki (Uaiversity of Illinois USA) ChomOe weveeoiraau Prof. dr hrb. mad. R ysz)rd )C h )Z )n, pneum onologi) i )lergologi) (U M Warszawa) P ro f.d rh )b. m ed.j)cekd ubiel, k)rdiologi) SCM Ud Krakow) P rof.d rh )b. med. Zbigniew G^sior, k)rdiologi) (CUM KatewieeC P rof.dr h)b. med. M )rek H)rtleb, g)stroenterologi) (C U M d trw ice) Prof. dc h)b. med. Jerzy Korewicki, k)rdiologi) (Ire)ytdtKardieldgii Werszawa) Dr tiab. med. Krzysztof L)buzek, f)rm )kologi) kliniczn), di)betologia (SUM Katcwice) Prot. dc h)b. med. T)deusz Plus), pneumonologi) i )lergologi) (W IM Warszawat Dr hab. med. Antoni Wystrychowski, nefrologi) icum Sitowice) CUornby zakanri) Prof. dr h)b. med. Andrzej Gl)dysz (UM W roclaw) Epidemiologia P ro f.d rh )b. med. J)n Zejd) (SUM Katowice) N eurrlogid i ctcuroazirurgia Prof dc h)b. med. Henryk M )jchrz)k, neurochirurgi) (SUM Katowice) Praf. dr had. m egs K ru-tynopiacuhalk nuuoolog-) icumkdtawice) Prdiatris Prof. t^cib. med. Ewa Malecka-Tendera <SUK Katowicr) D r ifrn med. Tomasz Szczepanski (SUM Katowice) Pc-oPnictwo i zlnecoaogia Poof dr hab. med. Jan Kotarski (U M Lublin) Prof. o h a b.o d. Anerzrj W itek (ru M Katcwice) SSoMatotogia Ppef. (Ur tiab. M eric JGcieook PUM L r blin) P o lsk ib T o w a rw y stw o L a k a r s k ie eref. dr h adr rned. WgfKemgL Kos^eo^ir^ t.rezps ZG PTL) Mro f dghoz. m ed. Jerzy W oa -evojc<achowski -dnsas Hoooaawo PTL) Prof.em erytowany dr hab. med. Tadeusz Petelenz CO. Ka/awKas p ra g K z o rdyc o t o a p r o je k tu Agmoszka Rosa Cel. 694 C am eroisk up.pl Red u kci z z a ^ a n k z n a dr it. an d. Lasia Rudenko Lf udmfo) UK<duwdictwa - alun e.^ KVyKa w c a WydawnUtW) Alunk S. PrzesmyaZieuo a ) Konstanain-Jeziorna www^unc.waw.p- P rez u musata prenumnratat(prydawnictw o-a(una.p l wkw.wnaaomoscilnkarskie.pl/prenumerata O p ira c o w a n ie g r a f ic z n e Grziogorz Sztank dbstudio.eu Naklad do (5 tys. egz C(pyo-ighrUy Aluna PuMinhiLg Wydanie czasopisma Wiadomosci Lekarskie w formie papierowej jest wersj^ pierwotnin Irsaerencyjnsl. Redakcja oi^ifi^dn procadoeo zabospizoeaj^c^ orkginaonosc agsu ntukowych ozarn zrzesnodaoe uesad )ecenoawamazde>dnie u wytyuznami Mtn-utaostwa Noeki iedosaniobda WzasecaOt Czasopismo indeksowane w: UubMed/Medlirm, EBSCO, IVHSTS^W (01 psow insex Copernikus, SBL, Scopuw

3 Wydawnictwo Aluna Wiadomosci Lekarskie 2017, tom LXX, nr 4 I SPIS TRESCI PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES Elzbieta Kulikowska-Karpinska, Magdalena Zdanowicz, Matgorzata Gatazyn-Sidorczuk OCENA STÇZENIE MIEDZI W MOCZU OSOB PAL^CYCHPAPIEROSY ESTIMATION OF MERCURY IN THE URINE OF CIGARETTE SMOKERS Marlena Olszak-Waskiewicz, Elzbieta Kramarz WARTOSC ROKOWNICZA MUTACJI GENU KCNQ1 UCHORYCHPO ZAWALE SERCA THE PROGNOSTIC VALUE OF KCNQ1 GENE MUTATIONS IN PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION Natalia I. Chekalina, Svitlana.V. Shut', Tetiana. A. Trybrat, Yurii.H. Burmak, Yeuhen.Ye. Petrov, Yulia.I. Manusha, Yurii.M. Kazakov EFFECT OF QUERCETIN ONPARAMETERS OF CENTRAL HEMODYNAMICS AND MYOCARDIAL ISCHEMIA INPATIENTS WITH STABLE CORONARY HEART DISEASE W PtYW KWERCETYNY NA PARAMTERY CENTRALNEJ HEMODYNAMIKI ORAZ NIEDOKRWIENIE MIOKARDIUM U PACJENTOW ZE STABILNA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 707 Oksana V. Byelan, Tetiana V. Mamontova, Liudmyla E. Vesnina, Oksana A. Borzykh, Igor I? Kaidashev ANTI-INFLAMMATORY AND ENDOTHELIUMPROTECTIVE EFFECT OF LONG-TERMPIOGLITAZONE INTAKE IN PATIENTS SUFFERING FROMBRONCHIAL ASTHMA CONCURRENT WITH ISCHEMIC HEART DISEASE EFEKT PRZECIWZAPALNY I OCHRONNY W P ty W NA SRODBtONEK DtUGOTERMINOWEGO STOSOWANIA PIOGLITAZONU U PACJENTOW Z ASTMA OSKRZELOWA WSPOtWYST^PUJACA Z CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 712 Halyna O. Movchan, Viktoriya M. Khomenko, Inna I. Andrushko, Olena I. Ostapchuk, Lidia M. Kyrychenko ZASTOSOWANIE I OCENA POROWNAWCZA EFEKTU PRZECIWNADCISNIENIOWEGO ACE-INHIBITORA SPIRAPRYLU I ANTAGONISTY WAPNIA AMLODYPINY PODCZAS ZLECANIA ICHMETOD4 TRADYCYJN4 I METOD4 CHRONOTERAPII EXPERIENCE AND COMPARISON OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECT OF ACE INHIBITO R SPIRAPRIL AND CALCIUM ANTAGONIST AM LO DIPINEIN STANDARD AND CHRONOTHERAPEUTIC PRESCRIPTION MODE Татьяна Б. Олешко, Ольга А. Обухова, Татьяна М. Олешко, Ольга И. Матлай, Дмитрий Д. Сотников, Виктория Ю. Гарбузова РОЛЬ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА C+70G ГЕНА РЕЦЕПТОРА ЭНДОТЕЛИНА-А В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОГО АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ROLE OF C+70G SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ENDOTHELIN RECEPTOR A GENE IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC ATHEROTHROMBOTIC STROKE Liudmyla A. Vygivska, Iryna O. Tuchkina, Violetta B. Kalnytska THE IMPACT OF EMERGENT INFECTIONS ONTHE FETAL STATE W PtYW POWAZNYCH INFEKCJI NA DOBROSTAN PtODU Oksana Kopchak, Oleksander Pulyk ASSOCIATION BETWEEN DEPRESSIVE SYMPTOMS AND COGNITIVE IMPAIRMENT INPATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ZWIAZEK P O M P Z Y OBJAWAMI DEPRESYJNYMI A ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI U PACJENTOW Z ZESPOtEM METABOLICZNYM Hryn V.H., Svintsytska N.L., Piliuhin A.V., Ustenko R.L., Katsenko A.L. THE USE OF INJECTION-CORROSIVE METHOD INTHE STUDY OF EXTRAORGANIC BLOODSTREAM OF HUMANINTACT STOMACH WYKORZYSTANIE METODY INIEKCYJNO-KOROZYJNEJ W BADANIACH PRZEPtYWU KRWI W LUDZKICH ZOtADKACH EX VIVO Ruslan V. Lutsenko, Antonina H. Sydorenko, Viktor M. Bobyriov ANHEDONIA AT EXPERIMENTAL MODELS OF CHRONIC STRESS AND ITS CORRECTION ANHEDONIA W MODELACH EKSPERYMENTALNYCH PRZEWLEKtEGO STRESU I PROBY JEJ POPRAWY Andriy R. Stasyshyn GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: THE RESULTS OF VIDEOLAPAROSCOPIC FUNDOPLICATION AT FIVE YEARS AFTER SURGERY CHOROBA REFLUKSOWA PRZEtYKU: WYNIKI Z 5-LETNIEJ OBSERWACJI PO ZABIEGU FUNDOPLIKACJIWIDEOLAPAROSKOPOWEJ Tetiana A. Petrushanko, Viktoriia V. Chereda, Galina A. Loban' THE RELATIONSHIP BETWEEN COLONIZATION RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY AND INDIVIDUAL -TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY: DENTAL ASPECTS Z W IA Z E K P O M P Z Y OPORNOSCIA KOLO NIZACYJNA M IK R O O R G A N IZ M O W J A M Y USTNEJ A IN D Y W ID U A L N A TYPOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA OSOBOWOSCI - ASPEKTY DENTYSTYCZNE Dmytro Shkurupii EARLY ENTERAL NUTRITION AS A PART OF INTENCIVE CARE OF ABDOMINAL SURGICAL PATHOLOGY WCZESNE ZYWIENIE JELITOWE W KOMPLEKSIE INTENSYWNEJ TERAPIIPATOLOGIICHIRURGICZNEJ JAMY BRZUSZNEJ Vera D. Kuroyedova, Alexandra N. Makarova, Tatyana A. Chicor FUNCTIONAL CONDITIONOF MASSETERS MUSCLES OF PATIENTS WITH CLASS II SUBDIVISION STAN CZYNNOSCIOWY M p N I ZWACZY U PACJENTOW Z JEDNOSTRONNA KLASA II

