Wiadomosci Lekarskie. Pamiçci dra Wtadyslawa Bieganskiego. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. TOM LXX, 2017, Nr 4 Rok zatozenia 1928

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Wiadomosci Lekarskie. Pamiçci dra Wtadyslawa Bieganskiego. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. TOM LXX, 2017, Nr 4 Rok zatozenia 1928"

Transcription

1 Wiadomosci Lekarskie Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pamiçci dra Wtadyslawa Bieganskiego TOM LXX, 2017, Nr 4 Rok zatozenia 1928 Senat RP ustanowit rok 2017 rokiem Wtadystawa Bieganskiego Aluna Publishing

2 Wiadomosci Lekarskie Icto r (K C d rlny Prof. dr hab. med. W ladyslaw Pierzchala ('St/iff Katowice) il.cislih z c a t^ t^ d o e t^ r o i^izci^t^lne^ioc^ P rof zw. dr hab. med. Aleksander Sieron (SUMKaaowice) Flerdalc^oii sta ty s t y c z n y kr n. m ed.lesin Rudenko R oo s n a u k o w a Redaktorzy tematyczni: Chirurgia P ro f.d rh )b. med. Krzysztof Bielecki SCMKP Warszawa) Praf. dr f^a^e.med. StaoislavCzudek (Onkologickie Centrum J.G. Mendla Czechy) Praf. dr har. med. ]Slarekdueokki (Uaiversity of Illinois USA) ChomOe weveeoiraau Prof. dr hrb. mad. R ysz)rd )C h )Z )n, pneum onologi) i )lergologi) (U M Warszawa) P ro f.d rh )b. m ed.j)cekd ubiel, k)rdiologi) SCM Ud Krakow) P rof.d rh )b. med. Zbigniew G^sior, k)rdiologi) (CUM KatewieeC P rof.dr h)b. med. M )rek H)rtleb, g)stroenterologi) (C U M d trw ice) Prof. dc h)b. med. Jerzy Korewicki, k)rdiologi) (Ire)ytdtKardieldgii Werszawa) Dr tiab. med. Krzysztof L)buzek, f)rm )kologi) kliniczn), di)betologia (SUM Katcwice) Prot. dc h)b. med. T)deusz Plus), pneumonologi) i )lergologi) (W IM Warszawat Dr hab. med. Antoni Wystrychowski, nefrologi) icum Sitowice) CUornby zakanri) Prof. dr h)b. med. Andrzej Gl)dysz (UM W roclaw) Epidemiologia P ro f.d rh )b. med. J)n Zejd) (SUM Katowice) N eurrlogid i ctcuroazirurgia Prof dc h)b. med. Henryk M )jchrz)k, neurochirurgi) (SUM Katowice) Praf. dr had. m egs K ru-tynopiacuhalk nuuoolog-) icumkdtawice) Prdiatris Prof. t^cib. med. Ewa Malecka-Tendera <SUK Katowicr) D r ifrn med. Tomasz Szczepanski (SUM Katowice) Pc-oPnictwo i zlnecoaogia Poof dr hab. med. Jan Kotarski (U M Lublin) Prof. o h a b.o d. Anerzrj W itek (ru M Katcwice) SSoMatotogia Ppef. (Ur tiab. M eric JGcieook PUM L r blin) P o lsk ib T o w a rw y stw o L a k a r s k ie eref. dr h adr rned. WgfKemgL Kos^eo^ir^ t.rezps ZG PTL) Mro f dghoz. m ed. Jerzy W oa -evojc<achowski -dnsas Hoooaawo PTL) Prof.em erytowany dr hab. med. Tadeusz Petelenz CO. Ka/awKas p ra g K z o rdyc o t o a p r o je k tu Agmoszka Rosa Cel. 694 C am eroisk up.pl Red u kci z z a ^ a n k z n a dr it. an d. Lasia Rudenko Lf udmfo) UK<duwdictwa - alun e.^ KVyKa w c a WydawnUtW) Alunk S. PrzesmyaZieuo a ) Konstanain-Jeziorna www^unc.waw.p- P rez u musata prenumnratat(prydawnictw o-a(una.p l wkw.wnaaomoscilnkarskie.pl/prenumerata O p ira c o w a n ie g r a f ic z n e Grziogorz Sztank dbstudio.eu Naklad do (5 tys. egz C(pyo-ighrUy Aluna PuMinhiLg Wydanie czasopisma Wiadomosci Lekarskie w formie papierowej jest wersj^ pierwotnin Irsaerencyjnsl. Redakcja oi^ifi^dn procadoeo zabospizoeaj^c^ orkginaonosc agsu ntukowych ozarn zrzesnodaoe uesad )ecenoawamazde>dnie u wytyuznami Mtn-utaostwa Noeki iedosaniobda WzasecaOt Czasopismo indeksowane w: UubMed/Medlirm, EBSCO, IVHSTS^W (01 psow insex Copernikus, SBL, Scopuw

3 Wydawnictwo Aluna Wiadomosci Lekarskie 2017, tom LXX, nr 4 I SPIS TRESCI PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES Elzbieta Kulikowska-Karpinska, Magdalena Zdanowicz, Matgorzata Gatazyn-Sidorczuk OCENA STÇZENIE MIEDZI W MOCZU OSOB PAL^CYCHPAPIEROSY ESTIMATION OF MERCURY IN THE URINE OF CIGARETTE SMOKERS Marlena Olszak-Waskiewicz, Elzbieta Kramarz WARTOSC ROKOWNICZA MUTACJI GENU KCNQ1 UCHORYCHPO ZAWALE SERCA THE PROGNOSTIC VALUE OF KCNQ1 GENE MUTATIONS IN PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION Natalia I. Chekalina, Svitlana.V. Shut', Tetiana. A. Trybrat, Yurii.H. Burmak, Yeuhen.Ye. Petrov, Yulia.I. Manusha, Yurii.M. Kazakov EFFECT OF QUERCETIN ONPARAMETERS OF CENTRAL HEMODYNAMICS AND MYOCARDIAL ISCHEMIA INPATIENTS WITH STABLE CORONARY HEART DISEASE W PtYW KWERCETYNY NA PARAMTERY CENTRALNEJ HEMODYNAMIKI ORAZ NIEDOKRWIENIE MIOKARDIUM U PACJENTOW ZE STABILNA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 707 Oksana V. Byelan, Tetiana V. Mamontova, Liudmyla E. Vesnina, Oksana A. Borzykh, Igor I? Kaidashev ANTI-INFLAMMATORY AND ENDOTHELIUMPROTECTIVE EFFECT OF LONG-TERMPIOGLITAZONE INTAKE IN PATIENTS SUFFERING FROMBRONCHIAL ASTHMA CONCURRENT WITH ISCHEMIC HEART DISEASE EFEKT PRZECIWZAPALNY I OCHRONNY W P ty W NA SRODBtONEK DtUGOTERMINOWEGO STOSOWANIA PIOGLITAZONU U PACJENTOW Z ASTMA OSKRZELOWA WSPOtWYST^PUJACA Z CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 712 Halyna O. Movchan, Viktoriya M. Khomenko, Inna I. Andrushko, Olena I. Ostapchuk, Lidia M. Kyrychenko ZASTOSOWANIE I OCENA POROWNAWCZA EFEKTU PRZECIWNADCISNIENIOWEGO ACE-INHIBITORA SPIRAPRYLU I ANTAGONISTY WAPNIA AMLODYPINY PODCZAS ZLECANIA ICHMETOD4 TRADYCYJN4 I METOD4 CHRONOTERAPII EXPERIENCE AND COMPARISON OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECT OF ACE INHIBITO R SPIRAPRIL AND CALCIUM ANTAGONIST AM LO DIPINEIN STANDARD AND CHRONOTHERAPEUTIC PRESCRIPTION MODE Татьяна Б. Олешко, Ольга А. Обухова, Татьяна М. Олешко, Ольга И. Матлай, Дмитрий Д. Сотников, Виктория Ю. Гарбузова РОЛЬ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА C+70G ГЕНА РЕЦЕПТОРА ЭНДОТЕЛИНА-А В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОГО АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ROLE OF C+70G SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ENDOTHELIN RECEPTOR A GENE IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC ATHEROTHROMBOTIC STROKE Liudmyla A. Vygivska, Iryna O. Tuchkina, Violetta B. Kalnytska THE IMPACT OF EMERGENT INFECTIONS ONTHE FETAL STATE W PtYW POWAZNYCH INFEKCJI NA DOBROSTAN PtODU Oksana Kopchak, Oleksander Pulyk ASSOCIATION BETWEEN DEPRESSIVE SYMPTOMS AND COGNITIVE IMPAIRMENT INPATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ZWIAZEK P O M P Z Y OBJAWAMI DEPRESYJNYMI A ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI U PACJENTOW Z ZESPOtEM METABOLICZNYM Hryn V.H., Svintsytska N.L., Piliuhin A.V., Ustenko R.L., Katsenko A.L. THE USE OF INJECTION-CORROSIVE METHOD INTHE STUDY OF EXTRAORGANIC BLOODSTREAM OF HUMANINTACT STOMACH WYKORZYSTANIE METODY INIEKCYJNO-KOROZYJNEJ W BADANIACH PRZEPtYWU KRWI W LUDZKICH ZOtADKACH EX VIVO Ruslan V. Lutsenko, Antonina H. Sydorenko, Viktor M. Bobyriov ANHEDONIA AT EXPERIMENTAL MODELS OF CHRONIC STRESS AND ITS CORRECTION ANHEDONIA W MODELACH EKSPERYMENTALNYCH PRZEWLEKtEGO STRESU I PROBY JEJ POPRAWY Andriy R. Stasyshyn GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: THE RESULTS OF VIDEOLAPAROSCOPIC FUNDOPLICATION AT FIVE YEARS AFTER SURGERY CHOROBA REFLUKSOWA PRZEtYKU: WYNIKI Z 5-LETNIEJ OBSERWACJI PO ZABIEGU FUNDOPLIKACJIWIDEOLAPAROSKOPOWEJ Tetiana A. Petrushanko, Viktoriia V. Chereda, Galina A. Loban' THE RELATIONSHIP BETWEEN COLONIZATION RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY AND INDIVIDUAL -TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY: DENTAL ASPECTS Z W IA Z E K P O M P Z Y OPORNOSCIA KOLO NIZACYJNA M IK R O O R G A N IZ M O W J A M Y USTNEJ A IN D Y W ID U A L N A TYPOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA OSOBOWOSCI - ASPEKTY DENTYSTYCZNE Dmytro Shkurupii EARLY ENTERAL NUTRITION AS A PART OF INTENCIVE CARE OF ABDOMINAL SURGICAL PATHOLOGY WCZESNE ZYWIENIE JELITOWE W KOMPLEKSIE INTENSYWNEJ TERAPIIPATOLOGIICHIRURGICZNEJ JAMY BRZUSZNEJ Vera D. Kuroyedova, Alexandra N. Makarova, Tatyana A. Chicor FUNCTIONAL CONDITIONOF MASSETERS MUSCLES OF PATIENTS WITH CLASS II SUBDIVISION STAN CZYNNOSCIOWY M p N I ZWACZY U PACJENTOW Z JEDNOSTRONNA KLASA II

