Traumy hornej končatiny v kontexte kvality života

Size: px
Start display at page:

Download "Traumy hornej končatiny v kontexte kvality života"

Transcription

1 Traumy hornej končatiny v kontexte kvality života Reľovská M., Argayová I., Rybárová D., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Abstrakt Funkčná schopnosť zohráva dôležitú úlohu vo vnímanej kvalite života pacienta postihnutého traumou hornej končatiny. Náš príspevok pojednáva o rôznych aspektoch kvality života pacienta postihnutého traumou hornej končatiny. Existuje viacero metód vytvorených pre hodnotenie kvality života pacientov s úrazmi. Metódy, ktoré popisujeme sú schopné monitorovať zdravotný stav pacienta prostredníctvom dotazníka so zakomponovanými doménami dôležitými pre pacienta postihnutého traumou hornej končatiny. Tieto domény zahŕňajú celkovú funkciu ruky, aktivity denného života, bolesť, pracovnú schopnosť, vzhľad ruky a pacientovu spokojnosť s funkciou ruky. Hodnotenie kvality života je dôležitou súčasťou starostlivosti o pacienta s traumou hornej končatiny. Kľúčové slová: Horná končatina. Trauma. Kvalita života. Dotazník. Abstract Daily function plays an important role in the quality of life for patients suffering from injuries of the upper extremity. This study was designed to evaluate different aspects of quality of life for patients suffering from injuries of the upper extremity. A number of instruments have been develop to measure the quality of life in patients with injuries. Methods were used to develop an outcomes questionnaire capable of measuring health state domains important to patients with upper extremity injuries. These domains include overall upper extremity function, activities of daily living, pain,work performance, aesthetics and patient satisfaction with upper extremity function. Evaluation of quality of life for patients suffering from injuries of the upper extremity is an important part of the patient s healthcare. Key words: Upper Extremity. Injury. Quality of Life. Questionnaire. Úvod Horná končatina je diferencovaný a špecifický orgán, ktorý je zložený z funkčných jednotiek pracujúcich v určitej závislosti od seba. Ak stratí funkčnosť jedna z nich, vzájomná súhra jednotlivých častí je porušená. Traumy horných končatín môžu obmedziť ich hybnosť a vyvolať poruchy hrubej a jemnej motoriky ruky, čo spôsobuje problémy s funkčnou schopnosťou ruky a realizovaním bežných denných činností. Psychický dyskomfort pacienta môže viesť k zníženiu kvality života (Gúth et al. 2001, Šajterová 2006). 29

2 Jadro Pokorný (2002, s.138) definuje úraz ako telesné poškodenie, ktoré vzniká nezávisle na vôli postihnutého náhlym a násilným pôsobením vonkajších síl". Úrazy ohrozujú zdravie pacienta a tým sa odrazia aj vo vnímanej kvalite života. Koudela poranenia hornej končatiny rozdeľuje na: - Poranenia pletenca pažného (ruptúra rotátorovej manžety, ruptúra a luxácia dlhej hlavy bicepsu, luxácia ramenného kíbu, zlomeniny lopatky a klavikuly, akromioklavikulárne a sternoklavikulárne luxácie, zlomeniny proximálneho humeru). - Poranenie diafýzy a dolného konca humeru (zlomeniny diafýzy). - Poranenie v oblasti lakťového kĺbu (zlomeniny olekranu, zlomeniny hlavičky rádia, Monteggiova zlomenina ulny s luxáciu hlavičky rádia, luxácie lakťového kĺbu). - Poranenia v oblasti predlaktia (diafyzárne zlomeniny, Galeazziho zlomenina diafýzy rádia s luxáciou distálneho konca ulny). - Poranenia v oblasti distálneho predlaktia, zápästia a ruky (zlomeniny distálneho rádia a ulny, Collesova zlomenina distálneho konca rádia, poranenia karpálnych kostí, poranenia kostí ruky, poranenia šliach v oblasti ruky) (Koudela 2002). Pokiaľ sa na kvalitu života pozeráme skrz okuliare zdravotného stavu, zaujíma nás, čo človek prežíva ako následok choroby a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rovnako sa hodnotí stupeň zvládnutia rolí a kvality prežívaného života v porovnaní s tým, čo považuje človek subjektívne za ideálne. Cieľom týchto aktivít nie je zmapovať prítomnosť a závažnosť symptómov ochorenia, ale poukázať, ako je indivíduom manifestácia ochorenia alebo liečba prežívaná (Libigerová, Müllerová, 2001). Traumy hornej končatiny môžu viesť k poškodeniu (ide o akúkoľvek stratu alebo abnormálnosť v psychologickej, fyziologickej alebo anatomickej štruktúre či funkcii), disabilite (ide o akékoľvek obmedzenie alebo nedostatok schopnosti vykonávať špecifickú činnosť spôsobom alebo v rozsahu v medziach normy) alebo handicapu (je to nepriaznivá situácia vyplývajúca z poškodenia alebo disability, ktorá obmedzuje alebo znemožňuje spoločenské plnenie úloh) (Rovenský, Pavelka, 2000 ; Jette, Badley, 2004). Podľa Lehmana disabilita má štyri aspekty: - Funkčná disabilita, ktorá znamená obmedzenú schopnosť či neschopnosť vykonávať bežné denné činnosti a ktoré súčasne ovplyvňujú kvalitu života. - Motorická disabilita, ktorú spôsobuje obmedzená pohyblivosť. - Disabilita v psychickej sfére, ktorá sa následne prejaví zmenou správania chorého. 30

3 - Disabilita v sexuálnom živote chorého (Lehman et al,1998). Funkčná disabilita je kľúčovým problémom pri postihnutí štruktúr zabezpečujúcich bežné denné činnosti. Môže byť príčinou straty zamestnania, neschopnosti udržať chod domácnosti, obmedzuje činnosť potrebnú na sebaobsluhu, zvyšuje závislosť chorého od rodiny a spoločnosti a nepriaznivo mení jeho sociálne postavenie v rodine a spoločnosti (Kovářová, 2003). Meranie kvality života je predpokladom pre uplatnenie holistického prístupu na objektivizáciu aktuálneho stavu pacienta a riešenie jeho problémov. Podľa Babinčáka (2004) indikátor kvality života by mal byť jej lakmusovým papierikom, ktorý sám s kyslosťou prostredia priamo nesúvisí, dokáže ju však spoľahlivo určiť. Jednotlivé indikátory sa premietajú do metód pre monitorovanie kvality života, ktoré sa rozdeľujú na metódy, kde kvalitu života hodnotí druhá osoba alebo je hodnotiteľom sama daná osoba, prípadne ide o zmiešané metódy, ktoré vznikli kombináciou vyššie uvedených metód (Křivohlavý, 2002). Dotazníky merania kvality života vo vzťahu k zdravotnému stavu obsahujú 2 typy položiek. Prvá z nich je hodnotenie symptómov ochorenia, ktoré môžu byť nazvané aj príčinné indikátory, keďže ich výskyt môže spôsobiť zmenu v kvalite života. Druhú položku tvoria účinné/účinkové/ effect/ indikátory, ktoré odrážajú úroveň kvality života. Všetky indikátory majú jednoznačný vzťah ku kvalite života (Fayers et al, 2004 ). Dotazníky (ktoré sa najčastejšie využívajú v monitoringu kvality života) sa majú dotýkať nasledovných kategórií: 1. telesný stav: ťažkosti vyplývajúce z choroby a jej symptómov, funkčné schopnosti, utrpenie, sebestačnosť, nezávislosť pacienta na druhých ľuďoch cudzej pomoci, 2. psychický stav: pocit pohody (životnej spokojnosti), nálada pacienta, depresia, obavy zo straty nezávislosti, sebakontroly, pocit, že je niekomu na ťarchu, vedomie pacienta o následkoch jeho choroby, 3. sociálne aspekty: rodinné medziľudské vzťahy, účasť na sociálnych aktivitách, udržiavanie doterajších kontaktov, spôsob trávenia voľného času pacientom, komunikácia pacienta s okolím, 31