4 Wiadomosci Lekarskie 2017, tom LXX, nr 4 Wydawnictwo Aluna THE RELATIONSHIP BETWEEN COLONIZATION RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY AND INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY: DENTAL ASPECTS ZWI^ZEK POMI^DZY OPORNOSCI^ KOLONIZACYJN^ MIKROORGANI- ZMOW JAMY USTNEJ A INDYWIDUALN^ TYPOLOGICZN^ CHARAKTE- RYSTYK^ OSOBOWOSCI - ASPEKTY DENTYSTYCZNE Tetiana A. Petrushanko, Viktoriia V. Chereda, Galina A. Loban' HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE "UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY", POLTAVA, UKRAINE A B S T R A C T In tr o d u c t io n : The present article deals w ith th e role o f the oral mucosa colonization resistance in th e im p le m e n ta tio n o f th e influence o f individ u a l-typ o lo g ic a l characteristics o f the individual susceptibility to caries and inflam m atory periodontal diseases. T h e a im : to study th e role o f co lo nizatio n resistance o f th e oral mucosa in th e im p le m e n ta tio n o f th e influ ence o f in d ivid u a l-typ o lo g ic a l characteristics o f th e individual susceptibility to caries and inflam m atory periodontal diseases. M a te r ia ls a n d m e th o d s : The studies were conducted on 182 medical students years old. All the examinees had a screening assessment o f the oral mucosa colonization resistance by our own m ethod, which received a patent UA C o n c lu s io n : It is shown th a t psychophysiological features o f healthy individuals and patients w ith dental caries and g in g iv itis d e te rm in e th e level o f resistance to caries and periodontal in fla m m a to ry diseases, deviation o f pe rso nality p rofile tow ards high neuroticism is a risk factor fo r caries and g in g iv itis. It is reported th a t th e highest resistance to caries and in fla m m a to ry periodontal disease had e m o tio n a lly stable introverts, in fla m m a to ry periodontal disease are m ore com m on in e m o tio n a lly unstable introverts. The authors found th a t oral colonization resistance is a predictor o f th e risk o f caries and in fla m m a to ry periodontal diseases. Reducing o f th e oral cavity colonization resistance most commonly diagnosed in em otionally unstable introverts, that correlated w ith their low resistance to inflam m atory periodontal diseases. K EY W O R D S : colonization resistance, oral mucosa, individual-typological characteristics, caries, periodontal diseases. Wiad Lek 2017, 71, 4, INTRODUCTION Preservation of public health and an increase of its level rem ains an urgent problem worldwide. D espite considerable specialization in m edicine, that contributed to intensive development of its individual areas, a search for new solutions to this complex and multifaceted problem is ongoing now [1,2,3]. Active research on the fundamentals of dentistry involving biom edical sciences is essential in terms o f m ounting understanding of the im portance of fundamental science in m edicine [1]. According to W H O, the problems o f caries and periodontal diseases rem ain unresolved by m odern medicine, but their topicality is determ ined by the high demand of the population for effective treatm ent of these diseases. Accumulated experience in recent decades shows that the leading role in the occurrence o f dental caries and periodontal inflam m atory diseases belongs to m icrobial and im mune shifts occurring in the mouth, on the background of genetic predisposition [4,5,6]. Oral cavity represents an ecological system, inhabited by various microorganisms that are combined into a biofilm. Resident microflora as an integral part of this microecosystem, together with the oral mucosa performs barrier-protective function and ensures its colonization resistance. Colonization resistance is one of the mechanisms of local immunity that depends on a combination of factors that prevent the adhesion and growth of bacteria on the mucous membranes. A role in this belongs to the resident microflora, which is an antagonist of bacteria, optional for the same ecological niche, and the epithelial cells of the oral cavity. The antagonistic effect of the normal microflora is carried through a large adhesive and colonizing ability of resident species of microbes, as well as the production of specific substances - bacteriocins and antibiotics that inhibit the growth of pathogenic microorganisms [7,8]. Understanding of the causes of pathological processes is closely linked to obligatory consideration o f the role of the body in causing the disease. The same factor may be pathogenic to one organism and not cause pathological changes in the other. The causative agent does not just act on the body but there is their peculiar interaction. In the occurrence o f the disease the properties of the factor and the whole organism are important. It is believed that 754

