STERILIZACIJA S PLAZMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "STERILIZACIJA S PLAZMO"

Transcription

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ODDELEK ZA FIZIKO SEMINAR STERILIZACIJA S PLAZMO Primož Dolenc Mentor: Doc.Dr. Miran Mozetič MAJ 2006

2 Izvleček V seminarju predstavim osnove nizko ionizirane plazme in njeno uporabnost za sterilizacijo. Opišem strukturo bakterij in obravnavam mehanizme s katerimi plazma uničuje bakterije. Trije glavni mehanizmi so: uničenje dednega zapisa z UV obsevanjem, segrevanje bakterije z oksidacijo in jedkanje celične stene zaradi stika s kemijsko aktivnimi radikali v plazmi. Podatke o medsebojnih vplivih teh procesov dobimo iz krivulj preživetja bakterij v plazmi. Kazalo 1. Uvod 3 2. Struktura bakterij in problemi sterilizacije Struktura bakterij Sterilizacija Nizko energijska plazma Osnove fizike plazme Nizko ionizirana plazma Ustvarjanje plazme Sterilizacijski mehanizmi v nizkoenergijski plazmi UV sevanje Kemijska razgradnja Termična razgradnja Krivulje preživetja Zaključek Viri 13 2

3 3. Uvod Na lesorezu Albrechta Dürerja iz leta 1497 so upodobljeni štirje jezdeci apokalipse, med katerimi je tudi bolezen. Bolezni kot sta kuga in kolera sta bili dolga stoletja eden glavnih vzrokov smrti. Danes vemo, da je njun vzrok bakterijska okužba in da je podobna obolenja mogoče preprečiti z večjo higieno. Pomembno vlogo pri tem igra sterilizacija, postopek, ki preprečuje nastanek bolezni z uničenjem mikroorganizmov, ki jih povzročajo. Tradicionalne metode sterilizacije so bile toplotne, kot naprimer vretje vode in kemične, torej uporaba strupov. Pred približno desetimi leti [1] so odkrili, da je plazma dober sterilizator, saj združuje dobre strani prejšnjih metod, pri čemer ni potrebna uporaba strupenih snovi ali segrevanje celotnega sistema. Slika 1: Štirje jezdeci apokalipse (Albrecht Dürer, 1497, lesorez) 2. Struktura bakterij in problemi sterilizacije 2.1 Struktura bakterij Bakterije so enocelični organizmi, ki so prisotni povsod okrog nas in igrajo v različnih ekosistemih pomembne vloge. Odvisno od vrste so lahko človeku prijazne, (naprimer znana vrsta L. Casei imunitas iz Actimela) ali pa nevarne. Večinoma so velike okrog mikrometra, nekatere vrste pa zrastejo celo do pol milimetra. Majhna velikost je pomembna zaradi velikega kvocienta med površino in volumnom, kar omogoča hitro vsrkavanje hranilnih snovi in izločanje odpakov. 3

4 Tipično so okroglih ali podolgovatih oblik in nekatere se poganjajo naokrog z bičkastimi izrastki. Slika 2: Elektronski mikrograf Bakterij E. Coli [9] Bakterijo od okolja ločuje od 10 do 50 nm debela celična stena, čvrsta elastična membrana. Od celičnih sten drugih organizmov se ločijo predvsem po prisotnosti peptidoglikana, polimera, ki je odgovoren za trdnost celične stene in vzdržuje obliko bakterije. Glede na zgradbo celičnega stene ločimo dve vrsti bakterij: Gram pozitivne in Gram negativne. Gramovo barvanje je proces obarvanja bakterije z bakteriološkimi barvili. Celična stena Gram pozitivne bakterije je zgrajena pretežno iz že prej omenjenega peptidoglikana, ki vsrkava barve med Gramovim procesom, medtem ko so stene Gram negativnih bakterij tanjše, z manj peptidoglikana, vendar strukturno bolj zapletene. Zaradi kemijske inertnosti materialov, ki sestavljajo celično steno so mnoge bakterije zelo odporne na vplive iz okolice. Še posebej odporne pa so bakterijske spore, to so stanja bakterij, ki so namenjena preživetju v posebej težkih razmerah. 4

5 Notranje strukture bakterije obdaja citoplazmatska membrana debela od 5-10 nm. Ta membrana nadzoruje pretok snovi med bakterijo in okolico in pomembno vpliva na deljenje celice. Sama notranjost bakterije je napolnjena s citoplazmo, ki je koloidna mešanica različnih molekul in v citoplazmi plava kromosom. Slika 3: Shematična predstavitev zgradbe bakterijske ovojnice 2.2 Sterilizacija Sterilizacija je proces, pri katerem v določenem okolju uničimo vsa živa bitja še posebej mikroorganizme. Trenutno se za sterilizacijo najbolj uporabljajta termična in kemična metoda[1]. Pri termični metodi izpostavimo delce visoki temperaturi. Ponavadi uporabljamo vodno paro pri približno 130 C. Pri kondenzaciji na površini telesa, ki ga želimo sterilizirati, para odda svojo izparilno toploto. Tako je prenos toplote bistveno večji, kot če bi vzorce ogrevali s suhim zrakom. Vendar nekatere snovi in živila, ki bi jih radi sterilizirali ne prenesejo visokih temperatur, prav tako pa na ta način ne moremo sterilizirati velikih prezračevalnih sistemov. Vzorce lahko steriliziramo tudi tako, da jih izpostavimo zelo strupenemu plinu. Najboljši je etilen oksid (CH2 O CH2). Vzorcev ni potrebno ogrevati vendar pa sam proces traja mnogo dlje kot pri toplotni sterilizaciji, poleg tega pa je potrebno po končanem procesu vzorce razstrupiti. Etilen oksid je tudi zelo eksploziven. Za sterilizacijo so uporabna tudi različna sevanja, katerih energije so dovolj visoke, da poškodujejo celice (nad 4 ev ). Primerni so gama žarki, X žarki in UV sevanje. Težave UV sevanja so v slabi prodornosti ter pri zasenčenih območjih, gama in X žarki pa so nevarni in potrebujemo drage aparature. 3. Plazma 3.1 Osnove fizike plazme Plazma je plin ioniziranih delcev. V naravi jo opazimo v izjemno vročih okoljih. Ko se običajen plin segreva, dobijo sčasoma delci dovolj kinetične energije, da se 5

6 pri trkih ionizirajo. Takšna plazma je v termičnem ravnovesju, kar pomeni, da imajo različne vrste delcev v njej približno enako kinetično energijo. Nasprotno pa obstajajo v termično neravnovesnih plazmah velike razlike med kinetičnimi energijami predvsem elektronov in ionov. Takšnih je večina laboratorijskih plazem in v naravi plazma, ki nastane v ionosferi ali v medzvezdnih oblakih. Večina snovi v vesolju je v stanju termično ravnovesne plazme, saj so zvezde velike krogle plazme. Delež molekul, ki so v različnih vzbujenih stanjih v takšni ravnovesni plazmi lahko izračunamo iz Maxwell Boltzmannove porazdelitve Na = Ce 3.1 N Kjer je W energija vzbujenega stanja. V plinih so značilne energije vzbujenih a stanj naslednje: 3 ~ 10 ev rotacijska stanja molekul 1 ~ 10 ev vibracijska stanja molekul ~ ev - disociacijska energija molekul ~ 10 ev - ionizacija ~ 100 ev - večkratna ionizacija Pri sobni temperaturi okoli 300 K, je povprečna energija molekule enaka 0,026 ev. Lahko vidimo, da je temperatura potrebna za plazmo z opazno stopnjo ionizacije med 10 5 K do 10 6 K. Umetno ustvarimo plazmo tako, da nabitim delcem dovajamo energijo prek EM polja, ponavadi pri nizkem tlaku. Pri določenih pogojih gostota nabitih delcev ni več odvisna od temperature, ampak je mnogo višja od tiste pri termodinamičnem ravnovesju. To se dogaja predvsem zaradi dveh vzrokov: 1) Pri visokofrekvenčnem vzbujevalnem polju (~10 MHz), težji ioni niso sposobni slediti spremembam polja, medtem, ko se lažji elektroni lahko pospešujejo. 2) Delež kinetične energije, ki jo pospešeni elektron pri prožnem trku lahko preda ionu je enak Wk me = 2 (1 cosϕ) 3.2 W M k Ker je m e << M je to lahko le majhen del energije (približno tisočinka). Taka plazma je termično neravnovesna, saj hitrostna porazdelitev delcev ni več Maxwellova in tako temperatura plazme ni več definirana. V plazmi so poleg ioniziranih delcev prisotni tudi neionizirani atomi ali molekule prvotnega plina, ki pa so lahko v osnovnem, ali v različnih vzbujenih stanjih. Atomi v vzbujenih stanjih oddajajo energijo z izsevanjem UV in vidnih fotonov. Če so osnovni delci plina molekule, lahko elektron pri trku dovede tudi Wa kt 6