4 4. ekonomická situácia a zamestnanie: finančná situácia pacienta, pracovná schopnosť pacienta, strata zamestnania v dôsledku ochorenia. (Libigerová, Müllerová, 2001 ; Křivohlavý, 2002 ; Křivohlavý, 2001). V súčasnosti sa pre hodnotenie kvality života pacienta používajú dotazníky, ktoré umožňujú skórovanie štandardizovaných odpovedí na štandardizované otázky. Je to cesta k veľmi efektívnemu ohodnoteniu zdravotného stavu. V posledných 15 rokoch sa veľa výskumných pracovísk systematicky zaoberalo vytváraním starostlivo skonštruovaných sád dotazníkových otázok určených k hodnoteniu konceptu kvality života v medicíne a to tak, aby stupnice odpovedí na tieto otázky boli nezávislé na veku a pohlaví hodnotenej osoby (Vurm et al, 2002; Marquis, 2003). V rámci hodnotenia kvality života pacientov postihnutých traumou hornej končatiny je dôležité, aby sa metódy monitoringu zamerali na celkovú funkciu ruky, aktivity denného života, bolesť, pracovnú schopnosť, vzhľad ruky a pacientovu spokojnosť s funkciou ruky. Tieto kritériá spĺňajú nasledovné štandardizované dotazníky: SDQ Shoulder Disability Questionnaire DASH Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire SPADI Shoulder Pain and Disability Index ASES American Shoulder and Elbow Surgeons Society Standardized Shoulder Assessment Form CS Constant (Murley) Score SST Simple Shoulder Test OSS Oxford Shoulder Score Shoulder Disability Questionnaire MHQ The Michigan Hand Outcomes Questionnaire (Van der Heijden, 2000 ; Angst, 2011 ; Chung, 1998) Záver Kvalita života človeka, jeho potreby i hodnotový systém sa menia v podmienkach zdravia i choroby. Pacient je nútený prehodnocovať svoje fungovanie v sociálnych vzťahoch i rolách. Menia sa jeho plány i očakávania, testuje sa solidárnosť sociálnej siete. Práve v takejto často spletitej situácii je záujem skúmať všetky súvzťažné a podporné faktory viac ako potrebný. 32

5 Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína má významnú úlohu v monitorovaní kvality života. Implementované skúsenosti a poznatky revidujú zaužívané postupy. Pomáhajú tak pacientovi i jeho rodine zvládnuť stratu kontroly nad udalosťami a pomôcť mu pozmeniť a dosiahnuť životné ciele. Literatúra 1. ANGST, F. et al Measures of adult shoulder function: Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand Questionnaire (DASH) and its Short Version (QuickDASH), Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) Society Standardized Shoulder Assessment Form, Constant (Murley) Score (CS), Simple Shoulder Test (SST), Oxford Shoulder Score (OSS), Shoulder Disability Questionnaire. In Arthritis Care and Research, Vol.63, Issue SUPPL., November 2011, Pages S174-S188. Dostupné na internete:< 2. BABINČÁK, P Indikátory kvality života: Čo považujete za šťastný život? [online] [cit ]. Dostupné na internete: < ISBN FAYERS, P.M. et al Causal indicators in quality of life research. [online]. [cit ]. Dostupné na internete: < ipsapp009.kluweronline.com/content/getfile/5109/5/3/fulltext.pdf>. GÚTH, A. et al Bolest po artroskopickom výkone na plecovom kĺbe. In Rehabilitácia. 2001, vol.34, no.5, s CHUNG, K.C et al Reliability and validity testing of the Michigan Hand Outcomes Questionnaire. In The Journal of Hand Surgery.1998, vol.23, issue 4, July 1998, Pages [cit ] Dostupné na internete: < 5. JETTE, A.M., BADLEY, E Conceptual issues in the measurement of work disability. [online]. [cit ]. Dostupné na internete: < KOVÁŘOVÁ, M Sociálna podpora a kvalita života chorých s reumatoidnou artritídou. 1.vyd. Rožňava: Roven, s. ISBN KOUDELA, K. et al Ortopedická traumatologie. Praha: Karolinum, s. ISBN KŘIVOHLAVÝ, J Kvalita života Téma 112. klinicko-psychologického dne. In Čs. Psychologie, 45, 2001, č.6, s KŘIVOHLAVÝ, J Psychologie nemoci. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN LEHMAN, J.F. - BRUNNER, G.D. - STOW, R.W Pain threshold measurement after therapeutic application of ultrasound, microwaves, and infrared. In:Arch.Phys.Med.Rehabil., 39, 1998, s Podľa: ROVENSKÝ, J a kol.: Reumatológia v teórii a praxi V. 1.vyd. Martin: Osveta, 1998, 1024 s. ISBN X. 11. LIBIGEROVÁ, E., MŰLLEROVÁ, H Posuzování kvality života v medicíně. In Česká a slovenská psychiatrie, 97, 2001, č.4, s MARQUIS, P Strategies for interpreting quality of life questionnaires. [online]. [cit ]. Dostupné na internete: < nursing.jbpub.com/ >. 13. POKORNÝ, V. et al Traumatologie.Praha: Triton, s. ISBN X 33

6 14. ROVENSKÝ, J., PAVELKA, K. et al Klinická reumatológia. 1.vyd. Martin: Osveta, s. ISBN ŠAJTEROVÁ, Z Rehabilitácia pacientov po artroskopii plecového kĺbu. In Rehabilitácia. vol.43, no.4, 2006, s VAN DER HEIJDEN, G.J.M.G. et al Shoulder disability questionnaire design and responsiveness of a functional status measure. In Journal of Clinical Epidemiology. vol.53, Issue 1, January 2000, Pages [cit ] Dostupné na internete: < VURM,V. et al Kvalita života u chronických onemocnění ve světle novějších modelů zdraví a nemoci. In Kontakt, 4, 2002, č.2/3, s Kontakt PhDr. Martina Reľovská, PhD. Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Partizánska 1, Prešov martina.relovska@unipo.sk 34