5 THE RELATIONSHIP BETWEEN C OLO N IZA TIO N RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY Table I. Personality characteristics of individuals with different dental status (% detection) Personal characteristics Control Caries Gingivitis Extroverts Introverts 40,9 59,1 54,4» 45,6» 47,4 52,6 Emotionally stable Emotionally unstable 72,7 27,3 43,7» 56,3» 29,8»* 70,2»*» - the probability o f detecting the frequency difference in the personal characteristics o f groups o f persons with caries, gingivitis and control groups by X-square, p <0,05, * - the probability o f detecting the frequency difference in the personal characteristics o f the groups o f people with gingivitis and caries by y-square p <0,05. the cause o f the disease is necessarily connected with the peculiarities o f the hum an body, it is internal to it, and any external factor can be pathogenic if it is capable o f inducing a pathological reaction in this organism [9]. The intensity o f changes in the activities o f various organs and systems depends on individual-typological character istics o f the person and his/her tem peram ent. That s w hy a special attention is paid to personal predisposition o f the form ation o f psychosom atic disorders. A great num ber o f works are devoted to the study o f individual typological characteristics o f the patients with dental pathology [1,10,11]. But the role o f colonization resistance o f oral personal predisposition to the develop m ent o f caries and inflam m atory periodontal disease has n o t been studied yet. THE AIM To study the role o f colonization resistance o f the oral m u cosa in the im plem entation o f the influence o f individual -typological characteristics o f the individual susceptibility to caries and inflam m atory periodontal diseases. C RI 2 points indicates overvoltage barera colonization, a quantitative increase in microorganisms, which may include n ot only sym biotic but also pathogenic ones [7,8]. Psychological testing included determ ination extraver sion - introversion and neuroticism level using Eysenck q u estio n n a ire [1 4 ]. In terp reta tio n s o f L.A.U lyan ova s in terp reta tio n th e in d ica to r o f ex tra-in tro v ertiv en ess w ithin 1-13 points indicates introvertiveness, points - ekstravertivness. The level o f neuroticism up to 12 points is characterized as low, such individuals are em otionally stable. Em otionally unstable individuals have the level o f neuroticism m ore than 12 points [14]. Statistical analysis o f the results was perform ed using SPSS 17.0 software and M icrosoft Excel The overall sample was analyzed by p aram etric m ethods after pre lim inary check for norm al distribution using the Kolm ogorov-sm irnov test. The differences betw een the studied param eters were evaluated by Student test. Identified fre quency in individual groups were com pared by y-square to determ ine the reliability o f their differences. RESULTS AND DISCUSSION MATERIALS AND METHODS The studies were conducted on 182 m edical students aged years, o f w hich the control group consisted o f 22 people (11 m en, 11 w om en) who had no lesions o f hard tissue o f teeth and periodontal disease. The groups that were studied were form ed on the basis o f dental status: people (53 m en, 50 w om en) with the defeat o f hard tissues o f teeth with caries and periodontal intact; 2-57 patients (29 m en, 28 w om en) who were diagnosed with ch ronic catarrhal gingivitis. A conventional dental exam ination was conducted with determ ining D M F index, hygiene index o f G renn-v erm ilion (O H I-S), PM A in the m odification o f S.Parm a, M uhle m ann index, M uhlem ann-saxer index (P B I), interdental H I (H YG ), com prehensive periodontal index (C P I) [12]. All the examinees had a screening assessment o f coloni zation resistance o f the oral m ucosa by our own methods, w hich received a patent UA [13]. Colonization resis tance index (C R I) 1 point characterizes a high level o f colo nization resistance o f the oral mucosa. C RI 0 point indicates the oppression o f the barrier o f colonization resistance and lowering antagonistic properties o f the norm al m icroflora. According to the results o f clinical exam ination o f patients D M F index in patients with caries was 5,74 ± 0,26, in people suffering from catarrhal gingivitis - 5,79 ± 0,35. In patients with chronic catarrhal gingivitis PM A was 26,5% ± 0,92, and gingival bleeding indices o f M uhlem ann that M uhlem ann-saxer (PB I) - 1,39 ± 0,05 and 0,87 ± 0,03 respectively. Test results using Eysenck s questionnaire m ade it possi ble to identify individuals who were referred to extraverts, introverts, em otionally stable and em otionally unstable in dividuals. Frequency o f psychophysiological characteristics o f patients with different dental status are shown in table I. E x tra in tro v ertiv e n ess is a fa irly stab le p e rso n a lity ch aracteristic. A ccord ing to our data the frequ en cy o f the incid ence trait in the patients w ith gingivitis is n ot significantly different from the control group. In patients suffering from caries the frequency characteristics o f extro- introvertiveness differed from the control group and were characterized by slight predom inance o f extroverts. A lthough we could n o t identify significant differences o f average indicator o f extro- introvertiveness in the groups, they accounted for the control group 13,6 ± 0,77 points, for patients w ith caries - 13,8 ± 0,34 points, for patients w ith gingivitis - 13,9 ± 0,68 points. 755

6 Tetiana A. Petrushanko et al. Table II. Distribution by indidual typological peculiarities of personality among individuals with different dental status (% detection) Personal characteristics Control Caries Gingivitis Emotionally unstable extroverts Emotionally stable extroverts Emotionally stable introverts Emotionally unstable introverts 9,1 31,8 40,9 18,2 28,1» 26,2» 17,5» 28,2» 31,6» 15,8» 14,0» 38,6»» - the probability of detecting the frequency difference inthe personal characteristics of groups of persons with caries, gingivitis and control groups by x-square Table III. Indicators of screening assessment of colonization resistance SACR in young people Data Control Caries Gingivitis, 0 points 31,8 56,3» 78,9» 1 point 68,2 32,0» 0,0,_% 2 points 0,0 117» 21,1»» - the probability o f the frequency difference detection o f gradations CRI in groups o f individuals with caries, gingivitis and control groups byy-square, p <0,05. H.Eysenck found that introverts have a higher level o f activity o f the cerebral cortex. Extroverts com pensate this lack by activation o f add itional m ovem ents, increased attention to external signals, introducing diversity in any m o n o to n o u s situation. In troverts and extro verts have different style o f intellectual activity [15]. By frequency characteristics o f neuroticism study groups differed significantly. If in the control group em otionally stable individuals prevailed by 45,4%. They are ch arac terized by properties such as stability o f sthenic em otions and em otional arousal w hen exposed to various stresses, m aintaining an optim istic m ood, lack o f fear, abashm ent and depression. In the group o f patients w ith caries em o tionally unstable individuals prevailed by 7,8%. As our research has shown, a high level o f neuroticism is a risk factor for the development o f inflam m atory periodon tal diseases. For example, among patients with gingivitis, em otionally labile individuals were by 40,4% m ore frequent. They were characterized by the predom inance o f negative em otions, excitem ent, apathy, exhaustion o f the nervous system, resulting from overly severe or prolonged mental stress, not a full restoration o f balanced forces. Individuals with severe neuroticism were em otionally unstable and they were characterized by predom inantly non willed but em o tional regulation. Individuals with a high level o f neuroticism were significantly more likely (than the control group and the group o f patients with caries) to develop inflam m atory peri odontal disease. Average values o f the level o f neuroticism in the control group amounted to 9,95 ± 0.84 points, in the group o f patients with caries - 12,98 ± 0,41 points (p<0,05), in the group o f patients suffering from gingivitis - 13,60 ± 0,48 points (p <0,05). Taking into acco u n t extro-in trovertiven ess and level o f neu roticism, we d istributed all patients by indidual typological features o f personality. A ccording to Eysenck, em otionally unstable extrovert corresponds to ch oleric tem peram ent, stable extrovert to sanguine, unstable in tro vert to m elancholic and stable introvert to phlegm atic [15]. According to our data, the ratio o f personality types in each o f the treatm ent groups differed significantly (Table II). 756 The study o f the frequency profile o f the control group showed a high resistance to caries and periodontal inflam m atory diseases o f em otionally stable introverts. Gingivitis m ost often develops in em otionally unstable introverts (melancholic). In the group o f patients with caries, caries resistency was inherent to emotionally stable introverts (phlegmatic). The individuals o f choleric, sanguine and m el ancholic temperament types were equally susceptible to caries. The causal lin k betw een psychophysiological ch arac teristics o f an individual and som atic diseases, including dental are mediated, ambiguous and don t fit into a basic scheme. Caries and inflam m atory periodontal diseases are multifactorial diseases, the foundation o f which supports the development o f com plex pathological changes in the m icro ecology o f the oral cavity. Research by dom estic and foreign scientists showed that the basis m icroecological disorders is depression o f colonization resistance [16]. In the case of reducing the num ber o f colonization resistance, the range o f potential pathogens increases and expands largely deter m ines the risk o f development and progression the diseases o f the hard tissues o f teeth, periodontal and oral mucosa [16]. The analysis o f microecological disorders o f the oral cavity in young people showed that cytological smears surveyed in terms o f colonization resistance (CRI) were different. In the control group incidence ofc R I 1 point in cytological smears was 68,2%, whereas C RI 0 points were observed only in 31,8% ofindividuals and CRI 2 points were not recorded. W ith the development o f caries and gingivitis, an increase in individuals with CRI 0 points and 2 points, and respectively, a decrease o f persons with CRI 1 point was observed. In particular, individuals with caries incidence o f CRI 0 points and 2 points were 68,0% in patients with gingivitis - 100%. Frequency characteristics of CRI 1 point for these groups was respectively 32,0% and 0%. The obtained results show a decrease in the colonization resistance barrier o f the oral mucosa with dental caries and gingivitis (Table III). The results suggest that patients with dental caries, which are dom inated by em otio n ally unstable introverts and extroverts in 68,0% o f the people, here was a reduction o f colonization resistance o f the oral m ucosa. In patients with gingivitis, in w hich the proportion o f em otionally unsta