4 Wiadomosci Lekarskie 2017, tom LXX, nr 4 Wydawnictwo Aluna THE RELATIONSHIP BETWEEN COLONIZATION RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY AND INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY: DENTAL ASPECTS ZWI^ZEK POMI^DZY OPORNOSCI^ KOLONIZACYJN^ MIKROORGANI- ZMOW JAMY USTNEJ A INDYWIDUALN^ TYPOLOGICZN^ CHARAKTE- RYSTYK^ OSOBOWOSCI - ASPEKTY DENTYSTYCZNE Tetiana A. Petrushanko, Viktoriia V. Chereda, Galina A. Loban' HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE "UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY", POLTAVA, UKRAINE A B S T R A C T In tr o d u c t io n : The present article deals w ith th e role o f the oral mucosa colonization resistance in th e im p le m e n ta tio n o f th e influence o f individ u a l-typ o lo g ic a l characteristics o f the individual susceptibility to caries and inflam m atory periodontal diseases. T h e a im : to study th e role o f co lo nizatio n resistance o f th e oral mucosa in th e im p le m e n ta tio n o f th e influ ence o f in d ivid u a l-typ o lo g ic a l characteristics o f th e individual susceptibility to caries and inflam m atory periodontal diseases. M a te r ia ls a n d m e th o d s : The studies were conducted on 182 medical students years old. All the examinees had a screening assessment o f the oral mucosa colonization resistance by our own m ethod, which received a patent UA C o n c lu s io n : It is shown th a t psychophysiological features o f healthy individuals and patients w ith dental caries and g in g iv itis d e te rm in e th e level o f resistance to caries and periodontal in fla m m a to ry diseases, deviation o f pe rso nality p rofile tow ards high neuroticism is a risk factor fo r caries and g in g iv itis. It is reported th a t th e highest resistance to caries and in fla m m a to ry periodontal disease had e m o tio n a lly stable introverts, in fla m m a to ry periodontal disease are m ore com m on in e m o tio n a lly unstable introverts. The authors found th a t oral colonization resistance is a predictor o f th e risk o f caries and in fla m m a to ry periodontal diseases. Reducing o f th e oral cavity colonization resistance most commonly diagnosed in em otionally unstable introverts, that correlated w ith their low resistance to inflam m atory periodontal diseases. K EY W O R D S : colonization resistance, oral mucosa, individual-typological characteristics, caries, periodontal diseases. Wiad Lek 2017, 71, 4, INTRODUCTION Preservation of public health and an increase of its level rem ains an urgent problem worldwide. D espite considerable specialization in m edicine, that contributed to intensive development of its individual areas, a search for new solutions to this complex and multifaceted problem is ongoing now [1,2,3]. Active research on the fundamentals of dentistry involving biom edical sciences is essential in terms o f m ounting understanding of the im portance of fundamental science in m edicine [1]. According to W H O, the problems o f caries and periodontal diseases rem ain unresolved by m odern medicine, but their topicality is determ ined by the high demand of the population for effective treatm ent of these diseases. Accumulated experience in recent decades shows that the leading role in the occurrence o f dental caries and periodontal inflam m atory diseases belongs to m icrobial and im mune shifts occurring in the mouth, on the background of genetic predisposition [4,5,6]. Oral cavity represents an ecological system, inhabited by various microorganisms that are combined into a biofilm. Resident microflora as an integral part of this microecosystem, together with the oral mucosa performs barrier-protective function and ensures its colonization resistance. Colonization resistance is one of the mechanisms of local immunity that depends on a combination of factors that prevent the adhesion and growth of bacteria on the mucous membranes. A role in this belongs to the resident microflora, which is an antagonist of bacteria, optional for the same ecological niche, and the epithelial cells of the oral cavity. The antagonistic effect of the normal microflora is carried through a large adhesive and colonizing ability of resident species of microbes, as well as the production of specific substances - bacteriocins and antibiotics that inhibit the growth of pathogenic microorganisms [7,8]. Understanding of the causes of pathological processes is closely linked to obligatory consideration o f the role of the body in causing the disease. The same factor may be pathogenic to one organism and not cause pathological changes in the other. The causative agent does not just act on the body but there is their peculiar interaction. In the occurrence o f the disease the properties of the factor and the whole organism are important. It is believed that 754