Kollárik, T., a kol Sociálna psychológia, Bratislava, Komenského univerzita, 2004

Kollárik, T., a kol Sociálna psychológia, Bratislava, Komenského univerzita, 2004 Doplnky citácií za rok 2005-2004 1. Kováč,D., Kvalita života, naliehavá výzva, Československá psychologie, 45, 2001 (1) 34-44 Kebza,V., Psychosociálne determinanty zdraví. Praha. Academia, 2005, s. 263

More information

E. KOUBEKOVÁ: Sociálna akceptácia a sociálna opora v kontexte kvality života adolescentov s telesným postihnutím 161

E. KOUBEKOVÁ: Sociálna akceptácia a sociálna opora v kontexte kvality života adolescentov s telesným postihnutím 161 OBSAH 2/2006 L. ZATLOUKAL: Přesvědčení o rodinných vztazích - vybrané teoretické koncepce a nástin jejich aplikace v praxi rodinné terapie 95 M. ŠPOTÁKOVÁ - E. KRETOVÁ: Teória mysle u detí z rómskych osád:

More information

ALCOHOLISM AS A SOCIAL AND BIOLOGICAL PROBLEMS

ALCOHOLISM AS A SOCIAL AND BIOLOGICAL PROBLEMS School and Health 21, 2011, Health Education: Initiatives for Educational Areas ALCOHOLISM AS A SOCIAL AND BIOLOGICAL PROBLEMS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ, Abstract: This paper presents empirical

More information

KVALITA ŽIVOTA RODIČOV DETÍ S AUTIZMOM

KVALITA ŽIVOTA RODIČOV DETÍ S AUTIZMOM KVALITA ŽIVOTA RODIČOV DETÍ S AUTIZMOM Michaela Hrabovecká Abstrakt Teoretický príspevok sa zaoberá kvalitou života rodičov detí s autizmom. Príspevok v úvode opisuje prejavy spojené s diagnózou autizmu

More information

Determinanty kvality života pacientov po cievnej mozgovej príhode

Determinanty kvality života pacientov po cievnej mozgovej príhode Determinanty kvality života pacientov po cievnej mozgovej príhode Andrea Solgajová, Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra

More information

Oľga Kabátová Silvia Puteková Andrea Botíková. Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti

Oľga Kabátová Silvia Puteková Andrea Botíková. Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti Oľga Kabátová Silvia Puteková Andrea Botíková Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti trnava 2018 TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Recenzenti

More information

ANALYSIS OF THE BIO-PSYCHO-SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF LIFE OF SENIORS LIVING IN REST HOMES

ANALYSIS OF THE BIO-PSYCHO-SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF LIFE OF SENIORS LIVING IN REST HOMES Journal of Nursing, Social Studies and Public Health 1 2, 2011, pp. 81 90 ANALYSIS OF THE BIO-PSYCHO-SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF LIFE OF SENIORS LIVING IN REST HOMES Dagmar Dvořáčková, Adéla

More information

Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Application of Comprehensive Geriatric Assessment in Nursing Practice Oľga Kabátová, Silvia Puteková, Jana Martinková, Soňa Beňová

More information

Posúdenie somatopsychickej záťaže u príbuzných pacientov so schizofréniou

Posúdenie somatopsychickej záťaže u príbuzných pacientov so schizofréniou PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 14, 2007, č. 2-3, s. 71-78 71 Pôvodná práca Posúdenie somatopsychickej záťaže u príbuzných pacientov so schizofréniou Alexandra Ivičičová, Dana Krajčovičová Súhrn

More information

ALZHEIMEROVA CHOROBA RIZIKOVÉ A PROTEKTÍVNE FAKTORY

ALZHEIMEROVA CHOROBA RIZIKOVÉ A PROTEKTÍVNE FAKTORY VARIA ALZHEIMEROVA CHOROBA RIZIKOVÉ A PROTEKTÍVNE FAKTORY Ingrid Guľášová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ÚVOD Vo vyššom veku prirodzene nastupujú určité zmeny, ktoré

More information

INTELEKTOVÉ NADANIE A ĎALŠIE VYBRANÉ PREDIKTORY SPOKOJNOSTI SO ŽIVOTOM U ŽIAKOV SLOVENSKÝCH GYMNÁZIÍ

INTELEKTOVÉ NADANIE A ĎALŠIE VYBRANÉ PREDIKTORY SPOKOJNOSTI SO ŽIVOTOM U ŽIAKOV SLOVENSKÝCH GYMNÁZIÍ dieťaťa, 51, 2017, č. 2-3, s. 71 85. INTELEKTOVÉ NADANIE A ĎALŠIE VYBRANÉ PREDIKTORY SPOKOJNOSTI SO ŽIVOTOM U ŽIAKOV SLOVENSKÝCH GYMNÁZIÍ IVAN BELICA MÁRIA BALÁŽOVÁ Výskumný ústav detskej psychológie a

More information

* Corresponding author: Pavla Kudlová, Abstract

* Corresponding author: Pavla Kudlová, Abstract ich&hpsy 2016 : 2 nd International Conference on Health and Health Psychology Perception of resilience and social support of adolescents and young adults with ulcerous colitis research performed at 5 gastroenterological

More information

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Študijný program: Psychiatria Garantuje: prof.mudr.cyril Höschl,DrSc. Zabezpečuje: MUDr. Eva

More information

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra Psychológie, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra Psychológie, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra Psychológie, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog medzi dospievajúcimi (vybrané

More information

POSÚDENIE VÝKONNOSTNÉHO STAVU CHORÝCH S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU POMOCOU KARNOFSKÉHO MIERKY

POSÚDENIE VÝKONNOSTNÉHO STAVU CHORÝCH S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU POMOCOU KARNOFSKÉHO MIERKY 12, 1998, è. 2, s. 65 69 PÔVODNÁ PRÁCA POSÚDENIE VÝKONNOSTNÉHO STAVU CHORÝCH S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU POMOCOU KARNOFSKÉHO MIERKY A. SZILASIOVÁ, Ž. MACEJOVÁ, M. KOVAØOVÁ *, I. NAGYOVÁ *, D. TREJBAL, A.