7 THE RELATIONSHIP BETWEEN C OLO N IZA TIO N RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY ble introverts was the largest, inhibition o f colonization resistance level was detected in 100% o f all the inspected. The study o f colonization resistance o f the oral m ucosa in the groups o f people that differ in individual-typological characteristics o f the individual, has revealed that m ost low resistance to colonization by pathogens was observed in em otionally unstable introverts (m elan ch olic). Thus, 80,0% o f the em otionally unstable introverts had reduced colonization resistance o f the oral cavity. A m ong em otion ally unstable extroverts the figure was 71.4%, am ong em o tionally stable extroverts - 72,1%, and am ong em otionally stable introverts - 68,6%. The desire to research the causal relationship betw een som atic and psychic factors in som atic clinical diseases, including dental, and to associate them w ith the person ality o f the patient, is called a psychosom atic approach in m od ern m edicine. Systemic clinical manifestations o f dental caries and peri odontal inflam m atory diseases are associated with tension o f regulatory m echanism s. The specific differences in the reactions o f the whole organism m anifestation o f the m ajor dental diseases outline the basic m orphological, functional and physiological com ponents o f each functional type o f constitution [1,17,18]. A ccording to M.I.K lenovskoy [19] em otionally labile introverts (m elancholic) are character ized by the predom inance o f sym pathetic nervous system and the high susceptibility to stress factor. These regulatory m echanism s are likely to affect the functional properties o f the buccal epithelial cells, local im m unity and m icro ecology o f the oral cavity. Thus, th e p ro g n o stic and cu rren t assessm en t o f the em ergence and development o f dental caries and periodon tal inflam m atory diseases, the form ation o f risk groups should be carried out taking into account the individual typological characteristics o f the organism and the level o f colonization resistance o f the oral cavity. CONCLUSIONS Psychophysiological features o f healthy individuals and patients with dental caries and gingivitis determ ine the level o f resistance to caries and periodontal inflam m atory diseases. Deviation o f personality profile towards high neuroticism is a risk factor for caries and gingivitis. The highest resistance to caries and inflam m atory periodontal disease have em otionally stable introverts, inflam m atory p erio dontal disease are m ore com m on in em otionally unstable introverts. O ral colonization resistance is a predictor o f the risk o f caries and inflam m atory periodontal diseases. Reducing o f colonization resistance o f the oral cavity is th e m o st co m m o n in em otio n ally unstable introverts, that correlates w ith their low resistance to inflam m atory periodontal disease. REFERENCES 1. Bragin AV, Bespalova TV Psychophysiological characteristics of people w ith different resistance to periodontal diseases. Institut stom atologii. 2008;38(2): Russian. 2. Preeja C, A m bili R, Nisha KJ, Seba A, Archana V. Unveiling the role of stress in periodontal etiopathogenesis: an evidence-based review. J Investig Clin Dent May; 4 (2): Akcali A1, Huck O, Tenenbaum H, Davideau JL, Buduneli N. Periodontal diseases and stress: a brief review. J Oral Rehabil Jan; 40 (1): Brook I. Microbiology and m anagem ent of periodontal infections Gen. Dent. 2003;51(5): R.F.Azizov, N.A.Agaeva, T.G.Suleimanova. Bacteriological factor in the etiology o f inflam m atory parodontosis. Georgian Med News Sep;(174).-P Diaz P.I. M icrobial diversity and interactions in subgingival biofilm communities. Front Oral Biol V.15.- P Petrushanko TA, Chereda VV, Loban'GA Role of oral cavity colonization resistance in dental caries development. Stomatologiia (Mosk).2013; 1: Russian. 9. Petrushanko TO, Gavrish NV Connection o f dental disease rate among doctors w ith th e ir psychological status. Sovremennaja stom atologija. 2009;1: Ukrainian. 10. Vered Y1, Soskolne V, Zini A, Livny A, Sgan-Cohen HD. Psychological distress and social support are determ inants o f changing oral health status among an im m ig ran t population from Ethiopia. C om m unity Dent Oral Epidemiol Apr; 39 (2): Minneman MA1, Cobb C, Soriano F, Burns S, Schuchman [.Relationships of personality traits and stress to gingival status or soft-tissue oral pathology: an exploratory study. J Periodontol Apr; 83 (4): Dmitrieva LA, Maksimovskij JuM Therapeutic stomatology. Moscow: GJeOTAR-Media; p. Russian. 13. Chereda VV, P etrushanko TO, Loban' GA Oral mucosa screening assessment colonization resistance m ethod. Patent Ukraine, N 51373; Ukrainian. 14. M ihajlov BV, Serdjuk AI, FedoseevVA Psychotherapy in somatic medicine (clinical manual) Kharkiv: Prapor; p. Russian. 15. Eysenck HJ The Structure of Human Personality (Psychology Revivals) Third edition.routledge; p. 16. Loban' GA, Fedorchenko VI Oral cavity M icrobiology, V irology and Im munology. Poltava: Verstka; p. Ukrainian. 17. Umaki TM, Umaki MR, Cobb CM.The psychology of patient compliance: a focused review of the literature. J Periodontol Apr; 83 (4): Costa FO, Miranda Cota LO, Pereira Lages EJ, Vilela Camara GC, Cortelli SC, Cortelli JR, Costa JE, Medeiros Lorentz TC.Oral im pact on daily perfo rm a n ce, p e rso n a lity tra its, and com pliance in p e rio d o n ta l maintenance therapy. J Periodontol Aug; 82 (8): Klenovskaja MI, Omel'janovich EV, Omel'janovich OV, Titova LMTinagers dental health w h o have different types of higher nervous activity. Sovremennaja stom atologija. 2004;4: Russian. A D D R E S S FO R C O R RESPO ND EN CE: Mariia Faustova Higher State Educational Establishment of Ukraine " Ukrainian medical stomatological academy" Shevchenko st.23, Poltava, Ukraine tel.: : Received: Accepted:

Sensitivity of Serum Fructosamine in Short Term Glycemic Control

Sensitivity of Serum Fructosamine in Short Term Glycemic Control A N N A L S O F C L IN IC A L A N D L A B O R A T O R Y S C IE N C E, Vol. 19, N o. 2 Copyright 1989, Institute for Clinical Science, Inc. Sensitivity of Serum Fructosamine in Short Term Glycemic Control

More information

Reemergence of the International Normalized Ratio for the Standardization of Prothrombin Time*

Reemergence of the International Normalized Ratio for the Standardization of Prothrombin Time* ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 23, No. 3 Copyright 1993, Institute for Clinical Science, Inc. Reemergence of the International Normalized Ratio for the Standardization of Prothrombin

More information

HLA Alloimmunization with Leukocyte Concentrates from HLA-matched and HLA-non-m atched Donors in Patients with H unter s Syndrom e*

HLA Alloimmunization with Leukocyte Concentrates from HLA-matched and HLA-non-m atched Donors in Patients with H unter s Syndrom e* ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 15, No. 5 Copyright 1985, Institute for Clinical Science, Inc. HLA Alloimmunization with Leukocyte Concentrates from HLA-matched and HLA-non-m atched Donors

More information

Long-Term Efficacy of Controlled-Release Carbidopa/Levodopa in Patients with Advanced Parkinson s Disease*

Long-Term Efficacy of Controlled-Release Carbidopa/Levodopa in Patients with Advanced Parkinson s Disease* ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 19, 6 Copyright 1989, Institute for Clinical Science, Inc. Long-Term Efficacy of Controlled-Release Carbidopa/Levodopa in Patients with Advanced Parkinson

More information

DQA Measure Specifications: Administrative Claims-Based Measures Periodontal Evaluation in Adults with Periodontitis

DQA Measure Specifications: Administrative Claims-Based Measures Periodontal Evaluation in Adults with Periodontitis **Please read the DQA Measures User Guide prior to implementing this measure.** DQA Measure Specifications: Administrative Claims-Based Measures Periodontal Evaluation in Adults with Periodontitis Description:

More information

U se o f Cerebrospinal Fluid Lactic Acid Concentration in the Diagnosis of Fungal M eningitis

U se o f Cerebrospinal Fluid Lactic Acid Concentration in the Diagnosis of Fungal M eningitis ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 17, No. 6 Copyright 1987, Institute for Clinical Science, Inc. U se o f Cerebrospinal Fluid Lactic Acid Concentration in the Diagnosis of Fungal M eningitis

More information

PERINATAL CARE AND ORAL HEALTH

PERINATAL CARE AND ORAL HEALTH PERINATAL CARE AND ORAL HEALTH Lakshmi Mallavarapu, DDS Terry Reilly Health Services Boise, Idaho CE objectives Recognize the necessity of Oral Care during Perinatal Period Examine and assess teeth and

More information

Prevalence of dental caries and treatment needs among children of Cuttack (Orissa).

