Root & Branch Bulk Formula List

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Root & Branch Bulk Formula List"

Transcription

1 An asterisk * indicates the inclusion of 1 or more granule versions of an herb because of limited availability on the American herbal market. These products are usually animal in nature like E Jiao, Shui Zhi, Wu Ling Zhi, etc 1.) Ba Zhen Tang (Eight Miracles Decoction) 2.) Ba Zheng San (8 Herb Powder for Rectification) 3.) Bai He Gu Jin Tang (Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal) 4.) Bai Hu Tang (White Tiger Decoction) 5.) Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang 6.) Ban Xia Hou Po Tang 7.) Ban Xia Xie Xin Tang (Ban Xia Drain the Epigastrium Decoction) 8.) Bao He Wan (Preserve Harmony Pill) 9.) Bei Mu Gua Lou San 10.) Bu Yang Huan Wu Tang 11.) Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonify the Qi and Augment the Middle Decoction) 12.) Cang Er Zi San 13.) Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer) 14.) Chai Hu Shu Gan San 15.) Chuan Xiong Cha Tiao San 16.) Da Bu Yin Wan (Great Tonify the Yin Pill) 17.) Da Chai Hu Tang (Major Bupleurum Decoction) 18.) Da Cheng Qi Tang (Major Order the Qi Decoction) 19.) Da Jian Zhong Tang (Great Restore/Rebuild the Middle Jiao Decoction) 20.) Dang Gui Bu Xue Tang (Dang Gui Decoction to Tonify the Blood) 21.) Dang Gui Liu Huang Tang (Dang Gui and Six Yellows Decoction) 22.) Dao Chi San (Guide Out the Red Powder) 23.) Du Huo Ji Sheng Tang 24.) Du Qi Wan (Capital Qi Pill) 25.) Er Chen Tang (Two Cures Decoction) 26.) Er Miao San (Two Marvels Powder) 27.) Er Xian Tang (Two Immortal Decoction) 28.) Er Zhi Wan (Two Solstice Pill) 29.) Fu Yuan Huo Xue Tang (Revive Health by Invigorating the Blood Decoction) 30.) Gan Cao Xie Xin Tang (Licorice Decoction to Drain the Heart/Epigastrium) 31.) Gan Mai Da Zao Tang 32.) Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tan

2 33.) Ge Gen Tang 34.) Ge Xie Zhu Yu Tang 35.) Gu Jing Wan* 36.) Gui Pi Tang (Restore the Spleen Decoction) 37.) Gui Zhi Fu Ling Wan 38.) Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang 39.) Gui Zhi Tang 40.) Huang Lian E Jiao Tang* 41.) Huang Lian Jie Du Tang (Coptis Decoction to relieve toxicity) 42.) Huo Xiang Zheng Qi San (Huo Xiang Powder to Rectify the Qi) 43.) Ji Chuan Jian (Benefit the River Decoction) 44.) Jia Jian Wei Rui Tang 45.) Jiao Ai Si Wu Tang* 46.) Jiao Ai Tang* 47.) Jin Gui Shen Qi Wan (Kidney Pill from the Golden Cabinet) 48.) Jin Ling Zi San 49.) Jin Suo Gu Ling Wan (Metal Lock Pill to Stabilize the Essence) 50.) Ju Pi Zhu Ru Tang 51.) Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction) 52.) Li Zhong Wan (Regulate the Middle Pill) 53.) Liang Fu Wan 54.) Liang Ge San (Cool the Diaphragm Powder) 55.) Ling Gui Zhu Gan Tang 56.) Ling Jiao Gou Teng Tang 57.) Liu Wei Di Huang Tang (Six-Ingredient Pill with Rehmannia) 58.) Liu Yi San (6 to 1 Powder) 59.) Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Decoction to Drain the Liver) 60.) Ma Huang Tang 61.) Ma Xing Shi Gan Tang 62.) Ma Zi Ren Wan 63.) Mai Men Dong Tang 64.) Nuan Gan Jian 65.) Ping Wei San (Calm the Stomach Powder)