More information

EMOTIONAL BONDS IN PERCEIVING EMOTIONAL CLOSENESS AND PERSONAL WELL- BEING IN PARTNER RELATIONSHIPS AND GENDER DIFFERENCES DURING ADOLESCENCE

EMOTIONAL BONDS IN PERCEIVING EMOTIONAL CLOSENESS AND PERSONAL WELL- BEING IN PARTNER RELATIONSHIPS AND GENDER DIFFERENCES DURING ADOLESCENCE EMOTIONAL BONDS IN PERCEIVING EMOTIONAL CLOSENESS AND PERSONAL WELL- BEING IN PARTNER RELATIONSHIPS AND GENDER DIFFERENCES DURING ADOLESCENCE a MIČKOVÁ ZUZANA Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Ulica

More information

Diagnostika a liečba relabovaného a refraktérneho DLBCL

Diagnostika a liečba relabovaného a refraktérneho DLBCL Diagnostika a liečba relabovaného a refraktérneho DLBCL Miriam Ladická Národný onkologický ústav Vysoká účinnosť Akceptovateľná Liečba ochorenia toxicita Minimálne neskoré NÚ cca 1/3 pacientov s DLBCL

More information

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY REVIEW Tourettov syndróm a jeho vplyv na kvalitu života Tourette syndrome and its effects on the quality of life Zuzana Škodová 1, Veronika Maheľová 2, Petra Lajčiaková 2 1 Univerzita Komenského v Bratislave,

More information

Psychosociálne fungovanie u pacientov so schizofréniou

Psychosociálne fungovanie u pacientov so schizofréniou 98 Psychosociálne fungovanie u pacientov so schizofréniou MUDr. Jozef Dragašek, PhD. 1, MUDr. Stanislav Šutovský, PhD. 2 1 I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice 2 I. neurologická klinika LF UK

More information

Interaction of physical activity and quality of life of teachers at primary schools and kindergartens

Interaction of physical activity and quality of life of teachers at primary schools and kindergartens Original Article Interaction of physical activity and quality of life of teache at primary schools and kindergartens JAROSLAV BROĎÁNI, ĽUBOMÍR PAŠKA 1, SVETLANA LIPÁROVÁ Department of Physical Education

More information

THERAPEUTIC INTERVENTIONS THROUGH MUSIC-KINETIC EXPRESSION FOR PUPILS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

THERAPEUTIC INTERVENTIONS THROUGH MUSIC-KINETIC EXPRESSION FOR PUPILS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER THERAPEUTIC INTERVENTIONS THROUGH MUSIC-KINETIC EXPRESSION FOR PUPILS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER Klaudia KOŠALOVÁ Department of Music and Art Education, Faculty of Education, University

More information

The level of general physical performance and physical development of 7 and 10-year-old boys and girls

The level of general physical performance and physical development of 7 and 10-year-old boys and girls Proceeding 9th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 4-6 December 2014. International Network of Sport and Health Science. Szombathely, Hungary The level of general physical performance

More information

Self-management pacientov s poruchami lipidového spektra a jeho vplyv na vyšetrenie krvi v preanalytickej fáze

Self-management pacientov s poruchami lipidového spektra a jeho vplyv na vyšetrenie krvi v preanalytickej fáze Self-management pacientov s poruchami lipidového spektra a jeho vplyv na vyšetrenie krvi v preanalytickej fáze Zuzana novotná 1 Ľubomíra Lizáková 2 1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotnických

More information

Kľúčové slová: pacienti, ulcus cruris venosum, kvalita života, nehojaca sa rana, FLQA-w.

Kľúčové slová: pacienti, ulcus cruris venosum, kvalita života, nehojaca sa rana, FLQA-w. Citace článku Miertová M et al. Chosen aspects of quality of life in patients with venous leg ulcers. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016;7(4):527 533. VYBRANÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA

More information

Activation of breathing during upper cross syndrome

Activation of breathing during upper cross syndrome Activation of breathing during upper cross syndrome Vladimír Masaryk Central Military Hospital Ružomberok, Slovak Republic Recenzent/Review: Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita,

More information

Social Support as a Protective Factor for Mental Health

Social Support as a Protective Factor for Mental Health ISSN 1803-4330 peer-reviewed journal for health professions volume VI/1 April 2013 Social Support as a Protective Factor for Mental Health *Šárka Ježorská, **Tereza Hrtůsová, **Martina Černá, *Jan Chrastina

More information

*Ingrid Juhásová, *Ľubica Ilievová, **František Baumgartner, ***Zuzana Rojková

*Ingrid Juhásová, *Ľubica Ilievová, **František Baumgartner, ***Zuzana Rojková ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník VI/2 říjen 2013 Emočná inteligencia u študentov ošetrovateľstva a jej úloha v interakcii s geriatrickým pacientom Emotional intelligence

More information

Eleonóra Klímová Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity, Prešov

Eleonóra Klímová Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity, Prešov PORUCHY KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ U PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX Eleonóra Klímová Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity, Prešov Via pract., 2008, roč. 5 (S4):

More information

Women s Well-Being, State and Trait Anxiety Regarding their Sport Activity

Women s Well-Being, State and Trait Anxiety Regarding their Sport Activity DOI 10.26773/smj.180606 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Women s Well-Being, State and Trait Regarding their Sport Activity Petra Pacesova 1, Pavel Smela 1, Stanislav Kracek 1, Jana Plevkova 1 1 Comenius University,

More information

Smitková H, Kuruc A. Ambivalent sexism model in psychotherapy and counseling in Slovakia

Smitková H, Kuruc A. Ambivalent sexism model in psychotherapy and counseling in Slovakia Ambivalent Sexism Model in Psychotherapy and Counseling in Slovakia souborný článek Hana Smitková 1 Andrej Kuruc 2 1 Katedra psychológie FF UK Bratislava 2 Soukromá adresa Višňová 5, 831 01 Bratislava

More information

THE IMPACT OF SPORT ON THE OVERALL STANDARD OF SATISFACTION OF STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIES

THE IMPACT OF SPORT ON THE OVERALL STANDARD OF SATISFACTION OF STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIES Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Vol. 57 No 1 2017 THE IMPACT OF SPORT ON THE OVERALL STANDARD OF SATISFACTION OF STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIES Flóra Bergendiová, Dušana

More information

ŠPECIFIKÁ KLIENTOV S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA AKO SÚČASŤ KURIKULA BUDÚCICH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK

ŠPECIFIKÁ KLIENTOV S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA AKO SÚČASŤ KURIKULA BUDÚCICH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK ŠPECIFIKÁ KLIENTOV S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA AKO SÚČASŤ KURIKULA BUDÚCICH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK POKLEMBOVÁ ZUZANA Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove Abstrakt Príspevok

More information

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ONKOLOGICKY CHORÝCH KLIENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ONKOLOGICKY CHORÝCH KLIENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ONKOLOGICKY CHORÝCH KLIENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE Lucia Tóthová, Eva Žiaková Košice 2017 UNIVERZITA

More information

Evaluation of Rotator Cuff Repair Using Korean Shoulder Scoring System

Evaluation of Rotator Cuff Repair Using Korean Shoulder Scoring System ORIGINAL ARTICLE Clinics in Shoulder and Elbow Vol. 18, No. 4, December, 2015 http://dx.doi.org/10.5397/cise.2015.18.4.206 CiSE Clinics in Shoulder and Elbow Evaluation of Rotator Cuff Repair Using Korean