Prevalence of dental caries and treatment needs among children of Cuttack (Orissa). J Indian Soc Pedo Prev Dent December (2002) 20 (4) : 139-143 ISSN 0970-4388 Prevalence of dental caries and treatment needs among children of Cuttack (Orissa). Dash J.K. a Sahoo P. K. b Bhuyan S.K. C Sahoo

More information

Problems with Outliers in Breath Alcohol Testing

Problems with Outliers in Breath Alcohol Testing Problems with Outliers in Breath Alcohol Testing Jo c h e n W ilske Blood alcohol concentration (BAC) and impairment o f driving skills are related so closely, that statutory drink-drive limits are accepted

More information

H yperglycem ic M acrocytosis in Electronically D eterm ined M ean Corpuscular Volume

H yperglycem ic M acrocytosis in Electronically D eterm ined M ean Corpuscular Volume ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 15, No. 4 Copyright 1985, Institute for Clinical Science, Inc. H yperglycem ic M acrocytosis in Electronically D eterm ined M ean Corpuscular Volume Use

More information

Mechanical Non Surgical Therapy: An Indispensable Tool

Mechanical Non Surgical Therapy: An Indispensable Tool IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (JDMS) ISSN: 2279-0853, ISBN: 2279-0861. Volume 1, Issue 4 (Sep-Oct. 2012), PP 36-41 Mechanical Non Surgical Therapy: An Indispensable Tool 1 Ashu Bhardwaj,

More information

Immunologic Parameters in Down s Syndrome

Immunologic Parameters in Down s Syndrome ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 8, No. 1 Copyright 1978, Institute for Clinical Science Immunologic Parameters in Down s Syndrome PATRICIA F. JACOBS, M.S., NICHOLAS M. BURDASH, Ph.D.,*

More information

A Comparison of two Macroscopic Platelet Agglutination Assays for von Willebrand Factor

A Comparison of two Macroscopic Platelet Agglutination Assays for von Willebrand Factor ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SC IEN CE, Vol. 20, No. 1 Copyright 1990, Institute for Clinical Science, Inc. A Comparison of two Macroscopic Platelet Agglutination Assays for von Willebrand Factor

More information

/ : Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo Voli sqare, 1, Ternopil, 46001, Ukraine

/ : Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo Voli sqare, 1, Ternopil, 46001, Ukraine 616.314.14/.17-092-08-053.2:616.34....., 1,, 46001, Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo Voli sqare, 1, Ternopil, 46001, Ukraine - :,,,, - Key words: teeth, children, hard dental

More information

Chapter 7. Personality and Exercise

Chapter 7. Personality and Exercise Chapter 7 Personality and Exercise Research Objectives of the Study of Personality Are certain personality attributes antecedents to physical activity/exercise participation? Do certain personality attributes

More information

Evaluation of Three Methods of Protein Analysis for Serum and Heart Homogenates

Evaluation of Three Methods of Protein Analysis for Serum and Heart Homogenates ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 9, No. 2 Copyright 1979, Institute for Clinical Science, Inc. Evaluation of Three Methods of Protein Analysis for Serum and Heart Homogenates JON ATH AN

More information

SUMMARY 8 CONCLUSIONS

SUMMARY 8 CONCLUSIONS SUMMARY 8 CONCLUSIONS 9 Need for the study 9 Statement of the topic 9 Objectives of the study 9 Hypotheses 9 Methodology in brief 9 Sample for the study 9 Tools used for the study 9 Variables 9 Administration

More information

Theme song for the 2018 Los Angeles Religious Education Congress Rise Up! Levántate! A/E. j œ. œ œ. Œ œ œ. Dios te. œ œ œ œ

Theme song for the 2018 Los Angeles Religious Education Congress Rise Up! Levántate! A/E. j œ. œ œ. Œ œ œ. Dios te. œ œ œ œ Theme sog for the 2018 Los Ageles Religious ducatio Cogress Up! vátate! ditio 0140629 Based o zekiel 7:1214; Romas 8:8 11; oh 11:1 45 stela GarcíaLópez ad Rodolfo López & & & & & & INTRO (q = ca 124) (o)

More information

Serum Calcitonin in Thyroid Disorders and in Pheochromocytoma Kindred*

Serum Calcitonin in Thyroid Disorders and in Pheochromocytoma Kindred* ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 16, No. 2 Copyright 1986, Institute for Clinical Science, Inc. Serum Calcitonin in Thyroid Disorders in Pheochromocytoma Kindred* F. J. H ORNICEK, P H.D.,t$

More information

Periodontal Treatment Protocol Department of Orthodontics and Restorative Dentistry, Glenfield Hospital, Leicester

Periodontal Treatment Protocol Department of Orthodontics and Restorative Dentistry, Glenfield Hospital, Leicester Periodontal Treatment Protocol Department of Orthodontics and Restorative Dentistry, Glenfield Hospital, Leicester 1. Periodontal Assessment Signs of perio disease: - Gingivae become red/purple - Gingivae

More information

A Hemoglobin A1C Immunoassay Method Not Affected By Carbamylated Hemoglobin*

A Hemoglobin A1C Immunoassay Method Not Affected By Carbamylated Hemoglobin* ANNALS O F CLIN ICA L AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 25, No. 1 Copyright 1995, Institute for Clinical Science, Inc. A Hemoglobin A1C Immunoassay Method Not Affected By Carbamylated Hemoglobin* ANDREA M.

More information

Light Microscopical Examination of Glomerular Basement Membrane in Systemic Lupus Erythematosus

Light Microscopical Examination of Glomerular Basement Membrane in Systemic Lupus Erythematosus ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 8, No. 1 Copyright 1978, Institute for Clinical Science Light Microscopical Examination of Glomerular Basement Membrane in Systemic Lupus Erythematosus J.

More information

Show biofilm the red card

Show biofilm the red card Show biofilm the red card BIOFILM-ERASER 1 A NEW APPLICATION Effective treatment for periodontal and peri-implant inflammation Periodontitis and peri-implantitis are bacterial inflammations with similar

More information

Clinical UM Guideline

Clinical UM Guideline Clinical UM Guideline Subject: Clinical Policy on Dental Prophylaxis Guideline #: 01-101 Current Effective Date: 03/24/2017 Status: New Last Review Date: 02/08/2017 Description This document addresses

More information

Evaluation of the prevalence of periodontal disease, as a nonclassical risk factor in the group of patients undergoing hip and/or knee arthroplasty

Evaluation of the prevalence of periodontal disease, as a nonclassical risk factor in the group of patients undergoing hip and/or knee arthroplasty Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) This is a provisional PDF only. Copyedited and fully formatted version will be made available soon. ONLINE FIRST ISSN: 0022-9032 e-issn: 1897-4279 Evaluation of the prevalence

More information

Dental Health for Individuals with Disabilities Lesson 2: Importance of Taking Care of Your Mouth

Dental Health for Individuals with Disabilities Lesson 2: Importance of Taking Care of Your Mouth Welcome to Lesson 2: Importance of of the Dental Health for Individuals with Disabilities webcast series. Please adjust your computer volume so that it s at a comfortable listening level for you. 1 In