7 energijo ki razcepi molekulo na nenabita prosta radikala. Proces imenujemo disociacija. Najpogostejši parametri za opis plazme so elektronska temperatura in gostota in ionska temperatura, ter gostota. Pomemben parameter je tudi stopnja ionizacije, ki nam pove kakšen delež delcev v plinu je ioniziran. Število delcev, ki bodo ionizirani je odvisno od tega, koliko delcev se bo v časovni enoti ioniziralo in kakšno bo na drugi strani število rekombinacij, torej koliko ionov bo zajelo elektron. Ionizacijo določa razmerje elektronske temperature in ionizacijske energije. Šibkeje je ionizacija odvisna tudi od gostote delcev. Rekombinacija pa je v glavnem odvisna od razmerja med površino in volumnom posode v kateri se nahaja plazma, saj je verjetnost za rekombinacijo znatna le blizu površin. Torej več kot bo površin, več ionov in elektronov bomo izgubljali iz plazme. 3.2 Nizko ionizirana plazma Kot je razvidno že iz imena, je to plazma, v kateri je le majhen delež delcev ioniziran. Ionizirani delci tako niso prevladujoča vrsta delcev, ampak so to delci plina in v primernih pogojih prosti radikali. Prosti radikali se sicer ne odzivajo na elektromagnetna polja, ker niso nabiti, vendar so kemično mnogo bolj reaktivni kot prvotni plin. To pomeni, da je energijski prag za začetek nekaterih reakcij precej znižan, te reakcije torej lahko potekajo pri precej nižjih temperaturah ali hitreje kot običajno. 3.3 Ustvarjanje plazme Kot je že bilo omenjeno se plazmo najlažje ustvari tako, da zapremo plin v vakuumski sistem, katerega sestavni del je reaktorska komora, ki se nahaja v električnem polju. Najbolj priljubljena je uporaba radio-frekvenčne razelektritve(27.12 MHz in MHz) [3]. V nizkotlačnih RF plazmah pozitivni ioni ustvarijo oblak pozitivnega naboja, ki s svojim potencialom preprečuje difuzijo elektronov proti stenam posode in tako povečuje stabilnost plazme. Za namene sterilizacije pa se na IJS uporablja predvsem kisikova plazma. Slika 4: 30 litrski RF plazemski reaktor na IJS 7

8 4. Sterilizacijski mehanizmi v nizkoenergijski plazmi Glavna prednost plazemske sterilizacije leži v nizkih temperaturah (<50 C) in dejstvu da je v primerjavi z etilen oksidom mnogo varnejša (manj strupena). Z raziskovanjem plazemske sterilizacije so se pričeli ukvarjati šele v prejšnjem desetletju [1]. Najprej so opravljali poskuse s vodikovim peroksidom, ki je tudi sam dober sterilizant, potem pa so ugotovili, da so doseženi rezultati boljši, če uporabijo kisik, vodik, vodo, argon in druge drugače popolnoma nestrupene pline. Vzroki za to ležijo v medsebojnih interakcijah treh glavnih mehanizmov, ki v plazmi delujejo sterilizacijsko Radiacijske poškodbe Posledica UV sevanja, ki uničuje kompleksne molekule Kemijske poškodbe Vzbujeni radikali in molekule v plazmi so kemijsko izredno aktivni Toplotne poškodbe Bakterija dobiva energijo od različnih visokoenergijskih delcev, ki se zaletavajo vanjo in še pomembneje iz eksotermnih reakcij oksidacije. Predlagan je tudi mehanizem elektrostatskega raztrganja bakterijske ovojnice. Nabiranje naboja na ovojnici povzroči odbojne sile ki ovojnico končno raztrgajo. Poglejmo si podrobneje tri glavne mehanizme. 4.1 Radiacijske poškodbe V določenih vrstah plazme je prisotnih veliko UV fotonov. Število teh fotonov je odvisno od plina iz katerega dobimo plazmo, to pomeni od dovoljenih prehodov med vzbujenimi stanji atomov oz. molekul tega plina. UV fotoni imajo zadostno energijo(~10 ev), da ionizirajo atome in razcepijo organske molekule znotraj bakterije. Fotoni pri teh energijah najpogosteje reagirajo s snovjo preko fotoefekta. UV fotoni lahko bakterijo onesposobijo tako, da direktno uničijo njen genetski material ali pa z razcepljanjem kompleksnih molekul v bakteriji. Radikali, ki nastanejo po raztrganju molekul v živi snovi, onemogočajo normalno delovanje živih celic. 4.2 Kemijske poškodbe Poglejmo si, kako bakterijska ovojnica, v kateri so v zunanjem ovoju ogljikovi obroči vezani s kisikovo vezjo, reagira z anionskim radikalom O2-8

9 O + O 2 - O O + O - Nastala struktura reagira z molekulo vode O O + H 2 O 2 O H + O Tako nastaneta dve manjši molekuli in dodaten kisikov atom, ki lahko spet reagira z negativnim ionom in reakcija se ponovi.na ta način se bakterijska stena razgrajuje. 4.3 Termično razgrajevanje bakterije Termično uničenje bakterije je posledica energije, ki se sprosti pri oksidaciji. Bakterija pravzaprav zgori. Reakciji oksidacije sta Corg + O = CO in 2Horg + O =H2O (Z indeksom org smo označili organsko vezan ogljik in vodik). Pri vsaki takšni reakciji se sprosti približno 10 ev energije na kisikov atom. Neposredna predaja kinetične energije bakterijam s trki je manj pomembna, saj je temperatura ionov v takšni plazmi le malo nad sobno temperaturo. Uporabimo visoko disociirano kisikovo plazmo (plazma z visokim deležem kisikovih radikalov, lahko tudi več deset odstotkov), ki jo ustvarimo v RF(radijske frekvence vzbujevalnega polja) ali MW razelektritvi (mikrovalovi).v taki plazmi je segrevanje najpomembnejši proces, saj kisikovi atomi nimajo sevalnih prehodov v UV področju. Preprost račun nam pove kako hitro se spreminja temperatura izolirane bakterije v takšni plazmi. Gostota toka kisikovih atomov (j) na površino bakterije je reda m -2 s -1 Verjetnost za oksidacijo (p) pri sobni temperaturi je med 0.1 in 0.01 in kot smo že prej omenili, je sproščena temperatura na reakcijo 10 ev(vsi podatki [1]). Torej velja za gostoto energijskega toka 4 W P = jpw = m Spremembo notranje energije bakterije lahko zapišemo kot 2 9

10 dw dt dt = mcp PS dt n = Iz česar sledi za spremembo temperature na časovno enoto dt dt PS 4 K = = mc s 12 2 Pri čemer smo vzeli za površino bakterije S = 10 m maso m = kg in specifično toplotno kapaciteto c p = 1000J / kgk. Če upoštevamo, da je za uničenje bakterije dovolj, da se segreje za približno 100 lahko izračunamo da je potrebna energija približno ev. p Slika 5: Levo živi primerki baccilus aureus in desno po 20 sekundah izpostavitve kisikovi plazmi z gostoto številskega toka m -2 s -1 Slika 6: Transmisijski elektronski mikrograf bakterij E. Coli. Levo pred Izpostavitvijo zračni plazmi in desno po 30 s. izpostavitve plazmi.[4] 10