More information

PACIENT V ZDRAVOTNOM SYSTÉME A V SPOLOČNOSTI Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 14. Decembra 2012 V Bratislave

PACIENT V ZDRAVOTNOM SYSTÉME A V SPOLOČNOSTI Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 14. Decembra 2012 V Bratislave Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety PACIENT V ZDRAVOTNOM SYSTÉME

More information

icewave Návod na použitie

icewave Návod na použitie icewave Pokyny icewave Návod na použitie Umiestnite jednu bielu a jednu svetlohnedú náplasť na telo na jedno z uvedených miest. Náplasti prikladajte na čistú, suchú, nepoškodenú kožu. Náplasti je možné

More information

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU V DOMÁCOM PROSTREDÍ

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU V DOMÁCOM PROSTREDÍ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU V DOMÁCOM PROSTREDÍ 1 Majerníková Ľ., 1 Magurová D., 1 Ondriová I., 1 Fertaľová T. 1 Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove Abstrakt

More information

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická Fakulta Katedra Psychológie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická Fakulta Katedra Psychológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická Fakulta Katedra Psychológie Výskyt a subjektívne prežívanie negatívnych emócií a únavy u ľudí so závažným ochorením: porovnanie pacientiek s malígnym

More information

Comparison of muscule imbalance in students 3rd year at cpu

Comparison of muscule imbalance in students 3rd year at cpu Physical Activity Review vol. 2, 2014 Original Articles Comparison of muscule imbalance in students 3rd year at cpu Authors' Contribution: A Study Design B Data Collection C Statistical Analysis D Manuscript

More information

Measures of Adult Shoulder Function

Measures of Adult Shoulder Function Arthritis Care & Research Vol. 63, No. S11, November 2011, pp S174 S188 DOI 10.1002/acr.20630 2011, American College of Rheumatology MEASURES OF PATHOLOGY AND SYMPTOMS Measures of Adult Shoulder Function

More information

DETERMNANTY PREŽÍVANIA BOLESTI U DETÍ NA TRAUMATOLOGICKEJ AMBULANCII

DETERMNANTY PREŽÍVANIA BOLESTI U DETÍ NA TRAUMATOLOGICKEJ AMBULANCII DETERMNANTY PREŽÍVANIA BOLESTI U DETÍ NA TRAUMATOLOGICKEJ AMBULANCII Kocová S. 1, Rybárová D. 2, Argayová I. 2 1 FNsP J. A. Reimana KÚCH Prešov 2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych

More information

DENOMINATOR: All patient visits for patients aged 21 years and older with a diagnosis of OA

DENOMINATOR: All patient visits for patients aged 21 years and older with a diagnosis of OA Quality ID #109: Osteoarthritis (OA): Function and Pain Assessment National Quality Strategy Domain: Person and Caregiver-Centered Experience and Outcomes 2018 OPTIONS FOR INDIVIDUAL MEASURES: REGISTRY

More information

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNE SPONDYLOARTROPATIE Čo je to? Juvenilné spondyloartropatie predstavujú skupinu chronických zápalových chorôb kĺbov (artritída) a úponov šliach na kosť (entezitída),

More information

Shoulder impairment following critical illness: a prospective cohort. study

Shoulder impairment following critical illness: a prospective cohort. study Shoulder impairment following critical illness: a prospective cohort study Running Title: Shoulder impairment following critical illness Owen D Gustafson, Matthew J Rowland, Peter J Watkinson, Stuart McKechnie,

More information

Person and its body as an object and subject of health care solutions for education of healthcare students

Person and its body as an object and subject of health care solutions for education of healthcare students Martina Cichá Jaroslav Balvín Tomas Bata University in Zlín Person and its body as an object and subject of health care solutions for education of healthcare students 1. Introduction Theory about health

More information

61. Kvalita života onkologických pacientiek

61. Kvalita života onkologických pacientiek 508 61. Kvalita života onkologických pacientiek Eva Žiaková a Zuzana Maštenová (ziakova@unipo.sk) Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov Abstrakt Kvalita života chápaná

More information

The Construction of the Factor Model for Fitness Assessment in Ice Hockey Players

The Construction of the Factor Model for Fitness Assessment in Ice Hockey Players ORIGINAL ARTICLE BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Volume 4, No 1, 2012, 21-26 DOI: 10.2478/v10131-012-0003-2 The Construction

More information

VPLYV POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE NA SOCIÁLNO-EMOCIONÁLNE ZDRAVIE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

VPLYV POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE NA SOCIÁLNO-EMOCIONÁLNE ZDRAVIE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL Sociálny a hodnotový rámec v škole / Školský psychológ / Školní psycholog 18 (1), 2017 VPLYV POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE NA SOCIÁLNO-EMOCIONÁLNE ZDRAVIE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL INFLUENCE OF POSITIVE PSYCHOLOGY

More information

Diabetes mellitus u detí v predškolskom veku ako dôležitá oblasť vzdelávania študentov stredných pedagogických škôl

Diabetes mellitus u detí v predškolskom veku ako dôležitá oblasť vzdelávania študentov stredných pedagogických škôl Diabetes mellitus u detí v predškolskom veku ako dôležitá oblasť vzdelávania študentov stredných pedagogických škôl Zuzana Novotná 1 Ľubica Derňárová 2 Jana Cinová 3 Andrea Šuličová 4 Zuzana Šimová 5 Tatiana

More information

COURSE ORIENTATION. Rehabilitation Health Science Department Master Program in Physical therapy Tests and Measurements (RHS-503)

COURSE ORIENTATION. Rehabilitation Health Science Department Master Program in Physical therapy Tests and Measurements (RHS-503) COURSE ORIENTATION Rehabilitation Health Science Department Master Program in Physical therapy Tests and Measurements (RHS-503) COURSE ORIENTATION Tests and Measurements (RHS-503) Mobile: +966542115404

More information

Rizikové správanie onkologicky chorých pacientov ako klientov sociálnej práce Risk behavior of oncological social work clients

Rizikové správanie onkologicky chorých pacientov ako klientov sociálnej práce Risk behavior of oncological social work clients Rizikové správanie onkologicky chorých pacientov ako klientov sociálnej práce Risk behavior of oncological social work clients Lucia Tóthová 51, Eva Žiaková 52 Abstrakt V súvislosti s onkologickou chorobou

More information

Osteoporóza a kvalita života

Osteoporóza a kvalita života 242 Osteoporóza a kvalita života PharmDr. Lucia Masaryková, PhD. 1, doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. 1, 2, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. 1, Mgr. Tomáš Ďurdík 1 1 Katedra organizácie a riadenia farmácie,