More information

Probiotics In Gingivitis Management: A Randomized Clinical Trial. Jordi Espadaler, PhD. Director of Innovation

Probiotics In Gingivitis Management: A Randomized Clinical Trial. Jordi Espadaler, PhD. Director of Innovation Probiotics In Gingivitis Management: A Randomized Clinical Trial Jordi Espadaler, PhD. Director of Innovation espadaler@ab-biotics.com Improving oral care Mechanical plaque removal, brushing and rinsing

More information

This article evaluates risks for inflammatory complications of dental implants. According to some authors the

This article evaluates risks for inflammatory complications of dental implants. According to some authors the ISSN: 0975-766X CODEN: IJPTFI Available Online through Research Article www.ijptonline.com THE IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR PERI-IMPLANT MUCOSITIS USING THE MOLECULAR GENETIC TESTING METHODS Elena

More information

WHAT IS EARLY START AND WHY IT SHOULD NOT BE SYSTEMATIC? Christian Com be, Bordeaux, France

WHAT IS EARLY START AND WHY IT SHOULD NOT BE SYSTEMATIC? Christian Com be, Bordeaux, France WHAT IS EARLY START AND WHY IT SHOULD NOT BE SYSTEMATIC? Christian Com be, Bordeaux, France Chair: Mustafa Arici, Ankara, Turkey Bernard Canaud, Montpellier, France Prof Christian Combe Servic e de N éphrologie

More information

TOM LXX, 2017, Nr 3 cz I Rok założenia 1928

TOM LXX, 2017, Nr 3 cz I Rok założenia 1928 TOM LXX, 2017, Nr 3 cz I Rok założenia 1928 Senat RP ustanowił rok 2017 rokiem Władysława Biegańskiego National scientific and practical conference with international participation "Organizational and

More information

COMMENTARY Oncogenes: An Overview

COMMENTARY Oncogenes: An Overview ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 13, No. 2 Copyright 1983, Institute for Clinical Science, Inc. COMMENTARY Oncogenes: An Overview DANIEL LEIGH WEISS, M.D. National Research Council, Washington,

More information

Influence of diabetes mellitus type 2 on manifestation of anxiety in patients with myocardial revascularization

Influence of diabetes mellitus type 2 on manifestation of anxiety in patients with myocardial revascularization 2018; 7(3): 148-152 ISSN (E): 2277-7695 ISSN (P): 2349-8242 NAAS Rating: 5.03 TPI 2018; 7(3): 148-152 2018 TPI www.thepharmajournal.com Received: 23-01-2018 Accepted: 24-02-2018 Pertseva NO Khrustaliova

More information

Assessment of effectiveness of complex treatment of apical and marginal periodontitis with thiotriazoline and chloramphenicol ointment

Assessment of effectiveness of complex treatment of apical and marginal periodontitis with thiotriazoline and chloramphenicol ointment Copyright by Poznan University of Medical Sciences, Poland ORIGINAL PAPER Assessment of effectiveness of complex treatment of apical and marginal periodontitis with thiotriazoline and chloramphenicol ointment

More information

Authors: Archita Kikani*, Mihir Shah**, Hiral Parikh***, Sandip Ladani****, Pratik Shah*****

Authors: Archita Kikani*, Mihir Shah**, Hiral Parikh***, Sandip Ladani****, Pratik Shah***** Original Research Kikani et al Socio-economic Position, Tobacco Habit, and Plaque: A Pathway To Severe Chronic Periodontitis Authors: Archita Kikani*, Mihir Shah**, Hiral Parikh***, Sandip Ladani****,

More information

tied at 8 a.m. No cigarettes or solid food were allowed during the following 12-hour experimental period. Two

tied at 8 a.m. No cigarettes or solid food were allowed during the following 12-hour experimental period. Two CLINICAL USES OF 2,3-DIMERCAPTOPROPANOL (BAL). II. THE EFFECT OF BAL ON THE EXCRETION OF ARSENIC IN NORMAL SUBJECTS AND AFTER MINIMAL EX- POSURE TO ARSENICAL SMOKE By J. WEXLER,1 H. EAGLE, H. J. TATUM,2

More information

2017 Oregon Dental Conference Course Handout

2017 Oregon Dental Conference Course Handout 2017 Oregon Dental Conference Course Handout Kimberly Miller, RDH Course 8147: To Use or Not to Use: When is the Question? Time Management and Product Integration for the Dental Hygienist Friday, April

More information

RISK FACTORS FOR PERIODONTITIS

RISK FACTORS FOR PERIODONTITIS RISK FACTORS FOR PERIODONTITIS Brian A. Burt, BDS, MPH, PhD School of Public Health and School of Dentistry University of Michigan Ann Arbor, Michigan ESSENTIALS OF EPIDEMIOLOGY Groups rather than individuals

More information

A Case Report on Generalized Aggressive Periodontitis

A Case Report on Generalized Aggressive Periodontitis C A S E A Case Report on Generalized Aggressive Periodontitis R E P O R T Sharma K 1, Rai R 2 Aggressive periodontitis, as the name implies is a type of periodontitis where there is rapid destruction of

More information

Evaluation of Caries Activity by ORATEST

Evaluation of Caries Activity by ORATEST Evaluation of Caries Activity by ORATEST Dr. Ritu Jindal (M.D.S) 1, Dr. Rohini Dua (M.D.S) 2, Dr. Jasleen Sachdeva (P.G. Student) 3 1,2,3 Department of Pedodontics & Preventive Dentistry, National Dental

More information

Laboratory Evaluation o f the A drenogenital Syndrom e

Laboratory Evaluation o f the A drenogenital Syndrom e ANNALS O F CLINICAL A N D LABORATORY SCIENCE, Vol. 15, No. 2 Copyright 1985, Institute for Clinical Science, Inc. Laboratory Evaluation o f the A drenogenital Syndrom e SHESHADRI NARAYANAN, P h.d. Department

More information

Please visit the C.E. Pavilion to validate your course attendance Or If There s a Line Go cdapresents.com

Please visit the C.E. Pavilion to validate your course attendance Or If There s a Line Go cdapresents.com UCLA Innovations 2016 CDA Presents in Anaheim Tara Aghaloo, DDS, MD, PhD Dean Ho, MS, PhD Jay Jayanetti Eric C. Sung, DDS David T. W. Wong, DMD, DMSc Benjamin M. Wu, DDS, PhD Saturday, May 14, 2016 8:00

More information

Microbial and Genetic Testing in the Treatment of Periodontal Disease

Microbial and Genetic Testing in the Treatment of Periodontal Disease Microbial and Genetic Testing in the Treatment of Periodontal Disease Mr P.Renton-Harper Specialist in Periodontics prh@perio.co.uk www.perio.co.uk Periodontal Disease A bacterial infection in a susceptible

More information

MedInform. Epidemiology of Dentin Hypersensitivity. Original Article

MedInform. Epidemiology of Dentin Hypersensitivity. Original Article DOI: 10.18044/Medinform.201742.524 Epidemiology of Dentin Hypersensitivity Genoveva Balcheva, Miglena Balcheva, Mayya Koleva, Denitsa Grozdeva, Vladimir Panov. Department of Conservative Dentistry and

More information

Title:Catheter-based distal sciatic nerve block in patients with Charcot-Marie-Tooth disease

Title:Catheter-based distal sciatic nerve block in patients with Charcot-Marie-Tooth disease Author's response to reviews Title:Catheter-based distal sciatic nerve block in patients with Charcot-Marie-Tooth disease Authors: Hubert J. Schmitt (Hubert.Schmitt@kfa.imed.uni-erlangen.de) Sandra Huberth

More information

Reproductive D efects in Patients of Both Sexes w ith Cystic Fibrosis: A R eview

Reproductive D efects in Patients of Both Sexes w ith Cystic Fibrosis: A R eview ANNALS O F CLINICAL A N D LABORATORY SC IE N C E, Vol. 15, No. 2 Copyright 1985, Institute for Clinical Science, Inc. Reproductive D efects in Patients of Both Sexes w ith Cystic Fibrosis: A R eview THOMAS