5 THE RELATIONSHIP BETWEEN C OLO N IZA TIO N RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY Table I. Personality characteristics of individuals with different dental status (% detection) Personal characteristics Control Caries Gingivitis Extroverts Introverts 40,9 59,1 54,4» 45,6» 47,4 52,6 Emotionally stable Emotionally unstable 72,7 27,3 43,7» 56,3» 29,8»* 70,2»*» - the probability o f detecting the frequency difference in the personal characteristics o f groups o f persons with caries, gingivitis and control groups by X-square, p <0,05, * - the probability o f detecting the frequency difference in the personal characteristics o f the groups o f people with gingivitis and caries by y-square p <0,05. the cause o f the disease is necessarily connected with the peculiarities o f the hum an body, it is internal to it, and any external factor can be pathogenic if it is capable o f inducing a pathological reaction in this organism [9]. The intensity o f changes in the activities o f various organs and systems depends on individual-typological character istics o f the person and his/her tem peram ent. That s w hy a special attention is paid to personal predisposition o f the form ation o f psychosom atic disorders. A great num ber o f works are devoted to the study o f individual typological characteristics o f the patients with dental pathology [1,10,11]. But the role o f colonization resistance o f oral personal predisposition to the develop m ent o f caries and inflam m atory periodontal disease has n o t been studied yet. THE AIM To study the role o f colonization resistance o f the oral m u cosa in the im plem entation o f the influence o f individual -typological characteristics o f the individual susceptibility to caries and inflam m atory periodontal diseases. C RI 2 points indicates overvoltage barera colonization, a quantitative increase in microorganisms, which may include n ot only sym biotic but also pathogenic ones [7,8]. Psychological testing included determ ination extraver sion - introversion and neuroticism level using Eysenck q u estio n n a ire [1 4 ]. In terp reta tio n s o f L.A.U lyan ova s in terp reta tio n th e in d ica to r o f ex tra-in tro v ertiv en ess w ithin 1-13 points indicates introvertiveness, points - ekstravertivness. The level o f neuroticism up to 12 points is characterized as low, such individuals are em otionally stable. Em otionally unstable individuals have the level o f neuroticism m ore than 12 points [14]. Statistical analysis o f the results was perform ed using SPSS 17.0 software and M icrosoft Excel The overall sample was analyzed by p aram etric m ethods after pre lim inary check for norm al distribution using the Kolm ogorov-sm irnov test. The differences betw een the studied param eters were evaluated by Student test. Identified fre quency in individual groups were com pared by y-square to determ ine the reliability o f their differences. RESULTS AND DISCUSSION MATERIALS AND METHODS The studies were conducted on 182 m edical students aged years, o f w hich the control group consisted o f 22 people (11 m en, 11 w om en) who had no lesions o f hard tissue o f teeth and periodontal disease. The groups that were studied were form ed on the basis o f dental status: people (53 m en, 50 w om en) with the defeat o f hard tissues o f teeth with caries and periodontal intact; 2-57 patients (29 m en, 28 w om en) who were diagnosed with ch ronic catarrhal gingivitis. A conventional dental exam ination was conducted with determ ining D M F index, hygiene index o f G renn-v erm ilion (O H I-S), PM A in the m odification o f S.Parm a, M uhle m ann index, M uhlem ann-saxer index (P B I), interdental H I (H YG ), com prehensive periodontal index (C P I) [12]. All the examinees had a screening assessment o f coloni zation resistance o f the oral m ucosa by our own methods, w hich received a patent UA [13]. Colonization resis tance index (C R I) 1 point characterizes a high level o f colo nization resistance o f the oral mucosa. C RI 0 point indicates the oppression o f the barrier o f colonization resistance and lowering antagonistic properties o f the norm al m icroflora. According to the results o f clinical exam ination o f patients D M F index in patients with caries was 5,74 ± 0,26, in people suffering from catarrhal gingivitis - 5,79 ± 0,35. In patients with chronic catarrhal gingivitis PM A was 26,5% ± 0,92, and gingival bleeding indices o f M uhlem ann that M uhlem ann-saxer (PB I) - 1,39 ± 0,05 and 0,87 ± 0,03 respectively. Test results using Eysenck s questionnaire m ade it possi ble to identify individuals who were referred to extraverts, introverts, em otionally stable and em otionally unstable in dividuals. Frequency o f psychophysiological characteristics o f patients with different dental status are shown in table I. E x tra in tro v ertiv e n ess is a fa irly stab le p e rso n a lity ch aracteristic. A ccord ing to our data the frequ en cy o f the incid ence trait in the patients w ith gingivitis is n ot significantly different from the control group. In patients suffering from caries the frequency characteristics o f extro- introvertiveness differed from the control group and were characterized by slight predom inance o f extroverts. A lthough we could n o t identify significant differences o f average indicator o f extro- introvertiveness in the groups, they accounted for the control group 13,6 ± 0,77 points, for patients w ith caries - 13,8 ± 0,34 points, for patients w ith gingivitis - 13,9 ± 0,68 points. 755

6 Tetiana A. Petrushanko et al. Table II. Distribution by indidual typological peculiarities of personality among individuals with different dental status (% detection) Personal characteristics Control Caries Gingivitis Emotionally unstable extroverts Emotionally stable extroverts Emotionally stable introverts Emotionally unstable introverts 9,1 31,8 40,9 18,2 28,1» 26,2» 17,5» 28,2» 31,6» 15,8» 14,0» 38,6»» - the probability of detecting the frequency difference inthe personal characteristics of groups of persons with caries, gingivitis and control groups by x-square Table III. Indicators of screening assessment of colonization resistance SACR in young people Data Control Caries Gingivitis, 0 points 31,8 56,3» 78,9» 1 point 68,2 32,0» 0,0,_% 2 points 0,0 117» 21,1»» - the probability o f the frequency difference detection o f gradations CRI in groups o f individuals with caries, gingivitis and control groups byy-square, p <0,05. H.Eysenck found that introverts have a higher level o f activity o f the cerebral cortex. Extroverts com pensate this lack by activation o f add itional m ovem ents, increased attention to external signals, introducing diversity in any m o n o to n o u s situation. In troverts and extro verts have different style o f intellectual activity [15]. By frequency characteristics o f neuroticism study groups differed significantly. If in the control group em otionally stable individuals prevailed by 45,4%. They are ch arac terized by properties such as stability o f sthenic em otions and em otional arousal w hen exposed to various stresses, m aintaining an optim istic m ood, lack o f fear, abashm ent and depression. In the group o f patients w ith caries em o tionally unstable individuals prevailed by 7,8%. As our research has shown, a high level o f neuroticism is a risk factor for the development o f inflam m atory periodon tal diseases. For example, among patients with gingivitis, em otionally labile individuals were by 40,4% m ore frequent. They were characterized by the predom inance o f negative em otions, excitem ent, apathy, exhaustion o f the nervous system, resulting from overly severe or prolonged mental stress, not a full restoration o f balanced forces. Individuals with severe neuroticism were em otionally unstable and they were characterized by predom inantly non willed but em o tional regulation. Individuals with a high level o f neuroticism were significantly more likely (than the control group and the group o f patients with caries) to develop inflam m atory peri odontal disease. Average values o f the level o f neuroticism in the control group amounted to 9,95 ± 0.84 points, in the group o f patients with caries - 12,98 ± 0,41 points (p<0,05), in the group o f patients suffering from gingivitis - 13,60 ± 0,48 points (p <0,05). Taking into acco u n t extro-in trovertiven ess and level o f neu roticism, we d istributed all patients by indidual typological features o f personality. A ccording to Eysenck, em otionally unstable extrovert corresponds to ch oleric tem peram ent, stable extrovert to sanguine, unstable in tro vert to m elancholic and stable introvert to phlegm atic [15]. According to our data, the ratio o f personality types in each o f the treatm ent groups differed significantly (Table II). 756 The study o f the frequency profile o f the control group showed a high resistance to caries and periodontal inflam m atory diseases o f em otionally stable introverts. Gingivitis m ost often develops in em otionally unstable introverts (melancholic). In the group o f patients with caries, caries resistency was inherent to emotionally stable introverts (phlegmatic). The individuals o f choleric, sanguine and m el ancholic temperament types were equally susceptible to caries. The causal lin k betw een psychophysiological ch arac teristics o f an individual and som atic diseases, including dental are mediated, ambiguous and don t fit into a basic scheme. Caries and inflam m atory periodontal diseases are multifactorial diseases, the foundation o f which supports the development o f com plex pathological changes in the m icro ecology o f the oral cavity. Research by dom estic and foreign scientists showed that the basis m icroecological disorders is depression o f colonization resistance [16]. In the case of reducing the num ber o f colonization resistance, the range o f potential pathogens increases and expands largely deter m ines the risk o f development and progression the diseases o f the hard tissues o f teeth, periodontal and oral mucosa [16]. The analysis o f microecological disorders o f the oral cavity in young people showed that cytological smears surveyed in terms o f colonization resistance (CRI) were different. In the control group incidence ofc R I 1 point in cytological smears was 68,2%, whereas C RI 0 points were observed only in 31,8% ofindividuals and CRI 2 points were not recorded. W ith the development o f caries and gingivitis, an increase in individuals with CRI 0 points and 2 points, and respectively, a decrease o f persons with CRI 1 point was observed. In particular, individuals with caries incidence o f CRI 0 points and 2 points were 68,0% in patients with gingivitis - 100%. Frequency characteristics of CRI 1 point for these groups was respectively 32,0% and 0%. The obtained results show a decrease in the colonization resistance barrier o f the oral mucosa with dental caries and gingivitis (Table III). The results suggest that patients with dental caries, which are dom inated by em otio n ally unstable introverts and extroverts in 68,0% o f the people, here was a reduction o f colonization resistance o f the oral m ucosa. In patients with gingivitis, in w hich the proportion o f em otionally unsta