More information

PERFORMANCE MOTIVATION OF ELITE ATHLETES, RECREATIONAL ATHLETES AND NON-ATHLETES

PERFORMANCE MOTIVATION OF ELITE ATHLETES, RECREATIONAL ATHLETES AND NON-ATHLETES Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Vol. 57 No 2 2017 PERFORMANCE MOTIVATION OF ELITE ATHLETES, RECREATIONAL ATHLETES AND NON-ATHLETES Pavel Šmela, Petra Pačesová, Stanislav Kraček,

More information

Monitoring the quality of life of adolescents through questionnaires of SQUALA

Monitoring the quality of life of adolescents through questionnaires of SQUALA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2015, t. XIV, nr 2, s. 197 205 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2015.14.26 Mária KALINKOVÁ * Ľubomír PAŠKA ** Janka KANÁSOVÁ *** Monitoring

More information

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS PHYSICAL ABILITIES IN THE FIRST DEGREE OF PRIMARY SCHOOL BY THE INTERVENTIONAL PROGRAM BUBO

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS PHYSICAL ABILITIES IN THE FIRST DEGREE OF PRIMARY SCHOOL BY THE INTERVENTIONAL PROGRAM BUBO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS PHYSICAL ABILITIES IN THE FIRST DEGREE OF PRIMARY SCHOOL BY THE INTERVENTIONAL PROGRAM BUBO Julian Krull, Mgr. Nadezda Novotna, doc. Mgr., PhD Department of Physical Education

More information

ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ (2. časť)

ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ (2. časť) ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ (2. časť) Mego Michal 1, Mária Rečková 2 1 Národný onkologický ústav, Bratislava 2 POKO, Poprad Cieľom série článkov, ktoré budú venované klinickým štúdiám je pomôcť

More information

THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE TO SENIOR CITIZENS QUALITY OF LIFE

THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE TO SENIOR CITIZENS QUALITY OF LIFE School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE TO SENIOR CITIZENS QUALITY OF LIFE Petr ADAMEC, Jiří DAN, Barbora HAŠKOVÁ Abstract:

More information

Mealtime Behaviour and Food Choise of Children with Autism Spectrum Disorders

Mealtime Behaviour and Food Choise of Children with Autism Spectrum Disorders Univerzita Karlova v Prahe Filozofická fakulta katedra psychológie Diplomová práca Milan Loviška, DiS. Správanie pri jedle a výber jedla u detí s poruchou autistického spektra Mealtime Behaviour and Food

More information

Uveďte vašu súčasnú úroveň pocitu globu pred terapiou Bez príznakov. Najzávažnejšie príznaky

Uveďte vašu súčasnú úroveň pocitu globu pred terapiou Bez príznakov. Najzávažnejšie príznaky ZOZNAM PRÍLOH Príloha č. 1: Numerická škála NRS (obrázok)...62 Príloha č. 2: High Resolution Manometry Solar GI (obrázok)...63 Príloha č. 3: Reakcie pažeráku dané zmenou posturálnej situácie (obrázky)...63

More information

Multidisciplinárny prístup k pacientom s detskou mozgovou obrnou Multidisciplinary approach to the patient with cerebral palsy

Multidisciplinárny prístup k pacientom s detskou mozgovou obrnou Multidisciplinary approach to the patient with cerebral palsy ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník 7 / 1 duben 2014 Multidisciplinárny prístup k pacientom s detskou mozgovou obrnou Multidisciplinary approach to the patient with cerebral

More information

VNÍMANIE DEPRESIE V KONTEXTE TRADIČNÝCH ŠKÔL A EVOLUČNEJ PSYCHOLÓGIE. Daniel Durkáč

VNÍMANIE DEPRESIE V KONTEXTE TRADIČNÝCH ŠKÔL A EVOLUČNEJ PSYCHOLÓGIE. Daniel Durkáč VNÍMANIE DEPRESIE V KONTEXTE TRADIČNÝCH ŠKÔL A EVOLUČNEJ PSYCHOLÓGIE Daniel Durkáč Abstrakt Tento teoretický príspevok v úvode poukazuje na potrebu štúdia depresie kvôli nárastu jej výskytu a vplyvu na

More information

POOR POSTURE IN YOUNG FOOTBALLERS AGED 11 TO 13

POOR POSTURE IN YOUNG FOOTBALLERS AGED 11 TO 13 POOR POSTURE IN YOUNG FOOTBALLERS AGED 11 TO 13 Miroslav ČERNICKݹ *, Lubomír KRÁL 2, NEUPAUEROVÁ Nikola 2 1 The part-time doctoral student of St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Palackého

More information

CHOSEN ASPECTS OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH VENOUS LEG ULCERS

CHOSEN ASPECTS OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH VENOUS LEG ULCERS Cent Eur J Nurs Midw 2016;7(4):527 533 doi: 10.15452/CEJNM.2016.07.0025 ORIGINAL PAPER CHOSEN ASPECTS OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH VENOUS LEG ULCERS Michaela Miertová 1, Klaudia Dlugošová 2, Anna

More information

2018 OPTIONS FOR INDIVIDUAL MEASURES: REGISTRY ONLY. MEASURE TYPE: Process

2018 OPTIONS FOR INDIVIDUAL MEASURES: REGISTRY ONLY. MEASURE TYPE: Process Quality ID #109: Osteoarthritis (OA): Function and Pain Assessment National Quality Strategy Domain: Person and Caregiver-Centered Experience and Outcomes 2018 OPTIONS FOR INDIVIDUAL MEASURES: REGISTRY

More information

Socio-Emotional Health of Secondary School Students

Socio-Emotional Health of Secondary School Students Lucia Pašková Slovak Republic Socio-Emotional Health of Secondary School Students DOI: 10.15804/tner.2017.48.2.09 Abstract The article deals with the subject of students mental health, which has been so

More information

Prístup k perioperačnej liečbe bolesti: preemptívna, či preventívna analgézia?

Prístup k perioperačnej liečbe bolesti: preemptívna, či preventívna analgézia? 52 Prístup k perioperačnej liečbe bolesti: preemptívna, či preventívna analgézia? MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Jana Gomulcová, MUDr. Ignác Kubica, MUDr. Juraj Šafran, MUDr. Anton Turčan Klinika anestéziológie

More information

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYNDRÓMY BOLESTI 1. Syndróm fibromyalgie Fibromylagia patrí do skupiny tzv. syndrómov difúznej muskuloskeletálnej (svalovo-kostrovej) bolesti. Fibromyalgia je choroba

More information

Úvod do manažmentu softvérových projektov (projektový manažment)

Úvod do manažmentu softvérových projektov (projektový manažment) Úvod do manažmentu softvérových projektov (projektový manažment) Čo je to projekt? Práca = operácie + projekty Operácie pretrvávajúce, opakujúce sa Projekty časovo ohraničené a jedinečné Projekt je dočasné

More information

Z ÁKLADY TEORETICKÝCH PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN

Z ÁKLADY TEORETICKÝCH PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN PSYCHOLÓGIA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM (Bc.) TÉZY NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Z ÁKLADY TEORETICKÝCH PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN VŠEOBECNÁ PSYCHOLÓGIA Predmet a východiská psychológie.