More information

CAUSE OF DEATH IN THE GOLDEN RETRIEVER SURVEY RESULTS 2016

CAUSE OF DEATH IN THE GOLDEN RETRIEVER SURVEY RESULTS 2016 CAUSE OF DEATH IN THE GOLDEN RETRIEVER SURVEY RESULTS 2016 This health survey was designed to tell us the frequency of various diseases in our breed, help us learn the life span of Golden Retrievers, and

More information

The inhibitory effects of different mouthwash brands on the zone of inhibition of. Micrococcus luteus and Escherichia coli

The inhibitory effects of different mouthwash brands on the zone of inhibition of. Micrococcus luteus and Escherichia coli The inhibitory effects of different mouthwash brands on the zone of inhibition of Micrococcus luteus and Escherichia coli George Kendros Bio 2290 Section 001 TM Gray 2013 04 10 Abstract The use of mouthwash

More information

Periodontal Maintenance

Periodontal Maintenance Periodontal Maintenance Friday, February 20, 2015 1:06 PM Periodontal disease control always begins with patient education - Plaque control, diet, smoking cessation, impact that systemic health has on

More information

Ectopic eruption of the permanent maxillary first molar: Study in a population of 505 South European children

Ectopic eruption of the permanent maxillary first molar: Study in a population of 505 South European children Mendoza-Mendoza et al. 7 Orignial Article OPEN ACCESS Ectopic eruption of the permanent maxillary first molar: Study in a population of 505 South European children Asunción Mendoza-Mendoza, Guadalupe Villalon-Rivero,

More information

Gum Disease (Periodontitis) THE FACTS. and Specialist Treatments available THE DENTAL IMPLANT CLINIC. centre of excellence

Gum Disease (Periodontitis) THE FACTS. and Specialist Treatments available THE DENTAL IMPLANT CLINIC. centre of excellence Gum Disease (Periodontitis) THE FACTS and Specialist Treatments available THE DENTAL IMPLANT CLINIC centre of excellence Our specialist service The Dental Implant Clinic offers specialist services in

More information

Alarge number of sound clinical

Alarge number of sound clinical Volume 83 Number 5 Long-Term 8-Year Outcomes of Coronally Advanced Flap forrootcoverage Giovanpaolo Pini-Prato,* Debora Franceschi,* Roberto Rotundo,* Francesco Cairo,* Pierpaolo Cortellini, and Michele

More information

Influence of Methodology on Glycosylated Hemoglobin Values in Nigerian Subjects with Sickle Cell Hemoglobinopathy

Influence of Methodology on Glycosylated Hemoglobin Values in Nigerian Subjects with Sickle Cell Hemoglobinopathy ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 14, No. 4 Copyright 1984, Institute for Clinical Science, Inc. Influence of Methodology on Glycosylated Hemoglobin Values in Nigerian Subjects with Sickle

More information

Whole Blood Viscosity in Beta Thalassemia Minor

Whole Blood Viscosity in Beta Thalassemia Minor ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 22, No. 4 Copyright 1992, Institute for Clinical Science, Inc. Whole Blood Viscosity in Beta Thalassemia Minor JAMES P. CROWLEY, M.D.t, JACLYN B. M ETZGER,

More information

Competences for the Hong Kong Dentist

Competences for the Hong Kong Dentist Competences for the Hong Kong Dentist September 2009 Introduction Dentists are expected to contribute to the achievement of the general health of patients by implementing and promoting appropriate oral

More information

Working conditions and fatigue among lorry drivers : Alcohol, drugs and driving safety : a literature study

Working conditions and fatigue among lorry drivers : Alcohol, drugs and driving safety : a literature study Working conditions and fatigue among lorry drivers : Alcohol, drugs and driving safety : a literature study M ichel V allet, Salah K hardi IN R E T S-L E N - case 24-69675 Bron C edex France IN T R O D

More information

The Prevalence of Oral Leukoplakia: Results From a Romanian Medical Center

The Prevalence of Oral Leukoplakia: Results From a Romanian Medical Center The Prevalence of Oral Leukoplakia: Results From a Romanian Medical Center Ramona Vlad, DMD Department of Odontology and Oral Pathology, Faculty of Dental Medicine, University of Medicine and Pharmacy

More information

XLI Cong re s s o Nazionale de lla Socie tà Italiana di Cardiolog ia Pe diatrica Bari, Ottobre

XLI Cong re s s o Nazionale de lla Socie tà Italiana di Cardiolog ia Pe diatrica Bari, Ottobre European Journal of Cardio-t horacic Surgery 38 (2010) 714 720 www. el sevier. com/ locat e/ ej ct s E. ANGELI, MD TGA population 137 arterial switch operations (ASO) 1991-2007 Pathology pts IAAo TGA simple

More information

MODULE 15: ORAL HEALTH ACROSS THE LIFESPAN

MODULE 15: ORAL HEALTH ACROSS THE LIFESPAN MODULE 15: ORAL HEALTH ACROSS THE LIFESPAN Oral Health Across the Lifespan MODULE 15: ORAL HEALTH ACROSS THE LIFESPAN Part 4: Oral Health and Older Adults Mark Wolff DDS, PhD Healthy People 2020 Objectives

More information

Szom bath D. Tornóci L.: EKG w ork book A ltracings

Szom bath D. Tornóci L.: EKG w ork book A ltracings Szom bath D. Tornóci L.: EKG w ork book A ltracings Septem ber 13, 2006. Th is study aid h as be e n pre pare d for classroom proje ction and not for printing. f you ne e d a pape r copy, you can by th

More information

Coverage of exposed tooth roots. and gum thickening. botiss biomaterials. Patient information. Aesthetic. Safeness. Well-being

Coverage of exposed tooth roots. and gum thickening. botiss biomaterials. Patient information. Aesthetic. Safeness. Well-being Patient information bone & tissue regeneration botiss biomaterials Coverage of exposed tooth roots and gum thickening Aesthetic Safeness Well-being A healthy gum for a beautiful smile Conventional treatment

More information

Research and Reviews: Journal of Dental Sciences

Research and Reviews: Journal of Dental Sciences Research and Reviews: Journal of Dental Sciences A Review on the Human Oral Microflora Sowmya Y * Department of Microbiology, Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India Review Article Received:

More information

ADA Guide to Reporting D4346

ADA Guide to Reporting D4346 D4346 Guide Version 3 October 25, 2017 Page 1 of 11 ADA Code of Ethics: Veracity This is the foundation for the ADA s position Code for what you do, and do what you coded for. ADA Guide to Reporting D4346

More information

Effect of tear deficiency on the course of endotoxin-induced keratitis

Effect of tear deficiency on the course of endotoxin-induced keratitis UDC 617.713-002.-092.9:617.764.1-008.811.4 Effect of tear deficiency on the course of endotoxin-induced keratitis T.B. Gaydamaka, 1 S.Ya. Rafalyuk 2 1 Filatov Eye Disease and Tissue Therapy Institute 2

More information

- Group: Pilar Martín. - Raquel Sánchez-Díaz - Rafael Blanco

- Group: Pilar Martín. - Raquel Sánchez-Díaz - Rafael Blanco Hospital Universitario de la Princesa Servicio de Inmunología -Francisco Sánchez-Madrid -Hortensia de la Fuente Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) - Group: Pilar Martín

More information

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF UNICOMPARTMENTAL KNEE OSTEOARTHRITIS

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF UNICOMPARTMENTAL KNEE OSTEOARTHRITIS Review DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF UNICOMPARTMENTAL KNEE OSTEOARTHRITIS Mustafa Karahan, M.D. D e p a r t m e n t o f O r t h o p e d i c s a n d T r a u m a t o lo g y, S c h o o l o f M e d ic in e,

More information

Visual acuity, residual astigmatism, and graft clarity following penetrating keratoplasty for keratoconus

Visual acuity, residual astigmatism, and graft clarity following penetrating keratoplasty for keratoconus Department of Ophthalmology and Visual Sciences Publications 6-1-1991 Visual acuity, residual astigmatism, and graft clarity Jill Fishbaugh University of Iowa Copyright 1991 American Society of Ophthalmic