7 THE RELATIONSHIP BETWEEN C OLO N IZA TIO N RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY ble introverts was the largest, inhibition o f colonization resistance level was detected in 100% o f all the inspected. The study o f colonization resistance o f the oral m ucosa in the groups o f people that differ in individual-typological characteristics o f the individual, has revealed that m ost low resistance to colonization by pathogens was observed in em otionally unstable introverts (m elan ch olic). Thus, 80,0% o f the em otionally unstable introverts had reduced colonization resistance o f the oral cavity. A m ong em otion ally unstable extroverts the figure was 71.4%, am ong em o tionally stable extroverts - 72,1%, and am ong em otionally stable introverts - 68,6%. The desire to research the causal relationship betw een som atic and psychic factors in som atic clinical diseases, including dental, and to associate them w ith the person ality o f the patient, is called a psychosom atic approach in m od ern m edicine. Systemic clinical manifestations o f dental caries and peri odontal inflam m atory diseases are associated with tension o f regulatory m echanism s. The specific differences in the reactions o f the whole organism m anifestation o f the m ajor dental diseases outline the basic m orphological, functional and physiological com ponents o f each functional type o f constitution [1,17,18]. A ccording to M.I.K lenovskoy [19] em otionally labile introverts (m elancholic) are character ized by the predom inance o f sym pathetic nervous system and the high susceptibility to stress factor. These regulatory m echanism s are likely to affect the functional properties o f the buccal epithelial cells, local im m unity and m icro ecology o f the oral cavity. Thus, th e p ro g n o stic and cu rren t assessm en t o f the em ergence and development o f dental caries and periodon tal inflam m atory diseases, the form ation o f risk groups should be carried out taking into account the individual typological characteristics o f the organism and the level o f colonization resistance o f the oral cavity. CONCLUSIONS Psychophysiological features o f healthy individuals and patients with dental caries and gingivitis determ ine the level o f resistance to caries and periodontal inflam m atory diseases. Deviation o f personality profile towards high neuroticism is a risk factor for caries and gingivitis. The highest resistance to caries and inflam m atory periodontal disease have em otionally stable introverts, inflam m atory p erio dontal disease are m ore com m on in em otionally unstable introverts. O ral colonization resistance is a predictor o f the risk o f caries and inflam m atory periodontal diseases. Reducing o f colonization resistance o f the oral cavity is th e m o st co m m o n in em otio n ally unstable introverts, that correlates w ith their low resistance to inflam m atory periodontal disease. REFERENCES 1. Bragin AV, Bespalova TV Psychophysiological characteristics of people w ith different resistance to periodontal diseases. Institut stom atologii. 2008;38(2): Russian. 2. Preeja C, A m bili R, Nisha KJ, Seba A, Archana V. Unveiling the role of stress in periodontal etiopathogenesis: an evidence-based review. J Investig Clin Dent May; 4 (2): Akcali A1, Huck O, Tenenbaum H, Davideau JL, Buduneli N. Periodontal diseases and stress: a brief review. J Oral Rehabil Jan; 40 (1): Brook I. Microbiology and m anagem ent of periodontal infections Gen. Dent. 2003;51(5): R.F.Azizov, N.A.Agaeva, T.G.Suleimanova. Bacteriological factor in the etiology o f inflam m atory parodontosis. Georgian Med News Sep;(174).-P Diaz P.I. M icrobial diversity and interactions in subgingival biofilm communities. Front Oral Biol V.15.- P Petrushanko TA, Chereda VV, Loban'GA Role of oral cavity colonization resistance in dental caries development. Stomatologiia (Mosk).2013; 1: Russian. 9. Petrushanko TO, Gavrish NV Connection o f dental disease rate among doctors w ith th e ir psychological status. Sovremennaja stom atologija. 2009;1: Ukrainian. 10. Vered Y1, Soskolne V, Zini A, Livny A, Sgan-Cohen HD. Psychological distress and social support are determ inants o f changing oral health status among an im m ig ran t population from Ethiopia. C om m unity Dent Oral Epidemiol Apr; 39 (2): Minneman MA1, Cobb C, Soriano F, Burns S, Schuchman [.Relationships of personality traits and stress to gingival status or soft-tissue oral pathology: an exploratory study. J Periodontol Apr; 83 (4): Dmitrieva LA, Maksimovskij JuM Therapeutic stomatology. Moscow: GJeOTAR-Media; p. Russian. 13. Chereda VV, P etrushanko TO, Loban' GA Oral mucosa screening assessment colonization resistance m ethod. Patent Ukraine, N 51373; Ukrainian. 14. M ihajlov BV, Serdjuk AI, FedoseevVA Psychotherapy in somatic medicine (clinical manual) Kharkiv: Prapor; p. Russian. 15. Eysenck HJ The Structure of Human Personality (Psychology Revivals) Third edition.routledge; p. 16. Loban' GA, Fedorchenko VI Oral cavity M icrobiology, V irology and Im munology. Poltava: Verstka; p. Ukrainian. 17. Umaki TM, Umaki MR, Cobb CM.The psychology of patient compliance: a focused review of the literature. J Periodontol Apr; 83 (4): Costa FO, Miranda Cota LO, Pereira Lages EJ, Vilela Camara GC, Cortelli SC, Cortelli JR, Costa JE, Medeiros Lorentz TC.Oral im pact on daily perfo rm a n ce, p e rso n a lity tra its, and com pliance in p e rio d o n ta l maintenance therapy. J Periodontol Aug; 82 (8): Klenovskaja MI, Omel'janovich EV, Omel'janovich OV, Titova LMTinagers dental health w h o have different types of higher nervous activity. Sovremennaja stom atologija. 2004;4: Russian. A D D R E S S FO R C O R RESPO ND EN CE: Mariia Faustova Higher State Educational Establishment of Ukraine " Ukrainian medical stomatological academy" Shevchenko st.23, Poltava, Ukraine tel.: : Received: Accepted:

Effects of Alcohol on Visual, Cognitive & Motor Performances Related to a Complex Manual Control Task

Effects of Alcohol on Visual, Cognitive & Motor Performances Related to a Complex Manual Control Task Effects of Alcohol on Visual, Cognitive & Motor Performances Related to a Complex Manual Control Task R obert S. K ennedy*, Janet J. Turnage*, D eborah L. H arm ** and Julie M. Drexler*** *Essex Corporation,

More information

LONG DIALYSIS SESSIONS (DAILY, NOCTURNAL ETC) Ercan Ok, Izm ir, Turkey. Chair: Mustafa Arici, Ankara, Turkey Bernard Canaud, Montpellier, France

LONG DIALYSIS SESSIONS (DAILY, NOCTURNAL ETC) Ercan Ok, Izm ir, Turkey. Chair: Mustafa Arici, Ankara, Turkey Bernard Canaud, Montpellier, France LONG DIALYSIS SESSIONS (DAILY, NOCTURNAL ETC) Ercan Ok, Izm ir, Turkey Chair: Mustafa Arici, Ankara, Turkey Bernard Canaud, Montpellier, France Prof Ercan Ok Divis ion of N ephrology E ge U nivers ity

More information

Screening Hospitalized Injured Drivers and Other Trauma Victims for Alcoholism Using Two Questions

Screening Hospitalized Injured Drivers and Other Trauma Victims for Alcoholism Using Two Questions Screening Hospitalized Injured Drivers and Other Trauma Victims for Alcoholism Using Two Questions C arl A. S o d e r str o m, M.D.,1 P a tricia C. D isc h in g e r, P h.d.,2 G ord on S. S m ith, M.D.3

More information

Peri-implantitis Review

Peri-implantitis Review 1 2 Aro n J. Saf f er D DS M S Di pl omate o f th e Ame ric an Bo ard of P eri od o n tol og y A quarterly review of the latest publications related to the study of Peri-implant inflammation and bone loss

More information

Sensitivity of Serum Fructosamine in Short Term Glycemic Control

Sensitivity of Serum Fructosamine in Short Term Glycemic Control A N N A L S O F C L IN IC A L A N D L A B O R A T O R Y S C IE N C E, Vol. 19, N o. 2 Copyright 1989, Institute for Clinical Science, Inc. Sensitivity of Serum Fructosamine in Short Term Glycemic Control

More information

E levated Prolactin Level in Prostates with Latent Carcinoma

E levated Prolactin Level in Prostates with Latent Carcinoma ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 17, No. 3 Copyright 1987, Institute for Clinical Science, Inc. E levated Prolactin Level in Prostates with Latent Carcinoma RYUICHI YATANI, M.D.,* ITSUO

More information

Reemergence of the International Normalized Ratio for the Standardization of Prothrombin Time*

Reemergence of the International Normalized Ratio for the Standardization of Prothrombin Time* ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 23, No. 3 Copyright 1993, Institute for Clinical Science, Inc. Reemergence of the International Normalized Ratio for the Standardization of Prothrombin

More information

Thyroid Screening in the Newborn: Utah Experience

Thyroid Screening in the Newborn: Utah Experience ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 13, No. 1 Copyright 1983, Institute for Clinical Science, Inc. Thyroid Screening in the Newborn: Utah Experience BRUCE A. BUEHLER. M.D.,* MELVIN J. GORTATOUSKI,

More information

HLA Alloimmunization with Leukocyte Concentrates from HLA-matched and HLA-non-m atched Donors in Patients with H unter s Syndrom e*

HLA Alloimmunization with Leukocyte Concentrates from HLA-matched and HLA-non-m atched Donors in Patients with H unter s Syndrom e* ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 15, No. 5 Copyright 1985, Institute for Clinical Science, Inc. HLA Alloimmunization with Leukocyte Concentrates from HLA-matched and HLA-non-m atched Donors

More information

Controlled-Release Carbidopa-Levodopa (Sinemet) in Combination with Standard Sinemet in Advanced Parkinson s Disease

Controlled-Release Carbidopa-Levodopa (Sinemet) in Combination with Standard Sinemet in Advanced Parkinson s Disease ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 19, No. 2 Copyright 1989, Institute for Clinical Science, Inc. Controlled-Release Carbidopa-Levodopa (Sinemet) in Combination with Standard Sinemet in

More information

Erythrocyte Uroporphyrinogen I Synthase Activity as an Indicator of Acute Porphyria

Erythrocyte Uroporphyrinogen I Synthase Activity as an Indicator of Acute Porphyria A N N A L S O F C L IN IC A L A N D L A B O R A T O R Y S C IE N C E, Vol. 19, N o. 2 Copyright 1989, Institute for Clinical Science, Inc. Erythrocyte Uroporphyrinogen I Synthase Activity as an Indicator