More information

INDUKOVANIE A MERANIE SEBAUVEDOMOVANIA: PREHĽADOVÁ ŠTÚDIA

INDUKOVANIE A MERANIE SEBAUVEDOMOVANIA: PREHĽADOVÁ ŠTÚDIA INDUKOVANIE A MERANIE SEBAUVEDOMOVANIA: PREHĽADOVÁ ŠTÚDIA Gabriela Šeboková, Marta Popelková Abstrakt Cieľom predkladanej štúdie je poskytnúť prehľad vybraných metód na indukovanie a meranie sebauvedomovania.

More information

SOCIÁLNE A RELIGIÓZNE KORELÁTY ZMYSLUPLNOSTI ŽIVOTA U ĽUDÍ V STARŠOM VEKU

SOCIÁLNE A RELIGIÓZNE KORELÁTY ZMYSLUPLNOSTI ŽIVOTA U ĽUDÍ V STARŠOM VEKU SOCIÁLNE A RELIGIÓZNE KORELÁTY ZMYSLUPLNOSTI ŽIVOTA U ĽUDÍ V STARŠOM VEKU Peter Halama, Stanislava Semancová Abstrakt Štúdia sa zameriava na sociálne a religiózne koreláty zmysluplnosti života u ľudí v

More information

Fyzioterapeutická liečba a ošetrovateľská starostlivosť pri cervikálnej myelopatii

Fyzioterapeutická liečba a ošetrovateľská starostlivosť pri cervikálnej myelopatii Fyzioterapeutická liečba a ošetrovateľská starostlivosť pri cervikálnej myelopatii Nechvátal Pavol 1, Kuriplachová Gabriela 2 ¹Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra fyzioterapie

More information

European diploma in anaesthesiology and intensive care (EDAIC) On-line assesment

European diploma in anaesthesiology and intensive care (EDAIC) On-line assesment European diploma in anaesthesiology and intensive care (EDAIC) On-line assesment 8.4.2016 Informácia pre záujemcov MUDr. Štefan Trenkler, PhD. KAIM UPJŠ LF Košice Prof. MUDr. Beáta Sániová, CSc. JLF Martin

More information

PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRI DEVASTAČNÝCH PORANENIACH HORNEJ KONČATINY KAZUISTIKA

PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRI DEVASTAČNÝCH PORANENIACH HORNEJ KONČATINY KAZUISTIKA PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRI DEVASTAČNÝCH PORANENIACH HORNEJ KONČATINY KAZUISTIKA Miženková Ľ., Kollárová B., Argayová I. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych

More information

o onkologického pacienta s konfliktom v rozhodovaní

o onkologického pacienta s konfliktom v rozhodovaní ManažMent ošetrovateľskej starostlivosti o onkologického pacienta s konfliktom v rozhodovaní alica slamková*, Mária Boledovičová** 2012, roč.2, č.1 * Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych

More information

ETHICAL APPROACH BY HEALTHCARE WORKERS TO PATIENTS HAVING SPECIAL NEEDS WHILE FOCUSING ON THE MENTALLY ILL INDIVIDUALS

ETHICAL APPROACH BY HEALTHCARE WORKERS TO PATIENTS HAVING SPECIAL NEEDS WHILE FOCUSING ON THE MENTALLY ILL INDIVIDUALS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 110 Nr kol. 1985 Tatiana RAPČÍKOVÁ Slovak Medical University in Bratislava located in Banská Bystrica, Slovakia e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk

More information

Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov

Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov 268 Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. 1, MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc. 2 1 II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

More information

Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov

Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov 271 Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. 1, MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc. 2 1 II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

More information

PERFORMANCE MOTIVATION OF BRATISLAVA UNIVERSITY STUDENTS

PERFORMANCE MOTIVATION OF BRATISLAVA UNIVERSITY STUDENTS Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Vol. 58 No 1 2018 PERFORMANCE MOTIVATION OF BRATISLAVA UNIVERSITY STUDENTS Pavel Šmela, Petra Pačesová, Stanislav Kraček, Nina Halačová Faculty

More information

RISK ESTIMATION OF CARDIOVASCULAR PATIENTS USING WEKA. JÁN BOHÁČIK (UK, SK), DARRYL N. DAVIS (UK) and MIROSLAV BENEDIKOVIČ (SK)

RISK ESTIMATION OF CARDIOVASCULAR PATIENTS USING WEKA. JÁN BOHÁČIK (UK, SK), DARRYL N. DAVIS (UK) and MIROSLAV BENEDIKOVIČ (SK) OSSConf 2012: 1 6 RISK ESTIMATION OF CARDIOVASCULAR PATIENTS USING WEKA JÁN BOHÁČIK (UK, SK), DARRYL N. DAVIS (UK) and MIROSLAV BENEDIKOVIČ (SK) Abstract. Cardiovascular diseases remain the most prevalent

More information

THE ASSOCIATION BETWEEN SLEEP DURATION AND BODY WEIGHT IN ADULT

THE ASSOCIATION BETWEEN SLEEP DURATION AND BODY WEIGHT IN ADULT School and Health 21, 2010, Health Education: International Experiences THE ASSOCIATION BETWEEN SLEEP DURATION AND BODY WEIGHT IN ADULT Zlata PISKÁČKOVÁ Abstract: Total sleep duration is still shorter

More information

Anticholínergické účinky liečiv u starších pacientov

Anticholínergické účinky liečiv u starších pacientov 126 Anticholínergické účinky liečiv u starších pacientov Agáta Mačugová 1, Magdaléna Kuželová 2, Lenka Kostková 1, Veronika Drobná 1, Ján Luha 3, Andrej Dukát 4, Ján Murín 5, Kamil Stratený 1, Martin Wawruch

More information

Students Satisfaction with the Study Programme of Adult Education at University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlín

Students Satisfaction with the Study Programme of Adult Education at University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlín Students Satisfaction with the Study Programme of Adult Education at University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlín Tomáš Sadílek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstract The

More information

USING AND BENEFITS OF THE DIAGNOSTIC PROGRAME MFK SYSTEM IN CLIENTS WITH VERTEBROGENAL PROBLEMS

USING AND BENEFITS OF THE DIAGNOSTIC PROGRAME MFK SYSTEM IN CLIENTS WITH VERTEBROGENAL PROBLEMS Acta Salus Vitae, Vol 4, No 2 (2016) ISSN 1805-8787 http://actasalusvitae.palestra.cz actasalus@palestra.cz USING AND BENEFITS OF THE DIAGNOSTIC PROGRAME MFK SYSTEM IN CLIENTS WITH VERTEBROGENAL PROBLEMS

More information

OVEROVANIE PROGRAMU NA PODPORU SEBAREGULÁCIE U ŽIAKOV SO SYNDRÓMOM ADHD

OVEROVANIE PROGRAMU NA PODPORU SEBAREGULÁCIE U ŽIAKOV SO SYNDRÓMOM ADHD OVEROVANIE PROGRAMU NA PODPORU SEBAREGULÁCIE U ŽIAKOV SO SYNDRÓMOM ADHD Verifying effectiveness of a Self-Regulation Training Program for Pupils with ADHD Dana TKÁČOVÁ 1, Tatiana DUBAYOVÁ 2 Abstrakt: Žiaci

More information

TVORIVOSŤ AKO POZITÍVNA STRÁNKA DETÍ S ADHD?