11 5. Krivulje preživetja Fizikalno kemijski procesi, ki potekajo med plazemsko sterilizacijo se lahko analizirajo s pomočjo t.i. krivulj preživetja (survival curve)[2]. To so grafi, na katerih na ordinato nanašamo logaritem števila preživelih bakterij na absciso pa čas izpostavljenosti plazmi. Reprezentativne krivulje dobijo s pomočjo bakterijskih spor, ki so med najbolj odpornimi oblikami mikroorganizmov. Če te spore izpostavimo običajnim toplotnim ali kemičnim sterilizatorjem dobimo na grafu ravno črto, kar pomeni da je tovrstna sterilizacija eksponenten proces. Pri plazemski sterilizaciji pa na grafu dobimo dva do tri ravne odseke. Iz tega sklepamo, da je na delu več procesov, ki so sicer eksponentni, vendar z različnimi časovnimi konstantami. Časovna konstanta D, nam poda čas, v katerem se število mikroorganizmov zmanjša za desetkrat. Slika 7: Krivulje preživetja spor B.subtilis v plazmi. Dodatek O 2 argonu vodi k popolni deaktivaciji spor v 40 min.[4] Na sliki 7 sta prikazani krivulji preživetja spor B.Subtilis za dva različna osnovna plina. Vidimo, da izpostavitev plazmi iz čistega argona ne privede do sterilizacije v razumnem času, medtem ko dodatek 5% kisika povzroči še eno koleno na grafu in sterilizacijo po 40 minutah. To pripišemo delovanju radikalov kisika, ki reagirajo z ovojnico. Začetni del obeh krivulj predstavlja deaktivacijo bakterij s strani UV sevanja. Ta proces se ustavi, ko preostanejo samo še bakterije, z debelejšo ovojnico oziroma skupki bakterij, ki onemogočajo prodor UV žarkom. 11

12 Slika 8: Interpretacija krivulje preživetja spor B.subtilis v plazmi.[4] Sledi faza v kateri delujejo že opisani kemijsko procesi, ki uničijo bakterijsko ovojnico in ko je ta zadostno stanjšana spet nastopijo UV fotoni, ki dokončno sterilizirajo vzorce. 7. Zaključek Razumevanje zapletene medigre različnih fizikalno kemijskih procesov, ki prispevajo k sterilizaciji v plazmi še ni popolno, vendar pa na tem področju potekajo intenzivne raziskave. Plazemska sterilizacija že predstavlja pomembno orodje v medicini, kjer jo uporabljajo za sterilizacijo toplotno občutljivih instrumentov, v prihodnosti pa je možna tudi sterilizacija prezračevalnih sistemov na ta način. V prehrambeni industriji bi uporaba plazemske sterilizacije lahko privedla do podaljšanja roka trajanja različnih izdelkov in povečanja varnosti proizvodov. Slika 9: Umetna žila. Zaradi toplotne občutljivosti in nevarnosti uporabe kemikalij pri tovrstnih proizvodih je plazemska sterilizacija dragoceno orodje. 12

13 8. Viri [1] M. Mozetič, T. Mozetič in P. Panjan,Plazemska sterilizacija, Vakuumist 21/3 (2001) [2] Michel Moisan, Jean Barbeau, Plasma sterilization. Methods and mechanisms, Pure Appl. Chem., Vol. 74, No. 3, pp , [3] Uroš Cvelbar, Obdelava površine kompozita polimer-grafit s kisikovo plazmo, Doktorska disertacija,univerza v Ljubljani, 2005 [4] J. Reece Roth, Mechanisms of Sterilization, Decontamination, and Surface Energy Enhancement by Exposure to the One Atmosphere Uniform Glow Discharge Plasma (OAUGDP),Paper No. D -1, Proceedings of the 12th Asian Conference on Electrical Discharges, dostopno na [5] M. Laroussi, D. A. Mendis and M. Rosenberg, Plasma interaction with microbes, New Journal of Physics 5 (2003) [6] A. Drenik, Selective Etching of Nano-composites With Weakly Ionized Oxygen Plasma, Seminar [7] A. Drenik, Raziskave gostote nevtralnih kisikovih atomov v stranski cevi plazemskega reaktorja, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2005 [8] Z. Vratnica, D. Vujoševič, Preiskave bakterij s sodobnim vrstičnim elektronskim mikroskopom, Vakuumist 25/1-2 (2005) [9] 13

HEMATURIJA PRI OTROCIH HAEMATURIA IN CHILDREN

HEMATURIJA PRI OTROCIH HAEMATURIA IN CHILDREN HEMATURIJA PRI OTROCIH HAEMATURIA IN CHILDREN - ABSTRACT - - UVOD IN OPREDELITEV POJMOV Hematurija je prisotnost krvi v urinu. - - - mesecev. Lahko je - - Hematurija je sicer lahko pomemben znak bolezni

More information

VPLIV STACIONARNIH IN DINAMIČNIH POGOJEV NA PRITRJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE BAKTERIJE ESCHERICHIE COLI

VPLIV STACIONARNIH IN DINAMIČNIH POGOJEV NA PRITRJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE BAKTERIJE ESCHERICHIE COLI UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA SANITARNO INŽENIRSTVO 2. STOPNJE MATEJA ARLIČ VPLIV STACIONARNIH IN DINAMIČNIH POGOJEV NA PRITRJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE BAKTERIJE ESCHERICHIE COLI IMPACT OF

More information

NUTRIENT INTAKE VARIABILITY INDUCED BY PROCESSING OF FOOD DIARY DATA: A PILOT STUDY

NUTRIENT INTAKE VARIABILITY INDUCED BY PROCESSING OF FOOD DIARY DATA: A PILOT STUDY COBISS: 1.01 Agris category code: S40, Q04 NUTRIENT INTAKE VARIABILITY INDUCED BY PROCESSING OF FOOD DIARY DATA: A PILOT STUDY Tamara PUŠ 1, Ksenija PODGRAJŠEK 2, Marjan SIMČIČ 3 Received October 10, 2012;

More information

Analiza preživetja. Izbrana poglavja iz biomedicinske informatike 2011/2012, LBM2. Asist. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

Analiza preživetja. Izbrana poglavja iz biomedicinske informatike 2011/2012, LBM2. Asist. dr. Igor Locatelli, mag. farm. Analiza preživetja Izbrana poglavja iz biomedicinske informatike 2011/2012, LBM2 Asist. dr. Igor Locatelli, mag. farm. Ljubljana, 16. 12. 2011 Analiza preživetja Survival analysis Proučevanje (modeliranje)

More information

GINKGO BILOBA IN MISELNE SPOSOBNOSTI. Avtorji: Jelena Raković, Božica Ljušanin Grbavac 18. modularna skupina April 2015

GINKGO BILOBA IN MISELNE SPOSOBNOSTI. Avtorji: Jelena Raković, Božica Ljušanin Grbavac 18. modularna skupina April 2015 GINKGO BILOBA IN MISELNE SPOSOBNOSTI Avtorji: Jelena Raković, Božica Ljušanin Grbavac 18. modularna skupina April 2015 KLINIČNO VPRAŠANJE Ali uporaba standardiziranih pripravkov Ginkgo bilobe izboljšuje

More information

Antikoagulantno zdravljenje

Antikoagulantno zdravljenje Antikoagulantno zdravljenje (novosti s kongresa ASH 2010) Irena Umek Bricman Oddelek za interno medicino SB Slovenj Gradec Podčetrtek, 15.04.2010 Trajanje antikoagulantne terapije Priporočila: 8th ACCP

More information

POVEZAVA MED FIZIKALNO-KEMIJSKIMI LASTNOSTMI IN PROTIBAKTERIJSKIM DELOVANJEM ZAVIRALCEV DNA- GIRAZE

POVEZAVA MED FIZIKALNO-KEMIJSKIMI LASTNOSTMI IN PROTIBAKTERIJSKIM DELOVANJEM ZAVIRALCEV DNA- GIRAZE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO ANDRAŽ PALANDAČIČ POVEZAVA MED FIZIKALNO-KEMIJSKIMI LASTNOSTMI IN PROTIBAKTERIJSKIM DELOVANJEM ZAVIRALCEV DNA- GIRAZE UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA

More information

POMEN DOLOČANJA PROSTATNO SPECIFIČNEGA PROANTIGENA PRI BOLNIKIH S KARCINOMOM PROSTATE

POMEN DOLOČANJA PROSTATNO SPECIFIČNEGA PROANTIGENA PRI BOLNIKIH S KARCINOMOM PROSTATE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO ANDREJA BANOVEC POMEN DOLOČANJA PROSTATNO SPECIFIČNEGA PROANTIGENA PRI BOLNIKIH S KARCINOMOM PROSTATE UNIVERZITETNI ŠTUDIJ FARMACIJE Ljubljana, 2013 UNIVERZA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO NADA PUHALIĆ UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA

More information

Marie Skłodowska-Curie IF (pogled ocenjevalke)

Marie Skłodowska-Curie IF (pogled ocenjevalke) Marie Skłodowska-Curie IF (pogled ocenjevalke) Kemijski inštitut, 31. marec 2016, Ljubljana WIN WIN WIN (Researcher Host EU) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html

More information

ALI SO PRIPRAVKI GLUKOZAMINA UČINKOVITI V TERAPIJI GONARTROZE?