More information

DQA Measure Specifications: Administrative Claims-Based Measures Periodontal Evaluation in Adults with Periodontitis

DQA Measure Specifications: Administrative Claims-Based Measures Periodontal Evaluation in Adults with Periodontitis **Please read the DQA Measures User Guide prior to implementing this measure.** DQA Measure Specifications: Administrative Claims-Based Measures Periodontal Evaluation in Adults with Periodontitis Description:

More information

A Sound Track to Reading

A Sound Track to Reading A Sound Track to Reading Blending Flashcards Prepared by Donald L Potter June 1, 2018 Mr. Potter prepared these cards to be used with Sister Monica Foltzer s advanced intensive phonics program and reader,

More information

Progestin-only methods Type or dose of progestagen

Progestin-only methods Type or dose of progestagen Progestin-only contraception and beneficial effects on migraine Conflicts of interest A d v ise r a n d le ctu re r fo r E X E LT IS Le ctu re s a n d A d v iso ry b o a rd s B aye r Le ctu re s a n d

More information

SUPPLEMENTARY INFORMATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION SUPPLEMENTRY INFORMTION doi:10.1038/nature11808 NT Phen Met ICR Oligo FCCP pmpk tmpk Supplemental figure 1. -. Primary hepatocytes were treated with 250 um Phenformin, 1 mm Metformin 250 um ICR, 100 nm

More information

Diet, Exercise and Nutrition in Cancer Prevention and Survivorship

Diet, Exercise and Nutrition in Cancer Prevention and Survivorship Diet, Exercise and Nutrition in Cancer Prevention and Survivorship Jessica Clague DeHart, PhD, MPH Visiting Professor, Department of Medical Oncology, City of Hope Assistant Professor, Claremont Graduate

More information

Long-Term Efficacy of Controlled-Release Carbidopa/Levodopa in Patients with Advanced Parkinson s Disease*

Long-Term Efficacy of Controlled-Release Carbidopa/Levodopa in Patients with Advanced Parkinson s Disease* ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 19, 6 Copyright 1989, Institute for Clinical Science, Inc. Long-Term Efficacy of Controlled-Release Carbidopa/Levodopa in Patients with Advanced Parkinson

More information

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 9, No 2, , 1996

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 9, No 2, , 1996 International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 9, No 2, 111 115, 1996 T H E U SE O F H A EM O D IA LY SIS AND 2,3 P R O PA N E SU L PH O N A T E (D M PS) TO M A N A G E A

More information

U se o f Cerebrospinal Fluid Lactic Acid Concentration in the Diagnosis of Fungal M eningitis

U se o f Cerebrospinal Fluid Lactic Acid Concentration in the Diagnosis of Fungal M eningitis ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 17, No. 6 Copyright 1987, Institute for Clinical Science, Inc. U se o f Cerebrospinal Fluid Lactic Acid Concentration in the Diagnosis of Fungal M eningitis

More information

PERINATAL CARE AND ORAL HEALTH

PERINATAL CARE AND ORAL HEALTH PERINATAL CARE AND ORAL HEALTH Lakshmi Mallavarapu, DDS Terry Reilly Health Services Boise, Idaho CE objectives Recognize the necessity of Oral Care during Perinatal Period Examine and assess teeth and

More information

Assessment of periodontal status and oral hygiene habits in a group of adults with type I diabetes mellitus

Assessment of periodontal status and oral hygiene habits in a group of adults with type I diabetes mellitus Assessment of periodontal status and oral hygiene habits in a group of adults with type I diabetes mellitus Doina Lucia Ghergic, Claudia Florina Andreescu, Catalina Grigore Constanta, Romania Summary Diabetes

More information

Interpretation of Breathalyser Results for Medico-Legal Purposes

Interpretation of Breathalyser Results for Medico-Legal Purposes Interpretation of Breathalyser Results for Medico-Legal Purposes - AN INVESTIGATION OF THE BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION OF SUBJECTS MONITORED IN A SERIES OF CONTROLLED DRINKING EXPERIMENTS I. E. C. Cameron3

More information

Clinical Trial of Young Red Blood Cells Prepared by Apheresis

Clinical Trial of Young Red Blood Cells Prepared by Apheresis ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 16, No. 6 Copyright 1986, Institute for Clinical Science, Inc. Clinical Trial of Young Red Blood Cells Prepared by Apheresis PATRICIA PISCIOTTO, M.D.,* THOMAS

More information

Prevalence of dental caries and treatment needs among children of Cuttack (Orissa).

Prevalence of dental caries and treatment needs among children of Cuttack (Orissa). J Indian Soc Pedo Prev Dent December (2002) 20 (4) : 139-143 ISSN 0970-4388 Prevalence of dental caries and treatment needs among children of Cuttack (Orissa). Dash J.K. a Sahoo P. K. b Bhuyan S.K. C Sahoo

More information

Keywords: coronary heart disease, oral hygiene, oral inflammatory diseases.

Keywords: coronary heart disease, oral hygiene, oral inflammatory diseases. 1 Application of toothpaste and mouthwash BLUEM in complex hygienic oral care for patients with coronary heart disease I.M. Makeyeva, N.V. Tambovtseva I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

More information

STUDIES OF R H E U M A T IC D IS E A S E 1. Ross L. G a u l d a n d F r a n c e s E. M. R ea d 2

STUDIES OF R H E U M A T IC D IS E A S E 1. Ross L. G a u l d a n d F r a n c e s E. M. R ea d 2 STUDIES OF R H E U M A T IC D IS E A S E 1 I I I. F A M I L I A L A S S O C IA T IO N A N D A G G R E G A T IO N I N R H E U M A T I C D IS E A S E Ross L. G a u l d a n d F r a n c e s E. M. R ea d 2

More information

Urinary Lactate Dehydrogenase Isoenzym e Analysis in Adult Population*

Urinary Lactate Dehydrogenase Isoenzym e Analysis in Adult Population* ANNALS O F CLINICAL A N D LABORATORY SC IE N C E, Vol. 15, No. 1 Copyright 1985, Institute for Clinical Science, Inc. Urinary Lactate Dehydrogenase Isoenzym e Analysis in Adult Population* TSIEH SUN, M.D.,t

More information

H yperglycem ic M acrocytosis in Electronically D eterm ined M ean Corpuscular Volume

H yperglycem ic M acrocytosis in Electronically D eterm ined M ean Corpuscular Volume ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 15, No. 4 Copyright 1985, Institute for Clinical Science, Inc. H yperglycem ic M acrocytosis in Electronically D eterm ined M ean Corpuscular Volume Use

More information

Problems with Outliers in Breath Alcohol Testing

Problems with Outliers in Breath Alcohol Testing Problems with Outliers in Breath Alcohol Testing Jo c h e n W ilske Blood alcohol concentration (BAC) and impairment o f driving skills are related so closely, that statutory drink-drive limits are accepted

More information

Volume 8, ISSN (Online), Published at:

Volume 8, ISSN (Online), Published at: CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF INDICATIONS FOR ORAL CAVITY SANATION IN CHILDREN OF DIFFERENT AGES UNDER GENERAL ANESTHESIA Olga I. Prokhno 1, Petro B. Koval 2 1 Bogomolets National Medical University.

More information

Assessment of Results of Estrogen and Progesterone Receptor Assays Performed in a Community Hospital

Assessment of Results of Estrogen and Progesterone Receptor Assays Performed in a Community Hospital ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 16, No. 4 Copyright 1986, Institute for Clinical Science, Inc. Assessment of Results of Estrogen and Progesterone Receptor Assays Performed in a Community

More information

Mechanical Non Surgical Therapy: An Indispensable Tool

Mechanical Non Surgical Therapy: An Indispensable Tool IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (JDMS) ISSN: 2279-0853, ISBN: 2279-0861. Volume 1, Issue 4 (Sep-Oct. 2012), PP 36-41 Mechanical Non Surgical Therapy: An Indispensable Tool 1 Ashu Bhardwaj,

More information

Chapter 7. Personality and Exercise

Chapter 7. Personality and Exercise Chapter 7 Personality and Exercise Research Objectives of the Study of Personality Are certain personality attributes antecedents to physical activity/exercise participation? Do certain personality attributes

More information

SUMMARY 8 CONCLUSIONS

SUMMARY 8 CONCLUSIONS SUMMARY 8 CONCLUSIONS 9 Need for the study 9 Statement of the topic 9 Objectives of the study 9 Hypotheses 9 Methodology in brief 9 Sample for the study 9 Tools used for the study 9 Variables 9 Administration

More information

Rapid Enzymatic Determination of Amylase in Serum and Urine Using a Centrifugal Analyzer*

Rapid Enzymatic Determination of Amylase in Serum and Urine Using a Centrifugal Analyzer* ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 9, No. 5 Copyright 1979, Institute for Clinical Science, Inc. Rapid Enzymatic Determination of Amylase in Serum and Urine Using a Centrifugal Analyzer* STEVEN