TVORIVOSŤ AKO POZITÍVNA STRÁNKA DETÍ S ADHD? D. Demkaninová / Školský psychológ / Školní psycholog 18 (1), 2017, 77-82 TVORIVOSŤ AKO POZITÍVNA STRÁNKA DETÍ S ADHD? CREATIVITY AS A POSITIVE ASPECT OF CHILDREN WITH ADHD? DIANA DEMKANINOVÁ Univerzita

More information

Podporná psychoterapia jej vymedzenie a využitie v psychiatrickej starostlivosti

Podporná psychoterapia jej vymedzenie a využitie v psychiatrickej starostlivosti PSYCHIATRIA, 13, 2006, č. 3-4, s. 97-105 97 Teória psychoterapie Podporná psychoterapia jej vymedzenie a využitie v psychiatrickej starostlivosti M.Bieščad 1, J.Hašto 2 Supportive psychotherapy its definition

More information

The Influence of the Social Enviroment on the Creative Activities of Secondary School Students

The Influence of the Social Enviroment on the Creative Activities of Secondary School Students The Influence of the Social Enviroment on the Creative Activities of Secondary School Students Jiří Semrád, Milan Škrabal Czech Technical University in Prague - Masaryk Institute of Advanced Studies Abstract

More information

Self-management in patients with diabetes mellitus

Self-management in patients with diabetes mellitus recenzovaný časopis pro nelékařské zdravotnické obory ISSN 1803-4330 DOI: 10.5507/pol.2018.003 volume 11 / 1 June 2018 Self-management in patients with diabetes mellitus Zdeňka Mikšová, Eva Reiterová,

More information

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 3, p. 57 66 The relationship between lifestyle change of undergraduates and the incidence of overweight and obesity* Alena Buková, Klaudia Zusková, Ivan Uher, Mirianna

More information

komunitný a sociálny rozmer primárnej starostlivosti

komunitný a sociálny rozmer primárnej starostlivosti Zdravotná a sociálna problematika všeobecnej praxe - komunitný a sociálny rozmer primárnej starostlivosti včera dnes zajtra Peter Lipták 2014 všeobecný/ praktický/ obvodný lekár Potrebné prvky a prekážky:

More information

2 Emocionálna inteligencia (EI)

2 Emocionálna inteligencia (EI) 2 Emocionálna inteligencia (EI) Emocionálna inteligencia je pojem pomerne nový, stále málo ujasnený a časťou vedeckej obce dokonca neprijímaný. V tejto kapitole uvedieme súhrn základných modelov, ako aj

More information

Stiff person syndróm. Petra Došeková, Georgi Krastev, Jozef Haring, Rastislav Lackovič FN Neurologické oddelenie, Trnava

Stiff person syndróm. Petra Došeková, Georgi Krastev, Jozef Haring, Rastislav Lackovič FN Neurologické oddelenie, Trnava Stiff person syndróm Petra Došeková, Georgi Krastev, Jozef Haring, Rastislav Lackovič FN Neurologické oddelenie, Trnava Ciele: v článku publikujeme 2 kazuistiky Stiff person syndrómu (SPS) a jeho variant

More information

z. ALEXANDERČÍKOV Á, Ľ. OKRUHLICA, E. KOV ÁCSOV Á

z. ALEXANDERČÍKOV Á, Ľ. OKRUHLICA, E. KOV ÁCSOV Á ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 48,2013, 1, s. 15-24 PÔVODNÉ PRÁCE SEXUÁLNE DYSFUNKCIE U PACIENTOV PRI VSTUPE DO LIEČBY z. ALEXANDERČÍKOV Á, Ľ. OKRUHLICA, E. KOV ÁCSOV Á Centrum

More information

Rozhodovanie o dialýze v seniorskom veku

Rozhodovanie o dialýze v seniorskom veku e41 Rozhodovanie o dialýze v seniorskom veku MUDr. Jana Hoozová Liečebňa sv. Františka, Bratislava Problematika starších pacientov s pokročilým ochorením obličiek a možnosti jej liečby úzko súvisia s paliatívnou

More information

Rozvadský Gugová G, Hajdúk M, Heretik, ml. A. Osobnosť ako mediátor vzťahu medzi traumou z detstva a životnou spokojnosťou v dospelosti

Rozvadský Gugová G, Hajdúk M, Heretik, ml. A. Osobnosť ako mediátor vzťahu medzi traumou z detstva a životnou spokojnosťou v dospelosti Osobnosť ako mediátor vzťahu medzi traumou z detstva a životnou spokojnosťou v dospelosti původní práce Gabriela Rozvadský Gugová 1 Michal Hajdúk 2 Anton Heretik, ml. 2 1 Katedra školskej pedagogiky a

More information

Sociálna podpora a gén pre serotonínový transportér. Social support and serotonin transporter gene

Sociálna podpora a gén pre serotonínový transportér. Social support and serotonin transporter gene 32 PSYCHIATRIA, 13, 2006, č. 1-2, s. 32-36 Molekulárna psychiatria Sociálna podpora a gén pre serotonínový transportér Peter Minárik Social support and serotonin transporter gene Súhrn Nedávne štúdie poskytujú

More information

Endovenózna a lokálna liečba u pacientov s CVI C5 - C6

Endovenózna a lokálna liečba u pacientov s CVI C5 - C6 Endovenózna a lokálna liečba u pacientov s CVI C5 - C6 Torma N., Frankovičová M., Lacková V., Kopolovets G., Tormová Z. IMEA CC- Angiochirurgická ambulancia, Tichá 8, Košice Klinika cievnej chirurgie LF

More information

Lekárenská starostlivosť o pacientov s nespavosťou

Lekárenská starostlivosť o pacientov s nespavosťou 80 Lekárenská starostlivosť o pacientov s nespavosťou Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., Mgr. Alena Matulová Katedra organizácie a riadenia

More information

FIRST AID AT TRAUMATIC SPINE AND SPINAL CORD INJURIES DURING OUTDOOR ACTIVITIES

FIRST AID AT TRAUMATIC SPINE AND SPINAL CORD INJURIES DURING OUTDOOR ACTIVITIES JOURNAL OF OUTDOOR ACTIVITIES Vol. 6, No. 1/2012, p. 43-53 FIRST AID AT TRAUMATIC SPINE AND SPINAL CORD INJURIES DURING OUTDOOR ACTIVITIES Ladislav Pyšný, Jana Pyšná Physical education and sports department,

More information