ALI SO PRIPRAVKI GLUKOZAMINA UČINKOVITI V TERAPIJI GONARTROZE? ALI SO PRIPRAVKI GLUKOZAMINA UČINKOVITI V TERAPIJI GONARTROZE? SPECIALIZACIJA IZ DRUŽINSKE MEDICINE MODUL: NA DOKAZIH TEMELJEČA MEDICINA 16. SKUPINA AVTORJI: MIRJANA NINKOV MILA MRŠIĆ OLIVER ILIĆ OPIS

More information

FARMACEVTSKI VESTNIK št. 2

FARMACEVTSKI VESTNIK št. 2 Farm Vestn 2015; 66: 125 229; UDK 615 CODEN FMVTA, SLO ISSN 0014-8229 maj 2015, letnik 66 FARMACEVTSKI VESTNIK št. 2 OSREDNJA TEMA: OKSIDATIVNI STRES ZDRAVLJENJE PSIHOZ TABU MOŠKE TEME STROKOVNO GLASILO

More information

STRUPENOST IN ESTROGENOST ORGANSKIH UV- FILTROV NA VODNE ORGANIZME

STRUPENOST IN ESTROGENOST ORGANSKIH UV- FILTROV NA VODNE ORGANIZME UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU STRUPENOST IN ESTROGENOST ORGANSKIH UV- FILTROV NA VODNE ORGANIZME DIPLOMSKO DELO Mitja MARC Mentor: doc. dr. Tatjana TIŠLER Nova Gorica, 2012 ZAHVALA

More information

Prevalenca erektilnih motenj pri bolnikih s sladkorno boleznijo

Prevalenca erektilnih motenj pri bolnikih s sladkorno boleznijo Erektilne motnje Prim.doc.dr. Maja Ravnik-Oblak, dr.med., svetnica Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Uvod Erektilne motnje imajo

More information

VPLIV IZBIRE ZARODKOV, SPOČETIH Z VNOSOM SEMENČICE V CITOPLAZMO JAJČNE CELICE, NA VGNEZDITEV ZARODKOV PO PRENOSU V MATERNICO

VPLIV IZBIRE ZARODKOV, SPOČETIH Z VNOSOM SEMENČICE V CITOPLAZMO JAJČNE CELICE, NA VGNEZDITEV ZARODKOV PO PRENOSU V MATERNICO ZDRAV VESTN 2002; 71: I-7 11 I-7 Strokovni prispevek/professional article VPLIV IZBIRE ZARODKOV, SPOČETIH Z VNOSOM SEMENČICE V CITOPLAZMO JAJČNE CELICE, NA VGNEZDITEV ZARODKOV PO PRENOSU V MATERNICO INFLUENCE

More information

ALI JE DOLGOTRAJNA UPORABA ZAVIRALCEV PROTONSKE ČRPALKE VARNA?

ALI JE DOLGOTRAJNA UPORABA ZAVIRALCEV PROTONSKE ČRPALKE VARNA? ALI JE DOLGOTRAJNA UPORABA ZAVIRALCEV PROTONSKE ČRPALKE VARNA? Darja Logar, dr. med. Barbara Mazej Poredoš, dr. med. Ljubljana, 18. 10. 2012 Dandanes se izjemno povečuje poraba ZPČ, čemur smo priča tudi

More information

THE ROLE OF CHEMOKINE RECEPTOR CXCR4 IN T-CELL LEUKEMIA MURINE MODEL

THE ROLE OF CHEMOKINE RECEPTOR CXCR4 IN T-CELL LEUKEMIA MURINE MODEL UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO KAVŠEK TJAŠA THE ROLE OF CHEMOKINE RECEPTOR CXCR4 IN T-CELL LEUKEMIA MURINE MODEL MASTER S THESIS Ljubljana, 2016 KAVŠEK TJAŠA THE ROLE OF CHEMOKINE RECEPTOR

More information

RAZPOREDITEV GENOTIPOV VIRUSA HEPATITISA C V SLOVENIJI V LETIH

RAZPOREDITEV GENOTIPOV VIRUSA HEPATITISA C V SLOVENIJI V LETIH UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ENOTA MEDODDELČNEGA ŠTUDIJA MIKROBIOLOGIJE Gregor ZUPAN RAZPOREDITEV GENOTIPOV VIRUSA HEPATITISA C V SLOVENIJI V LETIH 2003-2006 DIPLOMSKO DELO Univerzitetni

More information

ANALIZA MOLEKULSKIH MEHANIZMOV DELOVANJA FENILBUTIRATA, FENILACETATA IN NIKOTINA NA KVASOVKO Saccharomyces cerevisiae

ANALIZA MOLEKULSKIH MEHANIZMOV DELOVANJA FENILBUTIRATA, FENILACETATA IN NIKOTINA NA KVASOVKO Saccharomyces cerevisiae UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU Katjuša REJA MOZETIČ ANALIZA MOLEKULSKIH MEHANIZMOV DELOVANJA FENILBUTIRATA, FENILACETATA IN NIKOTINA NA KVASOVKO Saccharomyces cerevisiae DIPLOMSKO

More information

A HARD RAIN'S A-GONNA FALL: TEACHING STATISTICS FOR THE SOCIAL SCIENCES. Tanja Jevremov & Petar Milin University of Novi Sad

A HARD RAIN'S A-GONNA FALL: TEACHING STATISTICS FOR THE SOCIAL SCIENCES. Tanja Jevremov & Petar Milin University of Novi Sad A HARD RAIN'S A-GONNA FALL: TEACHING STATISTICS FOR THE SOCIAL SCIENCES Tanja Jevremov & Petar Milin University of Novi Sad Social Science & Stats Prof. Petar Milin Dr Vanja Ković Dr Ljiljana Mihić Dr

More information

NAPOVEDOVANJE DNEVNE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE SONČNIH ELEKTRARN

NAPOVEDOVANJE DNEVNE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE SONČNIH ELEKTRARN Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Tomaž Tomažič NAPOVEDOVANJE DNEVNE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE SONČNIH ELEKTRARN MAGISTRSKO DELO ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

STARANJE IN KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

STARANJE IN KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZAKLJUČNA NALOGA ZAKLJUČNA NALOGA STARANJE IN KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI LOREDANA BOŽIČ UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA

More information

LIPIDI. Različne skupine molekul, skupna lastnost: netopnost v vodi.

LIPIDI. Različne skupine molekul, skupna lastnost: netopnost v vodi. LIPIDI Različne skupine molekul, skupna lastnost: netopnost v vodi. maščobe, olja sestavine bioloških membran kofaktorji, prenašalci elektronov, pigmenti za absorpcijo svetlobe, hidrofobna sidra, emulzifikatorji,

More information

Novosti v obravnavi pljučne bolezni pri otrocih in mladostnikih s cistično fibrozo

Novosti v obravnavi pljučne bolezni pri otrocih in mladostnikih s cistično fibrozo Novosti v obravnavi pljučne bolezni pri otrocih in mladostnikih s cistično fibrozo Up-to-date management of lung disease in children and adolescents with cystic fibrosis Marina Praprotnik, 1 Ana Kotnik

More information

VSEBNOST SEČNINE V MLEKU KRAV V SLOVENIJI Jože VERBIČ 1, Janez JENKO 2, Jože GLAD 3, Drago BABNIK 4, Tomaž PERPAR IZVLEČEK Na podlagi rezultatov 69.66 določitev v obdobju -8 podajamo stanje na področju

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKA NALOGA. Karmen Zalokar

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKA NALOGA. Karmen Zalokar UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKA NALOGA Karmen Zalokar UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Oddelek za predšolsko vzgojo ODNOS DO OKOLJA V VRTCU Diplomska naloga Mentorica: izr.prof.