More information

/ : Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo Voli sqare, 1, Ternopil, 46001, Ukraine

/ : Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo Voli sqare, 1, Ternopil, 46001, Ukraine 616.314.14/.17-092-08-053.2:616.34....., 1,, 46001, Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo Voli sqare, 1, Ternopil, 46001, Ukraine - :,,,, - Key words: teeth, children, hard dental

More information

Prof. Vladimer Margvelashvili D.M.D., Ph.D., D.M.Sc.(Dent)

Prof. Vladimer Margvelashvili D.M.D., Ph.D., D.M.Sc.(Dent) Prof. Vladimer Margvelashvili D.M.D., Ph.D., D.M.Sc.(Dent) Home Address: 23, Kekelidze str., apt. 26, Tbilisi, 0179, Georgia Office Address: 1, I. Chavchavadze ave., Tbilisi, 0179, Georgia Tel: +995 32

More information

Viscoelastic Measurement of Clot Formation: A New Test of Platelet Function

Viscoelastic Measurement of Clot Formation: A New Test of Platelet Function ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 13, No. 2 Copyright 1983, Institute for Clinical Science, Inc. Viscoelastic Measurement of Clot Formation: A New Test of Platelet Function ABDUS SALEEM,

More information

Immunologic Parameters in Down s Syndrome

Immunologic Parameters in Down s Syndrome ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 8, No. 1 Copyright 1978, Institute for Clinical Science Immunologic Parameters in Down s Syndrome PATRICIA F. JACOBS, M.S., NICHOLAS M. BURDASH, Ph.D.,*

More information

Knowledge, Attitude and Practice about Oral Health among General Population of Peshawar

Knowledge, Attitude and Practice about Oral Health among General Population of Peshawar SHORT COMMUNICATION Knowledge, Attitude and Practice about Oral Health among General Population of Peshawar Farzeen Khan, Aisha Ayub 3 and Zeeshan Kibria 1 ABSTRACT To determine the level of knowledge

More information

A Comparison of two Macroscopic Platelet Agglutination Assays for von Willebrand Factor

A Comparison of two Macroscopic Platelet Agglutination Assays for von Willebrand Factor ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SC IEN CE, Vol. 20, No. 1 Copyright 1990, Institute for Clinical Science, Inc. A Comparison of two Macroscopic Platelet Agglutination Assays for von Willebrand Factor

More information

EFFEC TS O F N O ISE O N C O G N ITIV E PROCESSES O F IN D IV ID U A L S IN A LABORATORY E X PERIM ENT

EFFEC TS O F N O ISE O N C O G N ITIV E PROCESSES O F IN D IV ID U A L S IN A LABORATORY E X PERIM ENT Polish Journal of Occupational Medicine and Environmental Health Vol. 4, N o 3, 269-279, 1991 EFFEC TS O F N O ISE O N C O G N ITIV E PROCESSES O F IN D IV ID U A L S IN A LABORATORY E X PERIM ENT BO H

More information

INFLUENCE OF SILICA GEL, CONTAINING NANOPARTICLES OF GOLD AND SILVER, ON THE BIOCHEMICAL INDICES OF THE EXPERIMENTAL INFLAMMATION OF ORAL MUCOSA

INFLUENCE OF SILICA GEL, CONTAINING NANOPARTICLES OF GOLD AND SILVER, ON THE BIOCHEMICAL INDICES OF THE EXPERIMENTAL INFLAMMATION OF ORAL MUCOSA Biomaterials INFLUENCE OF SILICA GEL, CONTAINING NANOPARTICLES OF GOLD AND SILVER, ON THE BIOCHEMICAL INDICES OF THE EXPERIMENTAL INFLAMMATION OF ORAL MUCOSA A.V. BORYSENKO 1, O. V. LYNOVYTSKA 2, O.B.

More information

Theme song for the 2018 Los Angeles Religious Education Congress Rise Up! Levántate! A/E. j œ. œ œ. Œ œ œ. Dios te. œ œ œ œ

Theme song for the 2018 Los Angeles Religious Education Congress Rise Up! Levántate! A/E. j œ. œ œ. Œ œ œ. Dios te. œ œ œ œ Theme sog for the 2018 Los Ageles Religious ducatio Cogress Up! vátate! ditio 0140629 Based o zekiel 7:1214; Romas 8:8 11; oh 11:1 45 stela GarcíaLópez ad Rodolfo López & & & & & & INTRO (q = ca 124) (o)

More information

Light Microscopical Examination of Glomerular Basement Membrane in Systemic Lupus Erythematosus

Light Microscopical Examination of Glomerular Basement Membrane in Systemic Lupus Erythematosus ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 8, No. 1 Copyright 1978, Institute for Clinical Science Light Microscopical Examination of Glomerular Basement Membrane in Systemic Lupus Erythematosus J.

More information

The Effectiveness of ASAP Education and Rehabilitation Programs

The Effectiveness of ASAP Education and Rehabilitation Programs The Effectiveness of ASAP Education and Rehabilitation Programs James L. Nichols 1 EDUCATIONAL PROGRAMS B ackground and D escription Educational programs for convicted drinking drivers have recently received

More information

Evaluation of Three Methods of Protein Analysis for Serum and Heart Homogenates

Evaluation of Three Methods of Protein Analysis for Serum and Heart Homogenates ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 9, No. 2 Copyright 1979, Institute for Clinical Science, Inc. Evaluation of Three Methods of Protein Analysis for Serum and Heart Homogenates JON ATH AN

More information

Early Supplementation of Human Milk Oligosaccharides Suppresses Spontaneous Autoimmune Diabetes in Non-obese Diabetic Mice Later in Life

Early Supplementation of Human Milk Oligosaccharides Suppresses Spontaneous Autoimmune Diabetes in Non-obese Diabetic Mice Later in Life Early Supplementation of Human Milk Oligosaccharides Suppresses Spontaneous Autoimmune Diabetes in Non-obese Diabetic Mice Later in Life Ling Xiao Utrecht University, The Netherlands L.XIAO@UU.NL IPC 2016,

More information

The Importance of Implementing Oral Health Care Education in the Lehigh Valley

The Importance of Implementing Oral Health Care Education in the Lehigh Valley The Importance of Implementing Oral Health Care Education in the Lehigh Valley Kayla Birde *1 and Christina Peters *1 Patricia Atno CDA, Charles Incalcaterra DMD 1 Lehigh Valley Health Network Dental Clinic-

More information

Response of Red Blood Cell Control Materials to Altered Testing Conditions

Response of Red Blood Cell Control Materials to Altered Testing Conditions ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 18, No. 1 Copyright 1988, Institute for Clinical Science, Inc. Response of Red Blood Cell Control Materials to Altered Testing Conditions MARK E. SHERMAN,

More information

The Use of Cytology to Evaluate Pericardial Effusions

The Use of Cytology to Evaluate Pericardial Effusions ANNALS O CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 9, No. 1 Copyright 1979, Institute for Clinical Science, Inc. The Use of Cytology to Evaluate Pericardial Effusions DONALD T. KING,.D. and ROBERTA K. N IEB

More information

Clinical UM Guideline

Clinical UM Guideline Clinical UM Guideline Subject: Clinical Policy on Dental Prophylaxis Guideline #: 01-101 Current Effective Date: 03/24/2017 Status: New Last Review Date: 02/08/2017 Description This document addresses

More information

Staging and Grading of Periodontitis: Framework and Proposal of a New Classification and Case Definition. By: Kimberly Hawrylyshyn

Staging and Grading of Periodontitis: Framework and Proposal of a New Classification and Case Definition. By: Kimberly Hawrylyshyn Staging and Grading of Periodontitis: Framework and Proposal of a New Classification and Case Definition By: Kimberly Hawrylyshyn Background Periodontitis is a microbe induced inflammatory disease that

More information

Autism Spectrum Disorders (ASD)

Autism Spectrum Disorders (ASD) Autism Spectrum Disorders (ASD) Pervasive brain developmental disorders causing severe impairment in thinking, feeling, communication, eye contact and ability to relate to others, repetitive behavior Seen

More information

Periodontal Treatment Protocol Department of Orthodontics and Restorative Dentistry, Glenfield Hospital, Leicester

Periodontal Treatment Protocol Department of Orthodontics and Restorative Dentistry, Glenfield Hospital, Leicester Periodontal Treatment Protocol Department of Orthodontics and Restorative Dentistry, Glenfield Hospital, Leicester 1. Periodontal Assessment Signs of perio disease: - Gingivae become red/purple - Gingivae

More information

Improved Immunodiagnosis of Neutrophil Dysfunction in the Newborn and Infant

Improved Immunodiagnosis of Neutrophil Dysfunction in the Newborn and Infant ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 12, No. 2 Copyright 1982, Institute for Clinical Science, Inc. Improved Immunodiagnosis of Neutrophil Dysfunction in the Newborn and Infant ALAN B. LOREN,