More information

Significance of Endometrial Cells in Cervicovaginal Smears

Significance of Endometrial Cells in Cervicovaginal Smears ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 7,No. 6 Copyright 1977, Institute for Clinical Science Cervicovaginal Smears BERNARD GONDOS, M.D. and EILEEN B. KING, M.D. Department of Pathology, University

More information

M I C R O B I O L O G Y WITH DISEASES BY TAXONOMY, THIRD EDITION

M I C R O B I O L O G Y WITH DISEASES BY TAXONOMY, THIRD EDITION M I C R O B I O L O G Y WITH DISEASES BY TAXONOMY, THIRD EDITION Chapter 14 Infection, Infectious Diseases, and Epidemiology Lecture prepared by Mindy Miller-Kittrell, University of Tennessee, Knoxville

More information

BLUM (1944) has concluded that alkaline

BLUM (1944) has concluded that alkaline D ie T y d sk r if v a n d ie T.V.S.A. THE Journal OF THE D.A.S.A. FEBRUARY, 1962. : Vol. 17. No. 2. : DIE Tydskrif VAN DIE T.V.S.A. THE INFLUENCE OF ALKALINE PHOSPHATASE, CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE AND.

More information

Written by Sara LeBien

Written by Sara LeBien Our Immune System A story for children with primary immunodeficiency diseases Written by Sara LeBien A note from the author The purpose of this book is to help young children who are immune deficient to

More information

DRIVING COGNITIVE ASSESSMENT DAB

DRIVING COGNITIVE ASSESSMENT DAB PURCHASE THIS ASSESSMENT DRIVING COGNITIVE ASSESSMENT DAB RESULT S REPORT Cognitive profile THOMAS SMITH DATE OF ASSESSMENT: 27/02/18 BIRT HDAY: 16/11/80 AGE: 37 Mental Adaptation Rule com pliance THOMAS

More information

Acquired Coagulopathy Owing to Parenteral Cefamandole: Renal Failure as a Predisposing Factor*

Acquired Coagulopathy Owing to Parenteral Cefamandole: Renal Failure as a Predisposing Factor* ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 13, No. 5 Copyright 1983, Institute for Clinical Science, Inc. Acquired Coagulopathy Owing to Parenteral Cefamandole: Renal Failure as a Predisposing Factor*

More information

PYSC 333: Psychology of Personality

PYSC 333: Psychology of Personality PYSC 333: Psychology of Personality Session 3 Biological Perspective of Personality Lecturer: Dr. Margaret Amankwah-Poku, Dept. of Psychology Contact Information: mamankwah-poku@ug.edu.gh College of Education

More information

Does amoxicillin help urinary tract infections

Does amoxicillin help urinary tract infections P ford residence southampton, ny Does amoxicillin help urinary tract infections Urinary tract infections are a serious health problem affecting millions of people each year. Infections of the urinary tract

More information

Recommendations for non-dental health professionals

Recommendations for non-dental health professionals TOOTH DECAY AND GUM DISEASE Recommendations for non-dental health professionals Highlights of Perio Workshop 2016 on the Boundaries Between Dental Caries and Periodontal Diseases - jointly organised by

More information

Novel Approaches to CAR-T Cell Platform

Novel Approaches to CAR-T Cell Platform Novel Approaches to CAR-T Cell Platform Vita Golubovskaya, Ph.D. Director, R&D Promab Biotechnologies 3 rd CAR-TCR Summit 2017 S E P T E M B E R 5-7 B O S T O N Novel Approaches To CAR-T Cell Platform

More information

Coping resources and processes: new targets for ICU intervention? Christopher Cox / Duke University / DukeProSPER.org

Coping resources and processes: new targets for ICU intervention? Christopher Cox / Duke University / DukeProSPER.org Coping resources and processes: new targets for ICU intervention? Christopher Cox / Duke University / DukeProSPER.org No COIs NIH, DIHI, DTRI, PCORI Depression, anxiety, PTSD symptoms common / significant

More information

1 in com pre hens ible a ccountabil ity. 2 in dividu al ity mis man age ment. 3 funda ment al ly in de scrib able. 4 essen tial ly en viron ment al ly

1 in com pre hens ible a ccountabil ity. 2 in dividu al ity mis man age ment. 3 funda ment al ly in de scrib able. 4 essen tial ly en viron ment al ly Display 25.1 ACTIVITY D: Guided Strategy Practice 1 in com pre hens ible a ccountabil ity 2 in dividu al ity mis man age ment 3 funda ment al ly in de scrib able 4 essen tial ly en viron ment al ly Display

More information

Journal of Epidemiology Vol. 16, No. 5 September 2006

Journal of Epidemiology Vol. 16, No. 5 September 2006 Journal of Epidemiology Vol. 16, No. 5 September 2006 Most of oral diseases are not critical but they are widespread. National cost of dental care took over 8 in national cost of all medical expenditure

More information

Disordered Eating. Chapter Summary. Learning Objectives

Disordered Eating. Chapter Summary. Learning Objectives IN DEPTH CHAPTER 13.5 Disordered Eating Chapter Summary Eating behaviors occur along a continuum from normal, to somewhat abnormal, to disordered. An eating disorder is a psychiatric condition that involves

More information

Worker Character/Personality classification and Human Error possibilities in procedures execution

Worker Character/Personality classification and Human Error possibilities in procedures execution Worker Character/Personality classification and Human Error possibilities in procedures execution Authors: Salvador Ávila (1) ; Luiz Fernando Pellegrini Pessoa (1) ; Celso Figueirôa (2) Topics: Risk assessment

More information

From the office of: Nahidh D. Andrews, DMD 3332 Portage Ave South Bend, IN (574) Are Your Teeth a Sensitive Subject?

From the office of: Nahidh D. Andrews, DMD 3332 Portage Ave South Bend, IN (574) Are Your Teeth a Sensitive Subject? From the office of: Nahidh D. Andrews, DMD 3332 Portage Ave South Bend, IN 46628-3656 (574) 273-3900 Are Your Teeth a Sensitive Subject? A patient s guide to sensitive teeth and better oral care ARE YOUR

More information

RESUME Sep National Medical License, Taiwan Oct Board of Interal Medicine, Taiwan Aug Board of Cardiology, Internal Medicine, Taiwan

RESUME Sep National Medical License, Taiwan Oct Board of Interal Medicine, Taiwan Aug Board of Cardiology, Internal Medicine, Taiwan RESUME Ye-Hsu Lu, M.D. Office Address: No.100, Ziyou 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 80708, Taiwan TEL: +886-7-3121101 ext. 7741 (Office), +886-918867017 (Cell) FAX: +886-7-3234845 E-mail: yehslu@gmail.com

More information

Low Back Pain. Chronic Low Back Pain 4/19/16. Low-back pain is one of the most common painful conditions experienced by humans throughout their life.

Low Back Pain. Chronic Low Back Pain 4/19/16. Low-back pain is one of the most common painful conditions experienced by humans throughout their life. Chronic James J. Lehman, DC, MBA, FACO Associate Professor of Clinical Sciences University of Bridgeport College of Chiropractic Director of Health Sciences Postgraduate Education Department University

More information

Types of peritonitis and management. J olita Augus te, PGY-5 SUNY Downs tate Grand Rounds 11/3/2016

Types of peritonitis and management. J olita Augus te, PGY-5 SUNY Downs tate Grand Rounds 11/3/2016 Types of peritonitis and management J olita Augus te, PGY-5 SUNY Downs tate Grand Rounds 11/3/2016 Case Presentation xx year old patient presents to ED with complaints of one day of abdominal pain s ince

More information

Peroperative Pancreatic Aspirations

Peroperative Pancreatic Aspirations ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 9, No. 1 Copyright 1979, Institute for Clinical Science, Inc. Peroperative Pancreatic Aspirations ROBERTA K. NIEBERG, M.D. Department of Pathology, Harbor

More information