3 66.) Qi Ju Di Huang Tang 67.) Qing Qi Hua Tan Wan (Clear the Qi and Transform Phlegm Pill) 68.) Qing Wei San (Clear the Stomach Powder) 69.) Qing Wen Bai Du Yin (Clear Epidemics and Overcome Toxicity Drink) 70.) Qing Ying Tang (Clear the Nutritive Level Decoction) 71.) Ren Shen Bai Du San (Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences) 72.) Run Chang Wan 73.) San Zi Yang Qin Tang (Three Seed Decoction to Nourish One s Parents) 74.) Sang Ju Yin 75.) Sang Xing Tang 76.) Shao Fu Zhu Yu Tang* (Drive Out Stasis from Lower Abdomen Decoction) 77.) Shao Yao Gan Cao Tang 78.) Shao Yao Tang 79.) Shen Ling Bai Zhu San 80.) Shen Tong Zhu Yu Tang* (Drive Out Stasis from a Painful Body Decoction) 81.) Sheng Hua Tang (Generation and Transformation Decoction) 82.) Sheng Jiang Xie Xin Tang (Ginger Decoction to Drain the Epigastrium) 83.) Sheng Ma Ge Gen Tang 84.) Sheng Mai San (Generate the Pulses Powder) 85.) Shi Pi Yin (Bolster the Spleen Decoction) 86.) Shi Quan Da Bu Tang 87.) Shi Xiao San* (Sudden Smile Powder) 88.) Shou Tai Wan (Fetus Longevity Pill) 89.) Si Jun Zi Tang (Four Gentlemen Decoction) 90.) Si Ni San (Frigid Extremities Powder) 91.) Si Ni Tang (Frigid Extremities Decoction) 92.) Si Shen Wan (Four Miracle Pill) 93.) Si Wu Tang (Four Substance Decoction) 94.) Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla fruit Decoction to direct qi downward) 95.) Suan Zao Ren Tang 96.) Tai Shan Pan Shi San (Tai Shan Bedrock Powder) 97.) Tao He Cheng Qi Tang 98.) Tian Ma Gou Teng Yin

4 99.) Tian Tai Wu Yao San 100.) Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven s Special Pill to Tonify the Heart) 101.) Tiao Wei Cheng Qi Tang (Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction) 102.) Tong Xie Yao Fang (Important Formula for Painful Diarrhea) 103.) Wan Dai Tang (End Discharge Decoction) 104.) Wei Jing Tang (Reed Decoction) 105.) Wen Dan Tang (Warm the Gallbladder Decoction) 106.) Wen Jing Tang (Warm the Menses decoction) 107.) Wu Ling San (Five Ingredient Powder with Poria) 108.) Wu Zhu Yu Tang 109.) Xiang Su San 110.) Xiao Chai Hu Tang 111.) Xiao Cheng Qi Tang (Minor Order the Qi Decoction) 112.) Xiao Feng San (Eliminate Wind Powder) 113.) Xiao Jian Zhong Tang (Minor Construct the Middle Decoction) 114.) Xiao Qing Long Tang (Minor Bluegreen Dragon Decoction) 115.) Xiao Yao San (Free and Easy Wanderer Powder) 116.) Xie Bai San (Drain the White Powder) 117.) Xie Huang San (Drain the Yellow Powder) 118.) Xie Xin Tang (Drain the Epigastrium Decoction) 119.) Xing Su San 120.) Xuan Fu Dai Zhe Tang 121.) Xue Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis from Mansion of Blood Decoction) 122.) Yang He Tang (Yang Support Decoction) 123.) Yi Guan Juan (Linking Decoction) 124.) Yin Chen Hao Tang 125.) Yin Qiao San 126.) You Gui Wan (Restore the Right Pill) 127.) You Gui Yin (Restore the Right Drink) 128.) Yu Nu Jian (Jade Woman Decoction) 129.) Yu Ping Feng San (Jade Windscreen Powder) 130.) Yue Ju Wan (Escape Restraint Pill) 131.) Zhen Gan Xi Feng Tang (Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction)

5 132.) Zhen Ren Tang Zang Tang (True Man s Decoction to Nourish the Organs) 133.) Zhen Wu Tang (True Warrior Decoction) 134.) Zhi Bai Di Huang Tang 135.) Zhi Gan Cao Tang/Fu Mai Tang (Recover the pulse decoction) 136.) Zhi Sou San (Stop Coughing Powder) 137.) Zhu Ling Tang 138.) Zhu Ye Shi Gao Tang 139.) Zuo Gui Wan (Restore the Left Pill) 140.) Zuo Gui Yin (Restore the Left Decoction) 141.) Zuo Jin Wan (Left Metal Pill)