More information

Serum Calcitonin in Thyroid Disorders and in Pheochromocytoma Kindred*

Serum Calcitonin in Thyroid Disorders and in Pheochromocytoma Kindred* ANNALS O F CLINICAL AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 16, No. 2 Copyright 1986, Institute for Clinical Science, Inc. Serum Calcitonin in Thyroid Disorders in Pheochromocytoma Kindred* F. J. H ORNICEK, P H.D.,t$

More information

Relationship between Belief System and Depression with Anxiety among Undergraduate Students in Yemen

Relationship between Belief System and Depression with Anxiety among Undergraduate Students in Yemen Relationship between Belief System and Depression with Anxiety among Undergraduate Students in Yemen Nasser Abdul Hafeeth Alareqe,[1] Othman Bin Mohammed,[2] Lily Harun,[3] Bahaman Abu Samah,[4] 1-Introduction

More information

The 21 st Century vision on. caries management, now brought into your. daily practice

The 21 st Century vision on. caries management, now brought into your. daily practice The 21 st Century vision on caries management, now brought into your daily practice Minimum Intervention A 21 st century vision on Patient Caries Management The concept of minimal intervention dentistry

More information

TITLE: Periodic Dental Examinations for Oral Health: A Review of Clinical Effectiveness, Cost Effectiveness, and Guidelines

TITLE: Periodic Dental Examinations for Oral Health: A Review of Clinical Effectiveness, Cost Effectiveness, and Guidelines TITLE: Periodic Dental Examinations for Oral Health: A Review of Clinical Effectiveness, Cost Effectiveness, and Guidelines DATE: 21 May 2014 CONTEXT AND POLICY ISSUES While there is no accepted universal

More information

Show biofilm the red card

Show biofilm the red card Show biofilm the red card BIOFILM-ERASER 1 A NEW APPLICATION Effective treatment for periodontal and peri-implant inflammation Periodontitis and peri-implantitis are bacterial inflammations with similar

More information

Dental Policy. Subject: Prophylaxis Guideline #: Publish Date: 03/15/2018 Status: Revised Last Review Date: 02/06/2018

Dental Policy. Subject: Prophylaxis Guideline #: Publish Date: 03/15/2018 Status: Revised Last Review Date: 02/06/2018 Dental Policy Subject: Prophylaxis Guideline #: 01-101 Publish Date: 03/15/2018 Status: Revised Last Review Date: 02/06/2018 Description This document addresses the procedure of dental prophylaxis for

More information

Program Specification

Program Specification A - Basic Information: Program Specification 1. Program Title: Bachelor Degree in Oral & Dental Surgery 2. Program Type: Single Double Multiple 3. Department(s): Basic Dental Sciences Department. Prosthetic

More information

Oral Candida biofilm model and Candida Staph interactions

Oral Candida biofilm model and Candida Staph interactions Oral Candida biofilm model and Candida Staph interactions Mark Shirtliff, PhD Associate Professor Department of Microbial Pathogenesis, School of Dentistry Department of Microbiology and Immunology, School

More information

Consensus Statements and Recommended Clinical Procedures Regarding Risk Factors in Implant Therapy

Consensus Statements and Recommended Clinical Procedures Regarding Risk Factors in Implant Therapy Consensus Statements and Recommended Clinical Procedures Regarding Risk Factors in Implant Therapy David L. Cochran, DDS, MS, PhD, MMSci 1 /Søren Schou, DDS, PhD, Dr Odont 2 / Lisa J. A. Heitz-Mayfield,

More information

CANCER OF THE CERVIX

CANCER OF THE CERVIX 7o. CANCER OF THE CERVIX Cervical cancer is an abnormal growth occuring in the opening of the womb. If detected in its early stages, the disease can be totally cured; if unattended, it is fatal. The incidence

More information

STATISTICAL STUDY ON THE PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSION IN YOUNG ADULTS

STATISTICAL STUDY ON THE PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSION IN YOUNG ADULTS STATISTICAL STUDY ON THE PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSION IN YOUNG Periodontology ADULTS STATISTICAL STUDY ON THE PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSION IN YOUNG ADULTS Oana POTÂRNICHIE 1, Sorina SOLOMON 2,

More information

A Hemoglobin A1C Immunoassay Method Not Affected By Carbamylated Hemoglobin*

A Hemoglobin A1C Immunoassay Method Not Affected By Carbamylated Hemoglobin* ANNALS O F CLIN ICA L AND LABORATORY SCIEN CE, Vol. 25, No. 1 Copyright 1995, Institute for Clinical Science, Inc. A Hemoglobin A1C Immunoassay Method Not Affected By Carbamylated Hemoglobin* ANDREA M.

More information

Canadian Scientific Journal

Canadian Scientific Journal Canadian Scientific Journal 2 (2014) Contents lists available at Canadian Scientific Journal Canadian Scientific Journal journal homepage: Etiological structure of the urinary system infections, its dynamic,

More information

Best Practices in Oral Health for Older Adults -How to Keep My Bite in My Life!

Best Practices in Oral Health for Older Adults -How to Keep My Bite in My Life! Best Practices in Oral Health for Older Adults -How to Keep My Bite in My Life! Mr. has most of his natural teeth. Mr. JB Age 78. In for rehab from stroke; will return home. Non-dominant hand/arm paralyzed.

More information

INFLUENCE OF SILICAGEL CONTAINING GOLD AND SILVER NANOPARTICLES ON THE BIOCHEMICAL INDICES OF EXPERIMENTALLY-INDUCED INFLAMMATION OF ORAL MUCOSA

INFLUENCE OF SILICAGEL CONTAINING GOLD AND SILVER NANOPARTICLES ON THE BIOCHEMICAL INDICES OF EXPERIMENTALLY-INDUCED INFLAMMATION OF ORAL MUCOSA Biomaterials INFLUENCE OF SILICAGEL CONTAINING GOLD AND SILVER NANOPARTICLES ON THE BIOCHEMICAL INDICES OF EXPERIMENTALLY-INDUCED INFLAMMATION OF ORAL MUCOSA 1 O. O. Bogomoleets National Medical University,

More information

Assessment of Cellular Immune Response to Cancer of the Breast

Assessment of Cellular Immune Response to Cancer of the Breast ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 9, No. 6 Copyright 1979, Institute for Clinical Science, Inc. Assessment of Cellular Immune Response to Cancer of the Breast RONALD B. HERBERM AN, M.D. Laboratory

More information

OFFICE OF RESEARCH PUBLICATIONS

OFFICE OF RESEARCH PUBLICATIONS YOU ARE VIEWING A.PDF FILE FROM THE OFFICE OF RESEARCH PUBLICATIONS Please adjust your settings in Acrobat to Continuous Facing to properly view this file. Thank You. Tackling Tooth Oragenics hopes people

More information

The reprocessing of medical devices in Dentistry. Are there any differences to the reprocessing of surgical instruments?

The reprocessing of medical devices in Dentistry. Are there any differences to the reprocessing of surgical instruments? UNIVERSITY HOSPITAL TÜBINGEN, GERMANY The reprocessing of medical devices in Dentistry. Are there any differences to the reprocessing of surgical instruments? Toni Zanette Head of CSSD Fundamental principles

More information

TOM LXX, 2017, Nr 3 cz I Rok założenia 1928

TOM LXX, 2017, Nr 3 cz I Rok założenia 1928 TOM LXX, 2017, Nr 3 cz I Rok założenia 1928 Senat RP ustanowił rok 2017 rokiem Władysława Biegańskiego National scientific and practical conference with international participation "Organizational and

More information

Microbiota and Oral Disease Prof. Dennis Cvitkovitch

Microbiota and Oral Disease Prof. Dennis Cvitkovitch 1 Professor Dennis Cvitkovitch Faculty of Dentistry Dental Research Institute University of Toronto The human microbiome We are a composite species: eukaryotic, bacterial, archeal Every human harbors over

More information

A new effective preventive service for your adult patients at high risk of caries

A new effective preventive service for your adult patients at high risk of caries A new effective preventive service for your adult patients at high risk of caries ANTIBACTERIAL TOOTH COATING chlorhexidine diacetate Prevora 100 mg / ml Dental Solution What is PREVORA? PREVORA is the

More information

CA-549: Immunohistochemistry and Serum Levels in Breast Carcinoma and Other Neoplasms*

CA-549: Immunohistochemistry and Serum Levels in Breast Carcinoma and Other Neoplasms* ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, Vol. 19, No. 6 Copyright 1989, Institute for Clinical Science, Inc. CA-549: Immunohistochemistry and Serum Levels in Breast Carcinoma and Other Neoplasms* MUHAMMAD

More information

Evaluation of the prevalence of periodontal disease, as a nonclassical risk factor in the group of patients undergoing hip and/or knee arthroplasty

Evaluation of the prevalence of periodontal disease, as a nonclassical risk factor in the group of patients undergoing hip and/or knee arthroplasty Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) This is a provisional PDF only. Copyedited and fully formatted version will be made available soon. ONLINE FIRST ISSN: 0022-9032 e-issn: 1897-4279 Evaluation of the prevalence

More information

Effect of Systemically Administered Azithromycin in Early Onset Aggressive Periodontitis

Effect of Systemically Administered Azithromycin in Early Onset Aggressive Periodontitis CLINICAL AND RESEARCH REPORTS Effect of Systemically Administered Azithromycin in Early Onset Aggressive Periodontitis Takeo Fujii, Pao-Li Wang, Yoichiro Hosokawa, Shinichi Shirai, Atsumu Tamura, Kazuhiro

More information

Reaction of Cardiac Activity of Senior Pupils of Schools Providing Differentiated Education upon Examination Stress

Reaction of Cardiac Activity of Senior Pupils of Schools Providing Differentiated Education upon Examination Stress Unman Physiology. Vol. 29. No. 2. 200J. pp. /60-165. Translated from Fiziohgiya Cliclovcka. Vol. 29. No. 2. 200x pp. 37-43. Original Russian Text Copyright 2003 by Dayan, Ogannisyan. Cwvorkyan, Baklavadzhyan.