More information

Prispelo: Sprejeto:

Prispelo: Sprejeto: doi 10.2478/sjph-2013-0003 Zdrav Var 2013; 52: 19-26 THE INTERNATIONAL DIFFUSION OF EUROPEAN ALCOHOL RESEARCH MEDNARODNA RAZPRŠENOST EVROPSKIH RAZISKAV O ALKOHOLU Noemi Robles 1, Silvia Matrai 1, Vanesa

More information

Epitelijski rak jajčnikov, rak jajcevodov, primarni peritonealni serozni karcinom (PPSC)

Epitelijski rak jajčnikov, rak jajcevodov, primarni peritonealni serozni karcinom (PPSC) Epitelijski rak jajčnikov, rak jajcevodov, primarni peritonealni serozni karcinom (PPSC) Priporočila za sistemsko zdravljenje Erik Škof, Olga Cerar Uvod Epitelijski rak jajčnikov velja za enega najbolj

More information

3. DIAGNOZA SLADKORNE BOLEZNI

3. DIAGNOZA SLADKORNE BOLEZNI 3. DIAGNOZA SLADKORNE BOLEZNI Maja Ravnik Oblak Mnogo bolnikov s presnovnim sindromom, mejno bazalno glikemijo, moteno toleranco za glukozo in sladkorno boleznijo je neodkritih. Presnovni sindrom, mejna

More information

FITNESS AS DETERMINANTS OF BODY BALANCE IN ELDERLY MEN

FITNESS AS DETERMINANTS OF BODY BALANCE IN ELDERLY MEN Kinesiologia Slovenica, 12, 1, 39 47 (2006) Faculty of Sport, University of Ljubljana, ISSN 1318-2269 39 Janusz Maciaszek BODY COMPOSITION AND MOTOR FITNESS AS DETERMINANTS OF BODY BALANCE IN ELDERLY MEN

More information

Izidi testa hoje na 10 metrov in 6-minutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače retrospektivna študija

Izidi testa hoje na 10 metrov in 6-minutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače retrospektivna študija Fizioterapija 2017, letnik 25, številka 2 Izvirni članek / Original article Izidi testa hoje na 10 metrov in 6-minutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače retrospektivna študija Outcomes

More information

Sladkorna bolezen je posledica pomanjkanja hormona inzulina ali pa njegovega zmanjšanega učinka (inzulinska rezistenca).

Sladkorna bolezen je posledica pomanjkanja hormona inzulina ali pa njegovega zmanjšanega učinka (inzulinska rezistenca). Sladkorna bolezen pri otrocih in mladostnikih - tip 1 Nataša Bratina*, Mojca Žerjav Tanšek, Nina Bratanič, Ciril Kržišnik, Magdalena Avbelj, Tadej Battelino Pediatrična klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo,

More information

UPORABNOST VADBE V VODI PO POŠKODBI SPREDNJE KRIŽNE VEZI

UPORABNOST VADBE V VODI PO POŠKODBI SPREDNJE KRIŽNE VEZI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Program Kineziologija UPORABNOST VADBE V VODI PO POŠKODBI SPREDNJE KRIŽNE VEZI DIPLOMSKO DELO MENTOR: prof. dr. Damir Karpljuk SOMENTOR: asist. Vedran Hadžić, dr.

More information

VPLIV INTENZIVNOSTI GOVEDOREJE NA VSEBNOST IN DINAMIKO HUMUSA IN HRANIL

VPLIV INTENZIVNOSTI GOVEDOREJE NA VSEBNOST IN DINAMIKO HUMUSA IN HRANIL Acta agriculturae Slovenica, 86(december 2005)2, 103 115. http://aas.bf.uni-lj.si Agris category codes: L01 COBISS Code 1.01 VPLIV INTENZIVNOSTI GOVEDOREJE NA VSEBNOST IN DINAMIKO HUMUSA IN HRANIL Andrej

More information

PRIMERJAVA DVEH SEROLOŠKIH METOD ZA DOKAZ PROTITELES IgM, IgG IN IgA PROTI BAKTERIJI Chlamydia pneumoniae

PRIMERJAVA DVEH SEROLOŠKIH METOD ZA DOKAZ PROTITELES IgM, IgG IN IgA PROTI BAKTERIJI Chlamydia pneumoniae II UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ENOTA MEDODDELČNEGA ŠTUDIJA MIKROBIOLOGIJE Damjana ŠUMAH PRIMERJAVA DVEH SEROLOŠKIH METOD ZA DOKAZ PROTITELES IgM, IgG IN IgA PROTI BAKTERIJI Chlamydia pneumoniae

More information

AGREEMENT OF PRACTICE IN A SPINAL ORTHOTICS OUTPATIENT

AGREEMENT OF PRACTICE IN A SPINAL ORTHOTICS OUTPATIENT USKLAJENOST DELA V AMBULANTI ZA SPINALNO ORTOTIKO S SMERNICAMI ZDRUŽENJA ZA ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S SKOLIOZO (SOSORT) AGREEMENT OF PRACTICE IN A SPINAL ORTHOTICS OUTPATIENT CLINIC WITH THE SOSORT GUIDELINES

More information

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka. A10026COMPONENTE dimethylsulfoxide (DMSO)

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka. A10026COMPONENTE dimethylsulfoxide (DMSO) Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Registracijskaštevilka REACH dimethylsulfoxide (DMSO) Tasnov/tesnovivtejzmesinima/-joregistrskeštevilke,kerjeletnauvozna

More information

Cepljenje odraslih v Sloveniji. Prof. dr. Milan Čižman, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCL

Cepljenje odraslih v Sloveniji. Prof. dr. Milan Čižman, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCL Cepljenje odraslih v Sloveniji Prof. dr. Milan Čižman, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCL Literatura http://www.ivz.si/cepljenje/strokovna_javnost/program _cepljenja?pi=18&_18_view=item&_18_newsid=2016

More information

Ventilacija podhlajenih: usta na usta ali dihalni balon?

Ventilacija podhlajenih: usta na usta ali dihalni balon? MED RAZGL 2002; 41: 195 199 RAZISKOVALNI ^LANEK Igor B. Mekjavi} 1 Ventilacija podhlajenih: usta na usta ali dihalni balon? Artificial Ventilation of Hypothermic Patients in the Field: Mouth-to-Mouth or

More information

RAK NA DOJKI, OKSITOCIN IN SEPARACIJSKA ANKSIOZNOST

RAK NA DOJKI, OKSITOCIN IN SEPARACIJSKA ANKSIOZNOST ZAKLJUČNA NALOGA 2014 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZAKLJUČNA NALOGA RAK NA DOJKI, OKSITOCIN IN SEPARACIJSKA ANKSIOZNOST KRIŽANEC ŠPELA KRIŽANEC

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO MOJCA NASTRAN (MOŽINA) POPULACIJSKA FARMAKOKINETIKA FENTANILA PRI OTROCIH Z BRONHIOLITISOM POPULATION PHARMACOKINETICS OF FENTANYL IN CHILDREN WITH BRONCHIOLITIS

More information

1UVOD INTERAKCIJE ANTIEPILEPTIČNIH ZDRAVIL KLINIČNI PRIMER ANTI-EPILEPTIC DRUGS INTERACTIONS - CLINICAL CASE

1UVOD INTERAKCIJE ANTIEPILEPTIČNIH ZDRAVIL KLINIČNI PRIMER ANTI-EPILEPTIC DRUGS INTERACTIONS - CLINICAL CASE INTERAKCIJE ANTIEPILEPTIČNIH ZDRAVIL KLINIČNI PRIMER ANTI-EPILEPTIC DRUGS INTERACTIONS - CLINICAL CASE AVTOR / AUTHOR: Valerija Zabavnik, mag. farm., spec. Splošna bolnišnica Murska Sobota NASLOV ZA DOPISOVANJE

More information

ZNOTRAJCELIČNO RAZMNOŽEVANJE BAKTERIJE LEGIONELE V HUMANIH MONOCITIH

ZNOTRAJCELIČNO RAZMNOŽEVANJE BAKTERIJE LEGIONELE V HUMANIH MONOCITIH UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ MIKROBIOLOGIJE Patricia VOLLMEIER ZNOTRAJCELIČNO RAZMNOŽEVANJE BAKTERIJE LEGIONELE V HUMANIH MONOCITIH MAGISTRSKO DELO Magistrski študij 2. stopnja Mikrobiologija

More information

DEVICE-ASSISTED BALANCE TRAINING IN NEUROLOGICAL PATIENTS

DEVICE-ASSISTED BALANCE TRAINING IN NEUROLOGICAL PATIENTS VADBA RAVNOTEŽJA Z UPORABO NAPRAV PRI BOLNIKIH Z OKVARAMI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA DEVICE-ASSISTED BALANCE TRAINING IN NEUROLOGICAL PATIENTS Marko Rudolf, dipl. fiziot. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut

More information

Ovrednotenje tehnik kognitivnega intervjuja kot metode za predtestiranje anketnih vprašalnikov

Ovrednotenje tehnik kognitivnega intervjuja kot metode za predtestiranje anketnih vprašalnikov UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Anja Mohorko Ovrednotenje tehnik kognitivnega intervjuja kot metode za predtestiranje anketnih vprašalnikov Doktorska disertacija Ljubljana, 2015 UNIVERZA

More information

Fototerapija in fotokemoterapija v dermatologiji

Fototerapija in fotokemoterapija v dermatologiji MED RAZGL 2001; 40: 191 197 PREGLEDNI ^LANEK Blanka Zagori~nik 1 Fototerapija in fotokemoterapija v dermatologiji Phototherapy and Photochemotherapy in Dermatology IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: ko`ne bolezni,

More information

VPLIV CISPLATINA NA IZRAŢANJE SURVIVINA IN VITRO

VPLIV CISPLATINA NA IZRAŢANJE SURVIVINA IN VITRO OZIMIČ ZAKLJUČNA NALOGA 2014 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZAKLJUČNA NALOGA VPLIV CISPLATINA NA IZRAŢANJE SURVIVINA IN VITRO SANJA OZIMIČ UNIVERZA

More information

Veljavnost provokacijskih testov za sakroiliakalni sklep pregled literature. Validity of pain provocation tests for sacroiliac joint literature review

Veljavnost provokacijskih testov za sakroiliakalni sklep pregled literature. Validity of pain provocation tests for sacroiliac joint literature review Pregledni članek Review Veljavnost provokacijskih testov za sakroiliakalni sklep pregled literature Validity of pain provocation tests for sacroiliac joint literature review Sonja Hlebš1, Lara Kutin Funda1

More information

Veljavnost provokacijskih testov za sakroiliakalni sklep pregled literature. Validity of pain provocation tests for sacroiliac joint literature review

Veljavnost provokacijskih testov za sakroiliakalni sklep pregled literature. Validity of pain provocation tests for sacroiliac joint literature review Pregledni članek / Review Veljavnost provokacijskih testov za sakroiliakalni sklep pregled literature Validity of pain provocation tests for sacroiliac joint literature review Sonja Hlebš 1, Lara Kutin

More information

National Institute of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia 2

National Institute of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia 2 Kustec T, Keše D, Klavs I. Under-reporting of sexually transmitted infection with chlamydia trachomatis - a revision of surveillance system is required. Zdrav Var 2016; 55(3): 174-178 UNDER-REPORTING OF

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO SANJA VRBEK DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNI ŠTUDIJ FARMACIJE Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO SANJA VRBEK VREDNOTENJE PROAPOPTOTIČNEGA

More information

VREDNOTENJE L-AMINOOKSIDAZ KOT INDUKTORJEV APOPTOZE

VREDNOTENJE L-AMINOOKSIDAZ KOT INDUKTORJEV APOPTOZE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO MAJA OVEN VREDNOTENJE L-AMINOOKSIDAZ KOT INDUKTORJEV APOPTOZE MAGISTRSKA NALOGA ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ FARMACIJA Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

Alergija na zdravila

Alergija na zdravila Dr Aleksander B r II n č k o, Splošna bolnišnica Maribor Oddelek za otroške bolezni Alergija na zdravila UDK 615.099.06:616-056.3 IZVLEČEK. Zaradi čedalje večjega števila ljudi, ki so alergični na zdravila,

More information

Napovedovanje fenotipa iz podatkov o genotipu posameznikov in celotnih generacij

Napovedovanje fenotipa iz podatkov o genotipu posameznikov in celotnih generacij Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Miha Svetelšek Napovedovanje fenotipa iz podatkov o genotipu posameznikov in celotnih generacij DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI INTERDISCIPLINARNI

More information

METODE OCENJEVANJA DINAMIČNEGA PLOSKEGA STOPALA FUNCTIONAL FLATFOOT EVALUATION METHODS

METODE OCENJEVANJA DINAMIČNEGA PLOSKEGA STOPALA FUNCTIONAL FLATFOOT EVALUATION METHODS METODE OCENJEVANJA DINAMIČNEGA PLOSKEGA STOPALA FUNCTIONAL FLATFOOT EVALUATION METHODS Zala Novak, dr. med, asist. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO. Diana MARGUČ

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO. Diana MARGUČ UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Diana MARGUČ VPLIV KADMIJA, CINKA IN SVINCA NA PRIVZEM MINERALNIH HRANIL IN SINTEZO ŠKROBA PRI POPULACIJAH RANEGA MOŠNJAKA Z ONESNAŽENEGA

More information

Priporočila za zdravljenje primarne imunske trombocitopenije. Barbara Skopec

Priporočila za zdravljenje primarne imunske trombocitopenije. Barbara Skopec Priporočila za zdravljenje primarne imunske trombocitopenije Barbara Skopec ITP = Idiopatična trombocitopenična purpura ITP = primarna imunska trombocitopenija Rodeghiero F, et al. Blood 2009;113:2386

More information

ENCIMSKA RAZGRADNJA LIPIDOV V MORSKIH MAKROAGREGATIH

ENCIMSKA RAZGRADNJA LIPIDOV V MORSKIH MAKROAGREGATIH UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ENOTA MEDODDELČNEGA ŠTUDIJA MIKROBIOLOGIJE Romina KOFOL ENCIMSKA RAZGRADNJA LIPIDOV V MORSKIH MAKROAGREGATIH DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij Ljubljana, 2007

More information

Klinični primer/case report

Klinični primer/case report Disekcija karotidne arterije in neglekt leve roke prikaz primera Dissection of the carotid artery with a left hand neglect case report Igor Rigler, Marjan Zaletel Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični

More information

Institute of Oncology Ljubljana, Epidemiology and Cancer Registry, Zaloska 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Institute of Oncology Ljubljana, Epidemiology and Cancer Registry, Zaloska 2, 1000 Ljubljana, Slovenia Zadnik V, Žagar T, Primic Žakelj M. Cancer patients : standard calculation methods and some considerations regarding their interpretation. Zdrav Var 2016; 55(2): 144-151. CANCER PATIENTS SURVIVAL: STANDARD

More information

NESPEČNOST V POVEZAVI S HORMONSKIMI SPREMEMBAMI V ADOLESCENCI, DEPRESIJO IN UŽIVANJEM MARIHUANE

NESPEČNOST V POVEZAVI S HORMONSKIMI SPREMEMBAMI V ADOLESCENCI, DEPRESIJO IN UŽIVANJEM MARIHUANE ZAKLJUČNA NALOGA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZAKLJUČNA NALOGA NESPEČNOST V POVEZAVI S HORMONSKIMI SPREMEMBAMI V ADOLESCENCI, DEPRESIJO IN UŽIVANJEM

More information

PROTEINSKE TARČE EKSTRAKTA MORSKE ALGE Fucus vesiculosus

PROTEINSKE TARČE EKSTRAKTA MORSKE ALGE Fucus vesiculosus UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ BIOTEHNOLOGIJE Sabina OTT PROTEINSKE TARČE EKSTRAKTA MORSKE ALGE Fucus vesiculosus MAGISTRSKO DELO Magistrski študij - 2. stopnja Biotehnologija Ljubljana,