More information

Probiotics In Gingivitis Management: A Randomized Clinical Trial. Jordi Espadaler, PhD. Director of Innovation

Probiotics In Gingivitis Management: A Randomized Clinical Trial. Jordi Espadaler, PhD. Director of Innovation Probiotics In Gingivitis Management: A Randomized Clinical Trial Jordi Espadaler, PhD. Director of Innovation espadaler@ab-biotics.com Improving oral care Mechanical plaque removal, brushing and rinsing

More information

TRAITS APPROACH. Haslinda Sutan Ahmad Nawi. Faculty of Computer Science and Information Technology Universiti Selangor, Selangor, Malaysia

TRAITS APPROACH. Haslinda Sutan Ahmad Nawi. Faculty of Computer Science and Information Technology Universiti Selangor, Selangor, Malaysia TRAITS APPROACH Haslinda Sutan Ahmad Nawi Faculty of Computer Science and Information Technology Universiti Selangor, Selangor, Malaysia Scenario You ve just been assigned a new roommate whom you don t

More information

A DEPRESSION-AGGRESSION SYNDROME RELATED TO ACCIDENTS CAUSED BY ALCOHOLIC DRIVERS

A DEPRESSION-AGGRESSION SYNDROME RELATED TO ACCIDENTS CAUSED BY ALCOHOLIC DRIVERS A DEPRESSION-AGGRESSION SYNDROME RELATED TO ACCIDENTS CAUSED BY ALCOHOLIC DRIVERS M e l v in L. S e l z e r, M.D.,* C h a r l e s E. P a y n e, M.D.,* J a m e s Q u i n n, M.D.,* and F r a n k l i n H.

More information

Focal Infection Theory

Focal Infection Theory Paradigm Shift Focal Infection Theory 1900, British physician William Hunter first developed the idea that oral microorganisms were responsible for a wide range of systemic conditions that were not easily

More information

The Use of DynaMatrix Extracellular Membrane for Gingival Augmentation: A Case Series Dr. Stephen Saroff, DDS

The Use of DynaMatrix Extracellular Membrane for Gingival Augmentation: A Case Series Dr. Stephen Saroff, DDS The Use of DynaMatrix Extracellular Membrane for Gingival Augmentation: A Case Series Dr. Stephen Saroff, DDS LOCALIZED RECESSION ON TOOTH #25 DUE TO BONE RECESSION (PRE OP) Introduction Tissue grafting

More information

P AN OF CARE T PE DIA ETES STUDENT INFORMATION EMER ENC CONTACTS IST IN PRIORIT T PE DIA ETES SUPPORTS

P AN OF CARE T PE DIA ETES STUDENT INFORMATION EMER ENC CONTACTS IST IN PRIORIT T PE DIA ETES SUPPORTS APPENDIX C (AP ) P AN OF CARE T PE DIA ETES STUDENT INFORMATION Student Name Date Of Birth Ontario Ed. Age Student Photo optional Grade Teacher s EMER ENC CONTACTS IST IN PRIORIT NAME RE ATIONSHIP DAYTIME

More information

Maintenance in the Periodontally Compromised Patient. Dr. Van Vagianos January 22, 2009 Charlotte Dental Hygiene Study Club

Maintenance in the Periodontally Compromised Patient. Dr. Van Vagianos January 22, 2009 Charlotte Dental Hygiene Study Club Maintenance in the Periodontally Compromised Patient Dr. Van Vagianos January 22, 2009 Charlotte Dental Hygiene Study Club Periodontal Maintenance for Natural Teeth and Implants What is Periodontal Maintenance?

More information

Nutrition and bone health in female athletes : a nutrition assessment for coaches and athletes

Nutrition and bone health in female athletes : a nutrition assessment for coaches and athletes University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 2004 Nutrition and bone health in female athletes : a nutrition

More information

Possibilities of Molecular-Genetic Tests in Periodontology

Possibilities of Molecular-Genetic Tests in Periodontology Research Article imedpub Journals www.imedpub.com DOI: 10.21767/2472-1158.100088 Abstract Topicality of the Research Possibilities of Molecular-Genetic Tests in Periodontology Treatment protocol for inflammatory

More information

THE PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSIONS IN A GROUP OF STUDENTS IN CLUJ-NAPOCA Daniela Condor 1, H. Colo[i 2, Alexandra Roman 3

THE PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSIONS IN A GROUP OF STUDENTS IN CLUJ-NAPOCA Daniela Condor 1, H. Colo[i 2, Alexandra Roman 3 Periodontology THE PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSIONS IN A GROUP OF STUDENTS IN CLUJ-NAPOCA Daniela Condor 1, H. Colo[i 2, Alexandra Roman 3 1 Assistant Professor, the Department of Periodontology, the

More information

Restorative treatment The history of dental caries management consisted of many restorations placed as well as many teeth removed and prosthetic

Restorative treatment The history of dental caries management consisted of many restorations placed as well as many teeth removed and prosthetic Restorative treatment The history of dental caries management consisted of many restorations placed as well as many teeth removed and prosthetic replacements provided. Paradigm shift towards a medical

More information

Oral Health Status of Pregnant Women

Oral Health Status of Pregnant Women Oral Health Status of Pregnant Women Ingrida Vasiliauskiene Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 5:57-61, 2003 SUMMARY The aim of the study was to determine the prevalence and severity

More information

Saliva. Introduction. Salivary Flow. Saliva and the Plaque Biofilm. The Minerals in Saliva

Saliva. Introduction. Salivary Flow. Saliva and the Plaque Biofilm. The Minerals in Saliva Saliva Introduction Saliva is like a bloodstream to the mouth. As does blood, saliva helps build and maintain the health of the soft and hard tissues. Saliva removes waste products and provides disease-fighting

More information

Microbial and Genetic Testing in the Treatment of Periodontal Disease

Microbial and Genetic Testing in the Treatment of Periodontal Disease Microbial and Genetic Testing in the Treatment of Periodontal Disease Mr P.Renton-Harper Specialist in Periodontics prh@perio.co.uk www.perio.co.uk Periodontal Disease A bacterial infection in a susceptible

More information

Dental Health for Individuals with Disabilities Lesson 2: Importance of Taking Care of Your Mouth

Dental Health for Individuals with Disabilities Lesson 2: Importance of Taking Care of Your Mouth Welcome to Lesson 2: Importance of of the Dental Health for Individuals with Disabilities webcast series. Please adjust your computer volume so that it s at a comfortable listening level for you. 1 In

More information

Creating emergence profiles in immediate implant dentistry

Creating emergence profiles in immediate implant dentistry Creating emergence profiles in immediate implant dentistry AUTHORS Dr. Daniel Capitán Maraver Dr. Manuel Fuentes Ortiz Visiting lecturers in the Master s Degree in Clinical Practice in Implantology and

More information

7th International Congress of the Spanish Society of Obesity Surgery. Valladolid Spain May, 2004.

7th International Congress of the Spanish Society of Obesity Surgery. Valladolid Spain May, 2004. 7th International Congress of the Spanish Society of Obesity Surgery. Valladolid Spain May, 2004. DIMINISHING POSTOPERATIVE RISKS OF GASTRIC BYPASS Stenosis Stenosis Leak Leak Bleeding Bleeding Stenosis

More information

CHAPTER-V SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATION

CHAPTER-V SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATION CHAPTER-V SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATION Summary: In psychology, Eysenck Personality Questionnaire is a questionnaire to assess the personality traits of a person, with the result sometimes referred

More information

PERSONALITY TRAITS, THE LEVEL OF PERCEIVED STRESS AND COPING STYLES IN THE PROFESSION OF AN ACCOUNTANT 1

PERSONALITY TRAITS, THE LEVEL OF PERCEIVED STRESS AND COPING STYLES IN THE PROFESSION OF AN ACCOUNTANT 1 PERSONALITY TRAITS, THE LEVEL OF PERCEIVED STRESS AND COPING STYLES IN THE PROFESSION OF AN ACCOUNTANT 1 HANNA WALIGÓRSKA WSB University in Torun, Poland ABSTRACT Introduction and purpose of this paper.

More information