More information

HEALING WITH FREQUENCY. Healing and revitalizing

HEALING WITH FREQUENCY. Healing and revitalizing HEALING WITH FREQUENCY Healing and revitalizing You are sipping your coffee sitting on the PolarAid. While you are chatting, the banal vaginal, and also serious gynaecological problems, go away. Along

More information

HEARING IMPAIRMENTS: TYPES, DIAGNOSTICS, TREATMENT AND (RE) HABILITATION

HEARING IMPAIRMENTS: TYPES, DIAGNOSTICS, TREATMENT AND (RE) HABILITATION MOTNJE SLUHA: VRSTE, ODKRIVANJE, ZDRAVLJENJE IN (RE)HABILITACIJA HEARING IMPAIRMENTS: TYPES, DIAGNOSTICS, TREATMENT AND (RE) HABILITATION mag. Saba Battelino, dr. med. Klinika za otorinolaringologijo in

More information

Lajšanje simptomov multiple skleroze s hlajenjem. Using cooling strategies to relieve the symptoms of multiple sclerosis

Lajšanje simptomov multiple skleroze s hlajenjem. Using cooling strategies to relieve the symptoms of multiple sclerosis Pregledni članek / Review Lajšanje simptomov multiple skleroze s hlajenjem Using cooling strategies to relieve the symptoms of multiple sclerosis Nina Bogerd 1,2 IZVLEČEK Izhodišče: Ob povišanju telesne

More information

STRAH IN TESNOBA PRI PACIENTKAH Z RAKOM DOJKE

STRAH IN TESNOBA PRI PACIENTKAH Z RAKOM DOJKE Obzor Zdr N. 2008;42(4):273-80 273 Izvirni znanstveni članek / Original article STRAH IN TESNOBA PRI PACIENTKAH Z RAKOM DOJKE FEAR AND ANXIETY OF BREAST CANCER PATIENTS Sabina Ličen, Maja Čemažar, Marjana

More information

Uporaba termotesta 3

Uporaba termotesta 3 MED RAZGL 2002; 41: 279 288 RAZISKOVALNI ^LANEK Du{ka Meh 1, Miro Deni{li~ 2 Uporaba termotesta 3 Usage of Thermotest IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: temperaturni ob~utek, bole~inski prag, Sjoegrenov sindrom,

More information

ANJA ŽMAVC DOLOČANJE AKTIVNOSTI PANKREATINA TER IN VITRO LIPOLIZE NA LIPIDIH OSNOVANIH SISTEMOV S PH-STAT METODO

ANJA ŽMAVC DOLOČANJE AKTIVNOSTI PANKREATINA TER IN VITRO LIPOLIZE NA LIPIDIH OSNOVANIH SISTEMOV S PH-STAT METODO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO ANJA ŽMAVC DOLOČANJE AKTIVNOSTI PANKREATINA TER IN VITRO LIPOLIZE NA LIPIDIH OSNOVANIH SISTEMOV S PH-STAT METODO DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNI ŠTUDIJ FARMACIJE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO LUKA REBEK

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO LUKA REBEK UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO LUKA REBEK RAZVOJ IN VALIDACIJA ANALIZNE METODE NA OSNOVI TEKOČINSKE KROMATOGRAFIJE SKLOPLJENE Z MASNO SPEKTROMETRIJO ZA MERJENJE KONCENTRACIJ TOPIRAMATA IN

More information

Oblika eritrocita in njegova deformabilnost pri spremenjenih zunanjih pogojih 2

Oblika eritrocita in njegova deformabilnost pri spremenjenih zunanjih pogojih 2 MED RAZGL 2000; 39: 3 RAZISKOVALNI ^LANEK Toma` Smrkolj Oblika eritrocita in njegova deformabilnot pri premenjenih zunanjih pogojih 2 Erythrocyte hape and deformability due to variation in external factor

More information

VPLIV ULTRAFINIH DELCEV V ZRAKU NA ZDRAVJE. Vesna Hrženjak, dr.med.,spec., tel.: 02/

VPLIV ULTRAFINIH DELCEV V ZRAKU NA ZDRAVJE. Vesna Hrženjak, dr.med.,spec., tel.: 02/ VPLIV ULTRAFINIH DELCEV V ZRAKU NA ZDRAVJE Vesna Hrženjak, dr.med.,spec., vesna.hrzenjak@nlzoh.si, tel.: 02/45 00 260 UVOD Onesnažen zrak in vpliv, ki ga ima na zdravje ljudi, je vodilni javnozdravstveni

More information

Zaščitni pleiotropni učinki statinov

Zaščitni pleiotropni učinki statinov Zaščitni pleiotropni učinki statinov Beneficial Pleiotropic Effects of Statins Mojca Lunder,1, 2 Lovro Žiberna,1 Gorazd Drevenšek,1 Mišo Šabovič2 1 Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo,

More information

TRILETNI MONITORING KOZAČE (Strix uralensis) IN KOCONOGEGA ČUKA (Aegolius funereus) V GNEZDILNICAH NA JELOVICI. Zaključno poročilo

TRILETNI MONITORING KOZAČE (Strix uralensis) IN KOCONOGEGA ČUKA (Aegolius funereus) V GNEZDILNICAH NA JELOVICI. Zaključno poročilo TRILETNI MONITORING KOZAČE (Strix uralensis) IN KOCONOGEGA ČUKA (Aegolius funereus) V GNEZDILNICAH NA JELOVICI Zaključno poročilo DOPPS, NIB november 2012 Mihelič, T. & A. Vrezec (2012) Triletni monitoring

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Kineziologija

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Kineziologija UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Kineziologija POVEZANOST MED VELIKOSTJO EMG SIGNALA MIŠICE TRANSVERSUS ABDOMINIS IN VELIKOSTJO SILE UPORNICE ZA MERJENJE LATERALNE SILE V PREDELU ZUNANJEGA KVADRANTA

More information

KAKOVOST LUCERNINIH SILAŽ PRIPRAVLJENIH Z DODATKOM RAZLIČNIH VRST TANINSKIH IZVLEČKOV

KAKOVOST LUCERNINIH SILAŽ PRIPRAVLJENIH Z DODATKOM RAZLIČNIH VRST TANINSKIH IZVLEČKOV UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO Marko KOKALJ KAKOVOST LUCERNINIH SILAŽ PRIPRAVLJENIH Z DODATKOM RAZLIČNIH VRST TANINSKIH IZVLEČKOV MAGISTRSKO DELO Magistrski študij 2.

More information

Pomen humanih virusov papiloma pri odkrivanju in preprečevanju raka materničnega vratu - kje smo danes

Pomen humanih virusov papiloma pri odkrivanju in preprečevanju raka materničnega vratu - kje smo danes Pomen humanih virusov papiloma pri odkrivanju in preprečevanju raka materničnega vratu - kje smo danes Marjetka Uršič Vrščaj 1, Sonja Bebar 1, Andrej Možina 2, Stelio Rakar 2, Iztok Takač 3, Vida Stržinar

More information

RAZVOJ METOD HPLC IN MS ZA VREDNOTENJE STABILNOSTI FARMACEVTSKEGA PRIPRAVKA

RAZVOJ METOD HPLC IN MS ZA VREDNOTENJE STABILNOSTI FARMACEVTSKEGA PRIPRAVKA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO JERNEJ GRMAŠ RAZVOJ METOD HPLC IN MS ZA VREDNOTENJE STABILNOSTI FARMACEVTSKEGA PRIPRAVKA DEVELOPMENT OF HPLC AND MS ANALYTICAL METHOD FOR STABILITY EVALUATION

More information

Test hoje na 10 metrov. 10 meter walk test

Test hoje na 10 metrov. 10 meter walk test Pregledni članek / Review Test hoje na 10 metrov 10 meter walk test Urška Puh 1 IZVLEČEK Uvod: Test hoje na 10 m se pogosto uporablja za ocenjevanje hitrosti hoje pri različnih skupinah preiskovancev,

More information

Analiza nujnih pregledov v ortopedski ambulanti v Ljubljani

Analiza nujnih pregledov v ortopedski ambulanti v Ljubljani 6 Izvirni znanstveni članek Analiza nujnih pregledov v ortopedski ambulanti v Ljubljani Lasko Gelebešev, Helena Burger, Gaj Vidmar, Karin Schara Izvleček. Na podlagi pregleda dokumentacije smo ugotavljali,

More information

Farmakokinetika Osnovni principi, absorpcija zdravil

Farmakokinetika Osnovni principi, absorpcija zdravil Farmakokinetika Osnovni principi, absorpcija zdravil Lovro Stanovnik Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Osnovna farmakokinetska dogajanja

More information

Omic Approaches in Biomarker Discovery: New Perspectives in Cancer Diagnostics and Therapy

Omic Approaches in Biomarker Discovery: New Perspectives in Cancer Diagnostics and Therapy Omic Approaches in Biomarker Discovery: New Perspectives in Cancer Diagnostics and Therapy Strategies and approaches in looking for diagnostic / prognostic cancer markers Before-genomic versus post-genomic

More information

PREPREČEVANJE OKUŽBE S HIV Mentorica: doc. dr. Irena Klavs, dr. med. Pri seminarju so sodelovali: Maida Čekić, Špela Dolinar, Teja Hribar, Nika

PREPREČEVANJE OKUŽBE S HIV Mentorica: doc. dr. Irena Klavs, dr. med. Pri seminarju so sodelovali: Maida Čekić, Špela Dolinar, Teja Hribar, Nika PREPREČEVANJE OKUŽBE S HIV Mentorica: doc. dr. Irena Klavs, dr. med. Pri seminarju so sodelovali: Maida Čekić, Špela Dolinar, Teja Hribar, Nika Močnik, Dragan Jejinič, Anže Jesenko, Nejc Planinc, Nina

More information

URAVNAVANJE OD UBIKVITIN-PROTEASOM ODVISNEGA SISTEMA RAZKROJA BELJAKOVIN V POSKUSNIH MODELIH MIŠIČNE ATROFIJE * IZVLEČEK

URAVNAVANJE OD UBIKVITIN-PROTEASOM ODVISNEGA SISTEMA RAZKROJA BELJAKOVIN V POSKUSNIH MODELIH MIŠIČNE ATROFIJE * IZVLEČEK http://www.bfro.uni-lj.si/zbornik 7 Pregledni znanstveni prispevek Review paper URAVNAVANJE OD UBIKVITIN-PROTEASOM ODVISNEGA SISTEMA RAZKROJA BELJAKOVIN V POSKUSNIH MODELIH MIŠIČNE ATROFIJE * Matjaž ČERVEK

More information

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF SEXUAL DYSFUNCTIONS IN PERSONS WITH SPINAL CORD INJURY

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF SEXUAL DYSFUNCTIONS IN PERSONS WITH SPINAL CORD INJURY DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA MOTENJ SPOLNIH FUNKCIJ PRI OSEBAH Z OKVARO HRBTENJAČE DIAGNOSTICS AND THERAPY OF SEXUAL DYSFUNCTIONS IN PERSONS WITH SPINAL CORD INJURY asist. Nataša Puzić, dr. med. Univerzitetni

More information

PREPREČEVANJE FILMOTVORNOSTI BAKTERIJ Campylobacter jejuni NA ABIOTSKIH POVRŠINAH TER ADHEZIVNOSTI IN INVAZIVNOSTI NA MODELU CELIČNIH LINIJ

PREPREČEVANJE FILMOTVORNOSTI BAKTERIJ Campylobacter jejuni NA ABIOTSKIH POVRŠINAH TER ADHEZIVNOSTI IN INVAZIVNOSTI NA MODELU CELIČNIH LINIJ UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Katja BEZEK PREPREČEVANJE FILMOTVORNOSTI BAKTERIJ Campylobacter jejuni NA ABIOTSKIH POVRŠINAH TER ADHEZIVNOSTI IN INVAZIVNOSTI NA MODELU CELIČNIH LINIJ DOKTORSKA

More information

Epidemiologija malignega melanoma

Epidemiologija malignega melanoma Epidemiologija malignega melanoma Maja Primic Žakelj, Tina Žagar, Vesna Zadnik Oddelek za epidemiologijo in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana, Slovenija Izhodišča. Melanom sodi med

More information

Genetski vzroki spremenjene zgradbe migetalk pri ~loveku

Genetski vzroki spremenjene zgradbe migetalk pri ~loveku MED RAZGL 2001; 40: 75 82 PREGLEDNI ^LANEK Kristijan Jezernik 1 Genetski vzroki spremenjene zgradbe migetalk pri ~loveku Genetically Determined Defects of Cilia in Man IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: primarna

More information

NAVADNI GOZDNI KLOP Ixodes ricinus KOT PRENAŠALEC VIRUSA KLOPNEGA MENINGOENCEFALITISA V SLOVENIJI

NAVADNI GOZDNI KLOP Ixodes ricinus KOT PRENAŠALEC VIRUSA KLOPNEGA MENINGOENCEFALITISA V SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ENOTA MEDODDELČNEGA ŠTUDIJA MIKROBIOLOGIJE Emina DURMIŠI NAVADNI GOZDNI KLOP Ixodes ricinus KOT PRENAŠALEC VIRUSA KLOPNEGA MENINGOENCEFALITISA V SLOVENIJI DIPLOMSKO

More information

IZOLACIJA IN IDENTIFIKACIJA BAKTERIJ RODU Alicyclobacillus

IZOLACIJA IN IDENTIFIKACIJA BAKTERIJ RODU Alicyclobacillus UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Timea HERŽENJAK STANKO IZOLACIJA IN IDENTIFIKACIJA BAKTERIJ RODU Alicyclobacillus DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij Ljubljana, 2011 UNIVERZA

More information

Osnove farmakokinetike

Osnove farmakokinetike Osnove farmakokinetike prof. dr. Lovro Stanovnik Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Farmakologija Vedo o delovanju zdravilih in drugih

More information

NAČRTOVANJE IN SINTEZA N,N-DIALKILNIH ANALOGOV DIPEPTIDA D-Glu-mezo-DAP S POTENCIALNIM IMUNOMODULATORNIM DELOVANJEM

NAČRTOVANJE IN SINTEZA N,N-DIALKILNIH ANALOGOV DIPEPTIDA D-Glu-mezo-DAP S POTENCIALNIM IMUNOMODULATORNIM DELOVANJEM UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO JAKA KODELA NAČRTOVANJE IN SINTEZA N,N-DIALKILNIH ANALOGOV DIPEPTIDA D-Glu-mezo-DAP S POTENCIALNIM IMUNOMODULATORNIM DELOVANJEM DESIGN AND SYNTHESIS OF N,N-DIALKYL

More information

CURRENT DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF TENDINOPATHY

CURRENT DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF TENDINOPATHY SODOBNA DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE TENDINOPATIJ CURRENT DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF TENDINOPATHY Martin Zorko, dr. med. UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Center za

More information

POMEN AKUPUNKTURE PRI POGOSTIH ŠPORTNIH POŠKODBAH

POMEN AKUPUNKTURE PRI POGOSTIH ŠPORTNIH POŠKODBAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Specialna športna vzgoja POMEN AKUPUNKTURE PRI POGOSTIH ŠPORTNIH POŠKODBAH DIPLOMSKO DELO MENTOR Izr. prof. dr. Edvin Dervišević SOMENTOR Doc. dr. Vedran Hadžić

More information

Morbus Sudeck ali kompleksni regionalni bole~inski sindrom

Morbus Sudeck ali kompleksni regionalni bole~inski sindrom MED RAZGL 2000; 39: 71 78 PREGLEDNI ^LANEK Alenka Höfferle Felc 1 Morbus Sudeck ali kompleksni regionalni bole~inski sindrom Morbus Sudeck or Complex Regional Pain Syndrome IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: Sudeck,

More information

KAJENJE V POVEZAVI S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO

KAJENJE V POVEZAVI S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO Obzor Zdrav Neg. 2013;47(2):169 76. Izvirni znanstveni članek/original article KAJENJE V POVEZAVI S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO SMOKING AND CHRONIC OBSTRuCTIVE PuLMONARY DISEASE Marinka Župec,

More information